2. Paralipomenon 14:1–15

14  Nakonec Abijáš ulehl se svými praotci+ a pohřbili ho v Městě Davidově;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Asa.+ V jeho dnech země nebyla vyrušována+ deset let.*  A Asa přistoupil k tomu, aby činil to, co bylo dobré a správné v očích Jehovy, jeho Boha.  Odstranil tedy cizozemské oltáře*+ a výšiny+ a rozbil posvátné sloupy+ a podťal posvátné kůly.*+  Dále, Judovi řekl, aby pátrali po Jehovovi, BOHU svých praotců,+ a činili zákon+ a přikázání.+  Odstranil tudíž ze všech judských měst výšiny a stojany s kadidlem;+ a království před ním nebylo vyrušováno.+  A přikročil k tomu, aby stavěl v Judovi opevněná města,+ neboť země nebyla vyrušována; a během těch let proti němu nebyla žádná válka, neboť Jehova mu dal odpočinek.+  Řekl tedy Judovi: „Postavme tato města a nadělejme kolem zdi+ a věže,+ dvojité dveře a závory.+ Ještě máme k dispozici zemi, protože jsme pátrali po Jehovovi, našem Bohu.+ Pátrali jsme, a on nám dává odpočinek všude kolem.“+ A stavěli a prokazovali se [jako] úspěšní.+  A Asa nabyl vojenskou sílu nosící velký štít+ a kopí,+ tři sta tisíc z Judy.+ A z Benjamína bylo dvě stě osmdesát tisíc+ těch, kteří nosili malý kulatý štít a napínali luk.+ Všichni to byli stateční, silní muži.  Později proti nim vytáhl Etiop* Zerach+ s vojenskou silou milionu* mužů+ a tří set dvoukolých vozů a přišel až k Mareši.+ 10  Nato Asa proti němu* vytáhl a rozestavili se do bitevního šiku v údolí Cefata u Mareši. 11  A Asa začal volat k Jehovovi, svému Bohu,+ a říkat: „Jehovo, když jde o pomoc, u tebe nezáleží na tom, zda jsou mnozí, nebo ne[mají] sílu.+ Pomoz nám, Jehovo, náš Bože, neboť opravdu se opíráme o tebe+ a ve tvém jménu+ jsme přišli proti tomuto zástupu. Jehovo, ty jsi náš Bůh.+ Nedovol, aby si proti tobě uchoval sílu smrtelný člověk.“*+ 12  Na to Jehova porazil Etiopy před Asou a před Judou+ a Etiopové se dali na útěk. 13  A Asa a lid, který byl s ním, je pronásledovali až po Gerar+ a ti z Etiopů dále padali, až z nich nebyl nikdo živý; byli totiž rozbiti+ na kusy před Jehovou a před jeho táborem.+ Poté odnesli velkou spoustu kořisti.+ 14  Udeřili dále všechna města okolo Geraru, neboť na nich spočinul děs+ před Jehovou; a drancovali všechna města, neboť v nich bylo mnoho k drancování.+ 15  A udeřili dokonce stany+ s hospodářskými zvířaty, takže vzali do zajetí stáda bravu ve velkém počtu a velbloudy,+ načež se vrátili do Jeruzaléma.

Poznámky

MLXX na tomto místě končí kapitolu 13.
Dosl. „oltáře cizí (země)“.
Nebo „Ašerim“.
„Etiop“, LXXVg; M „Kušita“.
Dosl. „tisíce tisíců“.
Dosl. „před ním“, M; řec. eis sy·nanʹte·sin au·toiʹ; Vgc(lat.) obʹvi·am eʹi. Srovnej 1Mo 10:9, ppč. „v odporu proti“.
„Smrtelný člověk.“ Heb. ʼenóšʹ; řec. anʹthro·pos; lat. hoʹmo.