2. Královská 25:1–30

25  A v devátém+ roce jeho kralování, v desátém měsíci, desátý+ den měsíce, se stalo, že přišel babylónský král Nebukadnecar,+ ano, on a celá jeho vojenská síla, proti Jeruzalému,+ a utábořil se proti němu a postavil proti němu všude kolem obléhací zeď.+  A město bylo obleženo až do jedenáctého roku krále Sedekjáše.  Devátý+ den [čtvrtého] měsíce* byl ve městě krutý hladomor+ a pro lid země se neprokázal být žádný chléb.+  A město bylo prolomeno+ a všichni válečníci [prchali]* v noci po cestě branou mezi dvojitou zdí, která je u královy zahrady,+ zatímco Chaldejci+ byli všude kolem proti městu; a [král]* se vydal směrem [k] Arabě.+  A za králem se hnala vojenská síla Chaldejců+ a dostihli ho v pouštních pláních Jericha;+ a celá jeho vlastní vojenská síla byla od jeho boku rozptýlena.  Nato se krále+ zmocnili a přivedli ho k babylónskému králi do Ribly,+ aby nad ním prohlásili soudcovské rozhodnutí.  A Sedekjášovy syny pobili před jeho očima+ a Sedekjášovy oči oslepil,+ načež ho spoutal měděnými okovy+ a přivedl do Babylóna.+  A v pátém měsíci, sedmý [den] měsíce, což je v devatenáctém+ roce krále Nebukadnecara, babylónského krále, přišel do Jeruzaléma velitel tělesné stráže Nebuzaradan,+ sluha babylónského krále.+  A přistoupil k tomu, aby spálil Jehovův dům+ a králův dům+ a všechny jeruzalémské domy;+ a dům každého velkého muže* spálil ohněm.+ 10  A celá vojenská síla Chaldejců, která byla s velitelem tělesné stráže, strhla všude kolem zdi Jeruzaléma.+ 11  A zbytek lidu,+ který byl ponechán ve městě, a zběhy, kteří přešli* k babylónskému králi, a zbytek zástupu vzal velitel tělesné stráže Nebuzaradan do vyhnanství.+ 12  A některé z poníženého lidu+ země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a jako povinné pracovníky.+ 13  A měděné sloupy,+ které byly v Jehovově domě, a vozíky+ a měděné moře,+ jež byly v Jehovově domě, Chaldejci rozbili na kusy, a měď z nich odnášeli do Babylóna.+ 14  A vzali plechové nádoby a lopatky a kratiknoty a poháry a všechno měděné náčiní,+ s nímž sloužívali. 15  A velitel tělesné stráže vzal nádoby na oheň a misky, které byly z pravého zlata,+ a ty, které byly z pravého stříbra.+ 16  Pokud jde o ty dva sloupy, to jedno moře a vozíky, které udělal Šalomoun pro Jehovův dům, nebylo možné nijak uvést váhu mědi všeho toho náčiní.+ 17  Výška každého sloupu byla osmnáct loket+ a hlavice+ na něm byla z mědi; a výška hlavice byla tři* lokte; a síťoví a granátová jablka+ všude kolem na hlavici, to celé, byla měď; a druhý sloup měl na síťoví totéž. 18  Dále vzal velitel tělesné stráže předního kněze* Serajáše+ a druhého kněze Sefanjáše*+ a tři vrátné;+ 19  a z města vzal jednoho dvorního úředníka, který měl velení nad válečníky, a pět mužů z těch, kteří měli přístup ke králi* [a] nalézali se ve městě; a tajemníka velitele vojska, toho, který povolával k vojsku lid země, a šedesát mužů z lidu země, kteří se nalézali ve městě;+ 20  a velitel tělesné stráže Nebuzaradan+ je potom vzal+ a dovedl je k babylónskému králi do Ribly.+ 21  A babylónský král přistoupil k tomu, aby je srazil+ a usmrtil je v Rible v zemi Chamat.+ Tak odešel Juda do vyhnanství ze své půdy.+ 22  Pokud jde o lid+ ponechaný v judské zemi, který ponechal babylónský král Nebukadnecar, ustanovil nyní nad nimi Gedaljáše,*+ syna Achikama,+ syna Šafanova.+ 23  Když všichni velitelé vojenských sil,+ oni a jejich muži, slyšeli, že babylónský král ustanovil Gedaljáše, okamžitě přišli ke Gedaljášovi do Micpy,+ totiž Išmael, syn Netanjášův, a Jochanan, syn Kareachův, a Serajáš, syn Netofana Tanchumeta, a Jaazanjáš,* syn Maakaťana, oni a jejich muži. 24  Potom Gedaljáš přísahal+ jim a jejich mužům a řekl jim: „Nebojte se [být] sluhy Chaldejců. Bydlete v zemi a služte babylónskému králi a povede se vám dobře.“+ 25  A v sedmém+ měsíci se stalo, že přišel Išmael,+ syn Netanjáše, syna Elišamova, z královského potomstva, a s ním také deset mužů a srazili Gedaljáše,+ takže zemřel, a také Židy a Chaldejce, kteří s ním byli v Micpě.+ 26  Potom se zvedl všechen lid, od malých po velké, a velitelé vojenských sil a vešli do Egypta;+ dostali totiž strach z Chaldejců.+ 27  A stalo se ve třicátém sedmém roce vyhnanství judského krále Jehojakina,+ ve dvanáctém měsíci, dvacátý sedmý den měsíce, že babylónský král Evil-merodak+ v roce, kdy se stal králem, pozdvihl hlavu judského krále Jehojakina z domu zadržení;+ 28  a začal s ním mluvit dobré věci a pak postavil jeho trůn výše než trůny králů, kteří s ním byli v Babylóně.+ 29  A sňal jeho vězeňské oděvy;+ a neustále před ním jedl chléb+ po všechny dny svého života. 30  Pokud jde o jeho příděl,+ neustále mu dávali od krále příděl, denně jako [něco, co mu] náleží,* po všechny dny jeho života.

Poznámky

„Čtvrtého měsíce“ podle Jer 52:6; M „měsíce“.
„Prchali“, v souladu se Sy a Jer 52:7; M vynechává.
„On“, M; Vgc „Sedekjáš“; Sy některé heb. rkp. a Jer 52:7 „oni“.
Nebo „každý velký dům“.
Nebo „kteří přeběhli“. Dosl. „kteří padli“.
„Tři“, M; TLagardian „pět“ jako v Jer 52:22.
Dosl. „hlavního kněze“. Heb. ko·henʹ ha·roʼšʹ; LXXVg „prvního kněze“; Sy „předního kněze“.
Znamená „Jehova skryl (nebo uchoval jako poklad)“. Heb. Cefan·jaʹhu.
Dosl. „z těch, kteří viděli králův obličej“.
Znamená „Jehova je velký“. Heb. Gedhal·jaʹhu.
„A Jaazanjáš.“ Heb. weJa·ʼazan·jaʹhu, znamená „Jehova dopřál sluchu“.
Dosl. „věc dne v její den“.