2. Královská 18:1–37

18  A stalo se ve třetím roce izraelského krále Hošey,+ syna Elahova, že se stal králem Ezekjáš,+ syn judského krále Achaza.+  Bylo mu pětadvacet let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě devětadvacet let. A jeho matka se jmenovala Abi,* dcera Zecharjášova.+  A dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích,+ podle všeho, co dělal jeho praotec David.+  To on odstranil výšiny+ a rozbil na kusy posvátné sloupy+ a podťal posvátný kůl+ a rozdrtil na kusy měděného hada,+ kterého udělal Mojžíš;+ až do těch dnů mu totiž izraelští synové ustavičně přinášeli obětní dým,+ a býval nazýván měděnou hadí modlou.*+  Důvěřoval v Jehovu, BOHA Izraele;+ a po něm se neprokázal být nikdo takový mezi všemi judskými králi,+ dokonce ani [mezi] těmi, kteří byli před ním.+  A stále se přidržoval Jehovy.+ Neodbočil od jeho následování, ale stále dodržoval jeho přikázání, která Jehova přikázal Mojžíšovi.+  A Jehova se prokázal být s ním.+ Kamkoli vycházel, jednal prozíravě;+ a přistoupil k tomu, aby se vzbouřil proti asyrskému králi, a nesloužil mu.+  To on srazil Filištíny+ až po Gazu+ a také její území, od věže+ strážných až k opevněnému městu.  A stalo se ve čtvrtém roce krále Ezekjáše,* totiž v sedmém roce izraelského krále Hošey,+ syna Elahova, že asyrský král Salmanasar+ přitáhl proti Samaří a začal je obléhat.+ 10  A dobyli je na konci tří let;+ v šestém roce Ezekjášově, totiž devátém roce izraelského krále Hošey, bylo Samaří dobyto.+ 11  Poté vzal asyrský král+ Izrael do vyhnanství+ do Asýrie a usadil je v Chalachu+ a Chaboru+ u řeky Gozan a ve městech Médů,+ 12  kvůli tomu, že nenaslouchali hlasu Jehovy, svého Boha,+ ale stále překračovali jeho smlouvu,+ dokonce všechno, co přikázal Jehovův sluha Mojžíš.+ Ani nenaslouchali, ani neprováděli. 13  A ve čtrnáctém roce krále Ezekjáše přitáhl asyrský král+ Senacherib+ proti všem judským opevněným městům a přistoupil k tomu, aby se jich zmocnil. 14  Judský král Ezekjáš tedy poslal k asyrskému králi u Lakiše a řekl: „Zhřešil jsem. Obrať se ode mne zpět. Cokoli bys mi uložil, ponesu.“+ Asyrský král tudíž judskému králi Ezekjášovi stanovil tři sta stříbrných talentů*+ a třicet zlatých talentů. 15  Proto vydal Ezekjáš všechno stříbro, které se dalo najít v Jehovově domě+ a v pokladech králova domu.+ 16  Tehdy odřízl Ezekjáš dveře Jehovova chrámu*+ a dveřní sloupky, které judský král Ezekjáš [předtím] potáhl,+ a potom je dal asyrskému králi. 17  A asyrský král+ přistoupil k tomu, aby poslal tartana*+ a rabsarise* a rabšakeho*+ od Lakiše+ ke králi Ezekjášovi s mohutnou vojenskou silou k Jeruzalému, aby vytáhli a přišli k Jeruzalému. Vytáhli tedy a přišli a zastavili se u vodovodu+ z horního rybníka,+ který je u silnice pradlářova pole.+ 18  A začali volat ke králi, ale vyšel k nim Eljakim,+ syn Chilkijášův,* který byl nad domácností, a tajemník Šebna+ a zapisovač Joach, syn Asafův. 19  Rabšake+ jim tudíž řekl: „Řekněte, prosím, Ezekjášovi: ‚Tak řekl velký král,+ král Asýrie: „Co je to za důvěru, na kterou ses spolehl?+ 20  Řekl jsi (ale je to slovo rtů): ‚Je rada+ a moc k válce.‘ A v koho jsi vložil svou důvěru, že ses proti mně vzbouřil?+ 21  Pohleď nyní, vložil jsi svou důvěru v podporu toho nalomeného rákosu,+ Egypta,+ který, kdyby se o něj muž opřel, jistě by mu vnikl do dlaně a probodl ji. Takový je faraón,+ egyptský král, vůči všem, kdo v něho vkládají důvěru. 22  A v případě, že byste mi řekli: ‚Je to Jehova,+ náš Bůh, v něhož jsme vložili důvěru‘,+ není to on, jehož výšiny+ a jehož oltáře Ezekjáš+ odstranil, zatímco říká Judovi a Jeruzalému: ‚Měli byste se klanět před tímto oltářem v Jeruzalémě?‘“‘+ 23  Uzavři tedy nyní, prosím, sázku+ s mým pánem, asyrským králem, a ať ti dám dva tisíce koní, [aby se vidělo,] zda jsi schopen, ze své strany, posadit na ně jezdce.+ 24  Jak bys pak mohl obrátit zpět obličej jednoho místodržitele z nejmenších sluhů mého pána,+ zatímco ty, ty vkládáš důvěru v Egypt kvůli dvoukolým vozům+ a jezdcům na koních?+ 25  Přitáhl jsem proti tomuto místu, abych je zničil, bez zmocnění od Jehovy? Sám Jehova mi řekl:+ ‚Táhni proti této zemi a zničíš ji.‘“ 26  Na to řekli Eljakim,+ syn Chilkijášův, a Šebna+ a Joach+ rabšakemu:+ „Mluv, prosím, se svými sluhy syrským jazykem,*+ neboť můžeme naslouchat;* a nemluv s námi jazykem Židů*+ do uší lidu, který je na zdi.“ 27  Ale rabšake jim řekl: „Poslal mě můj pán mluvit tato slova k tvému pánovi a k tobě? Není to k mužům sedícím na zdi, aby s vámi jedli své vlastní výkaly+ a pili svou vlastní moč?“+ 28  A rabšake dále stál a volal silným hlasem jazykem Židů;+ a přikročil k tomu, aby mluvil a říkal: „Slyšte slovo velkého krále,+ krále Asýrie. 29  Tak řekl král: ‚Nenechte se klamat Ezekjášem, neboť není schopen vás osvobodit z mé ruky.+ 30  A nenechte Ezekjáše způsobit, abyste důvěřovali v Jehovu,+ když říká: „Jehova nás zcela jistě osvobodí,+ a toto město nebude dáno do ruky asyrského krále.“+ 31  Nenaslouchejte Ezekjášovi; neboť tak řekl asyrský král: „Vzdejte se mi* a vyjděte ke mně a jezte každý ze své vlastní révy a každý ze svého vlastního fíkovníku+ a pijte každý vodu ze své vlastní cisterny,+ 32  dokud nepřijdu a vskutku vás nevezmu do země podobné vaší vlastní zemi,+ do země obilí a mladého vína, do země chleba+ a vinic,+ do země olejnatých olivovníků a medu;+ a zůstaňte naživu, abyste nezemřeli. A nenaslouchejte Ezekjášovi, neboť vás láká, když říká: ‚Sám Jehova nás osvobodí.‘+ 33  Osvobodili vůbec bohové národů každý svou vlastní zemi z ruky asyrského krále?+ 34  Kde jsou bohové Chamatu+ a Arpadu?+ Kde jsou bohové Sefarvajimu,+ Heny+ a Ivvy?+ Osvobodili z mé ruky Samaří?+ 35  Kdo je tu mezi všemi bohy zemí, kdo osvobodil svou zemi z mé ruky,+ takže by měl Jehova osvobodit z mé ruky Jeruzalém?“‘“+ 36  A lid mlčel+ a neodpověděl mu ani slovem,+ neboť to bylo přikázání krále, jež říkalo: „Neodpovíte mu.“+ 37  Avšak Eljakim,+ syn Chilkijášův, který byl nad domácností, a tajemník Šebna+ a zapisovač Joach,+ syn Asafův, přišli k Ezekjášovi se svými oděvy roztrženými+ a pověděli mu slova rabšakeho.

Poznámky

„Abi“ (zkrácená forma jména Abija), MVg; ve 2Pa 29:1 „Abija“; řec. Aʹbou.
Dosl. „on (ten) jej začal nazývat Nechuštan“.
„Ezekjáše.“ Heb. Chiz·qi·jaʹhu, jako v 16:20.
Viz dodatek 8A.
„Chrámu.“ Heb. hékhalʹ; řec. na·ouʹ; lat. temʹpli. Srovnej 20:18 ppč.; Mt 23:16 ppč.
Nebo „velitele“.
Nebo „vrchního dvorního úředníka“.
Nebo „vrchního číšníka“.
Znamená „můj podíl je Jehova“. Heb. Chil·qi·jaʹhu.
„Syrským jazykem.“ Nebo „aramejským jazykem“. Heb. ʼAra·mithʹ; první výskyt tohoto slova. Viz Ezr 4:7; Iz 36:11; Da 2:4.
Nebo „rozumět“.
„Jazykem Židů.“ Heb. Jehu·dhithʹ; první výskyt tohoto slova.
Dosl. „Učiňte se mnou požehnání [tj. to, co bude požehnáním]“.