2. Královská 16:1–20

16  V sedmnáctém roce Pekacha, syna Remaljášova, se stal králem Achaz,+ syn judského krále Jotama.  Achazovi bylo dvacet let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě šestnáct let; a nečinil to, co bylo správné v očích Jehovy, jeho Boha, jako jeho praotec David.+  A chodil cestou izraelských králů,+ a dokonce přiměl svého vlastního syna projít ohněm+ podle odporných věcí+ národů, které Jehova kvůli izraelským synům vyhnal.  A stále obětoval a přinášel obětní dým na výšinách+ a na pahorcích+ a pod každým bujným stromem.+  Tehdy syrský král Recin+ a izraelský král Pekach,+ syn Remaljášův, přistoupili k tomu, aby válečně přitáhli proti Jeruzalému, a oblehli Achaza, ale nebyli schopni boje.+  Tehdy syrský král Recin navrátil Elat+ Edomu,* načež z Elatu vyklidil Židy; a Edomité, ti vstoupili do Elatu a bydleli tam až do tohoto dne.  Achaz tedy poslal posly k asyrskému králi Tiglat-pileserovi+ a řekl: „Jsem tvůj sluha+ a tvůj syn. Přitáhni a zachraň+ mě z dlaně syrského krále a z dlaně izraelského krále, kteří proti mně povstávají.“  Achaz tudíž vzal stříbro a zlato, které se nalézalo v Jehovově domě a v pokladech králova domu,+ a poslal asyrskému králi úplatek.+  Na to mu asyrský král naslouchal a asyrský král vytáhl k Damašku+ a dobyl jej+ a odvedl jeho [lid] do vyhnanství v Kiru+ a Recina+ usmrtil. 10  Nato šel král Achaz+ vstříc asyrskému králi Tiglat-pileserovi+ do Damašku a uviděl oltář,+ který byl v Damašku. Král Achaz tedy poslal knězi Urijášovi návrh* oltáře a jeho vzor, pokud jde o celé jeho zpracování.+ 11  A kněz Urijáš+ přistoupil k tomu, aby postavil oltář.+ Podle všeho, co poslal král Achaz z Damašku, tak jej kněz Urijáš udělal do té doby, než král Achaz přišel z Damašku. 12  Když král přišel z Damašku, král uviděl oltář; a král začal přicházet+ k oltáři blíž a vykonal na něm oběti.+ 13  A dále nechával dýmat+ svou zápalnou oběť+ a svou obilnou oběť+ a vyléval svou tekutou oběť+ a vykrápěl krev obětí společenství, jež byly jeho, na tom oltáři. 14  A měděný oltář,+ který byl před Jehovou, sem nyní přinesl z [místa] před domem, z [místa] mezi svým oltářem a Jehovovým domem,+ a dal jej na severní stranu svého oltáře. 15  A král Achaz přikročil k tomu, aby mu přikázal, totiž knězi Urijášovi,+ a řekl: „Na velkém oltáři nechávej dýmat ranní zápalnou oběť,+ také večerní obilnou oběť+ a zápalnou oběť královu+ a jeho obilnou oběť a zápalnou oběť všeho lidu země a jejich obilnou oběť a jejich tekuté oběti; a všechnu krev zápalného obětního daru a všechnu krev oběti bys měl vykropit na něj. Pokud jde o měděný oltář, ten se stane něčím, o čem budu uvažovat já.“ 16  A kněz Urijáš+ učinil podle všeho, co přikázal král Achaz.+ 17  Král Achaz dále rozřezal+ na kusy boční stěny+ vozíků+ a odstranil z nich nádrže;+ a moře+ sňal z měděných býků,+ kteří byli pod ním, a pak je postavil na kamenné dláždění. 18  A kvůli asyrskému králi přesunul z Jehovova domu krytou konstrukci pro sabat, kterou postavili v domě, a králův vnější vstup. 19  Pokud jde o ostatní Achazovy záležitosti, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů? 20  Nakonec Achaz ulehl se svými praotci a byl pohřben se svými praotci v Městě Davidově;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Ezekjáš.*+

Poznámky

Zřejmě se zde mělo číst „Edomu“, a ne „Sýrii“ (ʼAramʹ).
Nebo „podobu“.
Znamená „Jehova posiluje“. Heb. Chiz·qi·jaʹhu.