2. Paralipomenon 11:1–23

11  Když Rechoboam dorazil do Jeruzaléma,+ okamžitě shromáždil judský dům a Benjamína,+ sto osmdesát tisíc vybraných mužů, zdatných pro válku,+ aby bojovali proti Izraeli, a tak vrátili království zpět Rechoboamovi.  Potom přišlo Jehovovo slovo k Šemajášovi,*+ muži [pravého] Boha, a říkalo:  „Řekni judskému králi Rechoboamovi,+ synu Šalomounovu, a celému Izraeli v Judovi a Benjamínovi. Řekni:  ‚Tak řekl Jehova: „Nevytáhnete a nebudete bojovat proti svým bratrům.+ Vraťte se každý do svého domu, neboť ta věc se stala na můj vlastní podnět.“‘“+ Uposlechli tedy Jehovovo slovo a vrátili se [a] netáhli proti Jeroboamovi.+  A Rechoboam dále bydlel v Jeruzalémě a přistoupil k tomu, aby vystavěl opevněná města v Judovi.  Tak přestavěl Betlém+ a Etam+ a Tekou+  a Bet-cur+ a Soko+ a Adullam+  a Gat+ a Marešu+ a Zif+  a Adorajim a Lakiš+ a Azeku+ 10  a Coru+ a Aijalon+ a Hebron,+ opevněná města, jež byla v Judovi a Benjamínovi. 11  Dále, zesílil opevněná místa+ a dal do nich vůdce+ a zásoby jídla a oleje a vína, 12  a do všech různých měst velké štíty+ a kopí;+ a stále je zesiloval do velmi velké míry. A Juda a Benjamín byly nadále jeho. 13  A kněží a Levité, kteří byli v celém Izraeli, se ze všech svých území postavili k němu. 14  Levité totiž opustili své pastviny+ a své vlastnictví+ a pak přišli do Judy a Jeruzaléma,+ protože Jeroboam+ a jeho synové je propustili,+ aby nepůsobili jako kněží pro Jehovu. 15  A přistoupil k tomu, aby si dosadil do úřadu kněze pro výšiny+ a pro démony v kozlí podobě*+ a pro telata, která udělal.+ 16  A za nimi ti ze všech izraelských kmenů, kdo dávali své srdce, aby hledali Jehovu, BOHA Izraele, přišli do Jeruzaléma,+ aby obětovali Jehovovi, BOHU svých praotců.+ 17  A stále posilovali kralování Judy+ a utvrzovali Rechoboama, syna Šalomounova, po tři roky, neboť po tři roky chodili cestou Davidovou a Šalomounovou.+ 18  Potom si vzal Rechoboam za manželku Machalat, dceru Davidova syna Jerimota a Abichajil, dcery Eliaba,+ syna Jišaiova. 19  Časem mu porodila syny Jeuše a Šemarjáše a Zahama. 20  A po ní si vzal Maaku,+ vnučku Absalomovu.+ Časem mu porodila Abijáše+ a Attaie a Zizu a Šelomita. 21  A Rechoboam byl zamilován do Maaky, vnučky Absalomovy, víc než do všech svých ostatních manželek+ a svých konkubín; vzal si totiž osmnáct manželek, také šedesát konkubín, takže se stal otcem osmadvaceti synů a šedesáti dcer. 22  Rechoboam tudíž dosadil Abijáše, syna Maaky, do úřadu jako hlavu, jako vůdce mezi jeho bratry, neboť [pomýšlel], že ho udělá králem. 23  Jednal však s porozuměním+ a rozdělil některé ze všech svých synů do všech zemí Judy a Benjamína,+ do všech opevněných měst,+ a dal jim jídla v hojnosti+ a opatřil [pro ně] množství manželek.+

Poznámky

Znamená „Jehova slyšel“. Heb. Šema·ʽejaʹhu.
„Démony v kozlí podobě.“ Jejich ctitelé se možná domnívali, že to jsou chlupatí tvorové v podobě kozlů. Viz 3Mo 17:7, ppč. „podobě“.