2. Královská 24:1–20

24  Za jeho dnů přitáhl babylónský* král Nebukadnecar,+ a tak se stal Jehojakim na tři roky jeho sluhou.+ Obrátil se však zpět a vzbouřil se proti němu.  A Jehova proti němu začal posílat loupeživé tlupy Chaldejců+ a loupeživé tlupy Syřanů* a loupeživé tlupy Moabců+ a loupeživé tlupy synů Ammona a stále je posílal proti Judovi, aby ho zničil, podle Jehovova slova,+ které mluvil prostřednictvím svých sluhů proroků.  Stalo se to proti Judovi jen z Jehovova nařízení, aby byl odstraněn+ z jeho dohledu pro hříchy Manasseho,+ podle všeho, co dělal,  a také [pro] nevinnou krev,+ kterou prolil, takže naplnil Jeruzalém nevinnou krví, a Jehova nebyl svolný udělit odpuštění.+  Pokud jde o ostatní Jehojakimovy+ záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů?  Nakonec Jehojakim ulehl se svými praotci,+ a začal místo něho vládnout jeho syn Jehojakin.  A egyptský král už nikdy+ nevyšel ze své země,+ protože babylónský král vzal všechno, co patřilo egyptskému králi, od říčního údolí+ Egypt až po řeku Eufrat.+  Jehojakinovi bylo osmnáct let,+ když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě tři měsíce.+ A jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnatana z Jeruzaléma.  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích, podle všeho, co dělal jeho otec.+ 10  Během toho času přitáhli k Jeruzalému sluhové babylónského krále Nebukadnecara, takže bylo město obleženo.+ 11  A babylónský král Nebukadnecar přistoupil k tomu, aby přišel proti městu, zatímco je jeho sluhové obléhali.+ 12  Posléze judský král Jehojakin vyšel k babylónskému králi,+ on se svou matkou+ a svými sluhy a svými knížaty a svými dvorními úředníky; a babylónský král ho vzal v osmém+ roce svého kralování. 13  Potom odtamtud vynesl všechny poklady Jehovova domu a poklady králova domu+ a přikročil k tomu, aby rozřezal na kusy všechno zlaté náčiní,+ které v Jehovově chrámu udělal izraelský král Šalomoun, právě jak Jehova mluvil. 14  A vzal do vyhnanství+ celý Jeruzalém a všechna knížata+ a všechny statečné, silné+ muže — deset tisíc bral do vyhnanství — a také každého řemeslníka+ a stavitele bašt. Nebyl ponechán nikdo kromě ponížené třídy+ lidu země. 15  Tak vzal Jehojakina+ do vyhnanství v Babylóně;+ a královu matku+ a královy manželky a jeho dvorní úředníky+ a nejpřednější muže země odvedl jako vyhnaný lid z Jeruzaléma do Babylóna. 16  Pokud jde o všechny statečné muže, sedm tisíc, a řemeslníky a stavitele bašt, tisíc, všechny válčící silné muže, babylónský král přistoupil k tomu, aby je přivedl do Babylóna jako vyhnaný lid.+ 17  Dále, babylónský král+ udělal místo něho králem jeho strýce Mattanjáše.+ Potom mu změnil jméno na Sedekjáš.*+ 18  Sedekjášovi* bylo jedenadvacet let,+ když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě jedenáct let. A jeho matka se jmenovala Chamutal,+ dcera Jeremjáše* z Libny. 19  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích, podle všeho, co dělal Jehojakim.+ 20  Stalo se to totiž v Jeruzalémě a v Judovi kvůli Jehovovu hněvu,+ dokud je neodvrhl ze svého dohledu.+ A Sedekjáš se začal bouřit proti babylónskému králi.+

Poznámky

„Babylónský“, LXXVg; MSy „bábelský“.
„Syřanů“, MLXXVg; Sy „Edomitů“.
Nebo „bylo jeho jméno změněno na Sedekjáš“.
Znamená „Jehova je spravedlnost“. Heb. Cidh·qi·jaʹhu.
Heb. Jir·mejaʹhu. Srovnej Jer 1:1, ppč. „Jeremjáše“.