2. Paralipomenon 1:1–17

1  A Šalomoun, syn Davidův, dále získával sílu ve svém kralování+ a Jehova, jeho Bůh, byl s ním+ a činil ho vynikajícím způsobem velikým.+  A Šalomoun přistoupil k tomu, aby řekl slovo celému Izraeli, velitelům tisíců+ a set+ a soudcům+ a všem náčelníkům celého Izraele,+ hlavám otcovských domů.+  Pak Šalomoun a s ním celý sbor* šli na výšinu, jež byla u Gibeonu;+ tam byl totiž stan setkání+ [pravého] Boha,* který udělal v pustině Jehovův sluha+ Mojžíš.  Truhlu+ [pravého] Boha však David přinesl z Kirjat-jearimu+ na místo, které pro ni David připravil,+ neboť pro ni postavil stan v Jeruzalémě.+  A měděný oltář,+ který udělal Becalel,+ syn Uriho, syna Churova,+ byl postaven* před Jehovovým svatostánkem; a Šalomoun a sbor se jako obvykle obrátili k němu.  Šalomoun tam nyní vykonal oběti před Jehovou na měděném oltáři, který patřil ke stanu setkání, a přistoupil k tomu, aby na něm obětoval tisíc zápalných obětí.+  Během té noci se Šalomounovi objevil Bůh a nato mu řekl: „Pros! Co ti mám dát?“+  Na to Šalomoun řekl Bohu: „Jsi Ten, kdo projevil velkou milující laskavost* mému otci Davidovi+ a kdo mě udělal králem místo něho.+  Nyní, Jehovo Bože, ať se tvůj slib mému otci Davidovi prokáže [jako] věrný,+ neboť ty sám jsi mě udělal králem+ nad lidem početným jako částečky prachu země.+ 10  Dej mi teď moudrost a poznání,+ abych mohl před tímto lidem vycházet a abych mohl vcházet,+ neboť kdo by mohl soudit tento tvůj velký lid?“+ 11  Nato řekl Bůh Šalomounovi: „Protože se toto prokázalo být blízké tvému srdci+ a nežádal jsi o jmění, bohatství a čest ani o duši* těch, kdo tě nenávidí, dokonce jsi nežádal ani o mnoho dnů,+ ale žádáš pro sebe o moudrost a poznání, abys mohl soudit můj lid, nad nímž jsem tě udělal králem,+ 12  ta moudrost a to poznání se ti dávají;+ také ti dám takové jmění a bohatství a čest, jaké neměli žádní králové, kteří byli před tebou,+ a takové, jaké nebude mít nikdo po tobě.“+ 13  Šalomoun tedy přišel [od]* výšiny, jež byla u Gibeonu,+ [z místa] před stanem setkání+ do Jeruzaléma a dále vládl nad Izraelem.+ 14  A Šalomoun stále shromažďoval dvoukolé vozy a oře,* takže nabyl tisíc čtyři sta dvoukolých vozů a dvanáct tisíc ořů+ a držel je rozmístěné ve městech dvoukolých vozů a v blízkosti krále v Jeruzalémě.+ 15  A král učinil stříbro a zlato v Jeruzalémě podobné kamení;+ a cedrové dřevo učinil podobné sykomorám,+ které jsou v Šefele,*+ pro velké množství. 16  A byl vývoz koní, které měl Šalomoun z Egypta,+ a společnost králových kupců brávala stádo koní za cenu.+ 17  A podle zvyku přiváželi a vyváželi z Egypta dvoukolý vůz za šest set kousků stříbra a koně za sto padesát; a tak to bylo pro všechny krále Chetitů a syrské krále.+ Jejich prostřednictvím prováděli vývoz.

Poznámky

Sbor.“ Heb. haq·qa·halʹ; řec. ek·kle·siʹa.
„[Pravého] Boha.“ Heb. ha·ʼElo·himʹ; řec. The·ouʹ; Sy „Jehovy“. Viz dodatek 1F.
Dosl. „on (někdo) postavil“, M; mnoho heb. rkp. „tam byl“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Nebo „život“.
„Od“, LXXVg.
Nebo „jezdce na koních“.
Nebo „nížině“.