2. Paralipomenon 23:1–21

23  A v sedmém roce se Jehojada+ projevil jako odvážný a přistoupil k tomu, aby vzal do smlouvy velitele set,+ totiž Azarjáše, syna Jerochamova, a Išmaela, syna Jehochananova, a Azarjáše, syna Obedova, a Maasejáše, syna Adajášova, a Elišafata, syna Zikriho.  Poté prošli celým Judou a sebrali Levity+ ze všech judských měst a hlavy+ izraelských otcovských domů.+ Tak přišli do Jeruzaléma.  Potom celý sbor uzavřel smlouvu+ s králem v domě+ [pravého] Boha, načež jim řekl: „Pohleďte, bude vládnout+ králův syn,+ právě jak Jehova slíbil ohledně synů Davida.+  Uděláte toto: jedna třetina z vás, která vchází o sabatu,+ z kněží+ a z Levitů,+ bude jako vrátní;+  a jedna třetina bude u králova domu;+ a jedna třetina bude u Brány základu;+ a všechen lid bude na nádvořích+ Jehovova domu.  A nenechte do Jehovova domu vstoupit+ nikoho než kněze a ty z Levitů, kteří slouží.+ Ti vstoupí, protože jsou svatá skupina,+ a všechen lid bude dodržovat závazek vůči Jehovovi.  A Levité obklopí krále všude kolem,+ každý se svými zbraněmi v rukou; a pokud jde o kohokoli, kdo by vešel do domu, měl by být usmrcen. A zůstaňte s králem, když vchází a když vychází.“  A Levité a celý Juda přistoupili k tomu, aby učinili podle všeho, co přikázal+ kněz Jehojada.+ Každý tedy vzal své muže, kteří vcházeli o sabatu, spolu s vycházejícími o sabatu,+ neboť kněz Jehojada neosvobodil oddíly+ od povinnosti.  Dále, kněz Jehojada dal velitelům set+ kopí a štíty a okrouhlé štíty,+ jež patřívaly králi Davidovi,+ které byly v domě [pravého] Boha.+ 10  A přikročil k tomu, aby rozmístil všude kolem blízko krále všechen lid, dokonce každého s jeho střelou v ruce,+ od pravé strany domu až na levou stranu domu, u oltáře a u domu. 11  Potom vyvedli králova syna+ a nasadili mu diadém+ a Svědectví+ a udělali ho králem, a tak ho Jehojada a jeho synové pomazali+ a řekli: „Ať žije král!“+ 12  Když Atalja slyšela zvuk, jak lid běhá a chválí krále,+ ihned přišla k lidu do Jehovova domu. 13  Potom viděla a stál tam král u svého sloupu*+ při vstupu a knížata+ a trubky+ u krále a všechen lid země se radoval+ a troubil+ na trubky a zpěváci+ s nástroji písně a ti, kdo dávají signál k předkládání chvály. Atalja si okamžitě roztrhla oděvy a řekla: „Spiknutí! Spiknutí!“+ 14  Ale kněz Jehojada vyvedl velitele set, ustanovené nad vojenskou silou, a řekl jim: „Vyveďte ji z řad;+ a pokud jde o kohokoli, kdo by šel za ní, měl by být usmrcen mečem!“ Kněz totiž řekl: „Neusmrtíte ji u Jehovova domu.“ 15  Vložili tedy na ni ruce. Když přišla ke vstupu koňské brány králova domu, ihned ji tam usmrtili.+ 16  Potom uzavřel Jehojada smlouvu mezi sebou* a vším lidem a králem, že budou nadále Jehovovým lidem.+ 17  Poté přišel všechen lid do Baalova domu a strhl jej;+ a jeho oltáře+ a jeho sochy rozbili+ a Baalova kněze Mattana+ zabili+ před oltáři. 18  Dále dal Jehojada úřady Jehovova domu do ruky kněží [a] Levitů,* které David+ dal do oddílů nad Jehovovým domem, aby obětovali Jehovovy zápalné oběti podle toho, co je napsáno v Mojžíšově zákoně,+ s radováním a s písní [předanou] Davidovýma rukama. 19  Rozmístil tedy strážce bran+ k branám+ Jehovova domu, aby nevstoupil nikdo v jakémkoli ohledu nečistý. 20  Nyní vzal velitele set+ a vznešené a panovníky nad lidem a všechen lid země a odvedl krále dolů od Jehovova domu.+ Potom přišli přímo horní branou ke královu domu a posadili krále na trůn+ království. 21  A všechen lid země se dále radoval;+ a město nebylo vyrušováno, a Atalju usmrtili mečem.+

Poznámky

Možná „svého stanoviště“.
„Jehovou“ ve 2Kr 11:17.
„Kněží a Levitů“, LXXSyVg a některé heb. rkp.; M „kněží, Levitů“.