2. Paralipomenon 2:1–18

2  A Šalomoun nyní dal slovo, že postaví dům+ Jehovovu jménu+ a dům pro své kralování.*+  Šalomoun tudíž odpočítal sedmdesát tisíc mužů jako nosiče břemen a osmdesát tisíc mužů jako lamače v hoře,+ a jako dozorce nad nimi tři tisíce šest set.+  Dále poslal Šalomoun k tyrskému králi Chiramovi*+ a řekl: „Právě jak jsi jednal s mým otcem Davidem+ a posílal jsi mu cedrové dřevo, aby si postavil dům, v němž by bydlel —  hle, stavím+ dům jménu+ Jehovy, svého Boha, abych mu jej posvětil,+ abych před ním pálil vonné kadidlo,+ se stálým navrstveným chlebem+ a zápalnými oběťmi ráno a večer,+ o sabatech+ a o novoluních+ a ve svátečních obdobích+ Jehovy, našeho Boha. To bude na Izraeli na neurčitý čas.+  A dům, který stavím, bude velký,+ neboť náš Bůh* je větší než všichni [ostatní] bohové.*+  A kdo by si mohl uchovat sílu, aby mu postavil dům?+ Nebesa a nebe nebes ho totiž nemohou obsáhnout,+ a kdo jsem já,+ abych mu stavěl dům, leda abych před ním přinášel obětní dým?+  A nyní mi pošli zručného muže, aby pracoval se zlatem a se stříbrem a s mědí+ a se železem a s vlnou obarvenou na červenofialovo a s karmínovou a modrou přízí, a který ví, jak vyřezávat rytiny, spolu s těmi zručnými, kteří jsou u mne v Judovi a v Jeruzalémě, jež připravil můj otec David.+  A pošli mi klády cedru,+ jalovce+ a algumového stromu*+ z Libanonu,+ neboť sám dobře vím, že tvoji sluhové jsou zkušení* v kácení libanonských stromů+ (a hle, moji sluhové jsou pohromadě s tvými sluhy),  dokonce aby se pro mne připravily klády ve velkém počtu, neboť dům, který stavím, bude velký, ano, podivuhodným způsobem. 10  A pohleď, sběračům dřeva, těm, kdo kácejí stromy, opravdu dávám pšenici jako potravu* pro tvé sluhy, dvacet tisíc korů,+ a dvacet tisíc korů ječmene a dvacet tisíc batů vína+ a dvacet tisíc batů oleje.“ 11  Na to tyrský král Chiram+ řekl [slovo] písemně a poslal [je] Šalomounovi: „Protože Jehova miloval+ svůj lid, učinil tě nad ním králem.“+ 12  A Chiram* přikročil k tomu, aby řekl: „Požehnaný buď Jehova, BŮH Izraele,+ který udělal nebesa a zemi,+ protože dal králi Davidovi moudrého syna, zkušeného v rozvaze a porozumění,+ který postaví dům Jehovovi a dům pro své kralování.+ 13  A opravdu nyní posílám zručného muže, zkušeného v porozumění, [které] patří Chiram-abimu,*+ 14  synu ženy ze synů Dana, jehož otec však byl muž z Tyru, zkušenému, aby pracoval se zlatem a se stříbrem, s mědí,+ se železem, s kameny+ a s trámy, s vlnou obarvenou na červenofialovo,+ s modrou přízí+ a s jemnou+ tkaninou a s karmínem+ a ve vyřezávání rytin+ každého druhu a v navrhování plánů každého druhu,+ jež by mu byly dány, spolu s tvými vlastními zručnými muži a se zručnými muži mého pána Davida, tvého otce. 15  A pšenici a ječmen a olej a víno, které můj pán slíbil, ať nyní pošle svým sluhům.+ 16  Pokud jde o nás, my budeme podtínat stromy z Libanonu+ podle vší tvé potřeby+ a budeme ti je přivážet jako vory po moři+ do Joppe,+ a ty, ty je budeš brát nahoru do Jeruzaléma.“ 17  Potom Šalomoun spočítal všechny muže, kteří byli cizími usedlíky,* kteří byli v izraelské zemi,+ po jejich sčítání, jež provedl jeho otec David;+ a našlo se [jich] sto padesát tři tisíce šest set. 18  Ze sedmdesáti tisíc z nich tedy učinil nosiče břemen+ a z osmdesáti tisíc lamače+ v hoře a ze tří tisíc šesti set dozorce, aby lid drželi ve službě.+

Poznámky

Na tomto místě v MLXX končí kapitola 1.
„Chiramovi“, LXXSyVg, některé heb. rkp. a 1Pa 14:1; M „Churamovi“.
„Náš Bůh.“ Heb. ʼElo·héʹnu, mn. č. od ʼElóʹah, označuje majestát a božské síly.
„[Ostatní] bohové.“ Heb. ha·ʼelo·himʹ; řec. the·ousʹ; lat. deʹos.
„A algumového stromu.“ Heb. weʼal·gum·mimʹ.
Dosl. „jsou znalí“.
„Potravu“, na základě malé opravy v M v souladu s TSyVg a 1Kr 5:11.
Viz v. 3 ppč.
Nebo „Chiramovi, mému otci“. Dosl. „Churamovi, mému otci“. Heb. leChu·ramʹ ʼa·viʹ. Srovnej 4:16 ppč.
„Kteří byli cizími usedlíky.“ Nebo „dočasnými usedlíky“. Heb. hag·gé·rimʹ; LXXVg „proselyty“.