2. Královská 15:1–38

15  Ve dvacátém sedmém roce izraelského krále Jeroboama se stal králem Azarjáš,+ syn judského krále Amacjáše.+  Šestnáct let mu bylo, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě dvaapadesát let.+ A jeho matka se jmenovala Jekolja* z Jeruzaléma.  A dále činil to, co bylo přímé v Jehovových očích, podle všeho, co dělal jeho otec Amacjáš.+  Jen výšiny nezmizely.+ Lid stále obětoval a přinášel obětní dým na výšinách.+  Nakonec Jehova postihl krále ranou,+ a nadále byl malomocný+ až do dne své smrti a bydlel ve svém domě zproštěn povinností,+ zatímco králův syn Jotam+ byl nad domem a soudil+ lid země.*  Pokud jde o ostatní Azarjášovy* záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů?  Posléze Azarjáš ulehl se svými praotci+ a pohřbili ho s jeho praotci v Městě Davidově; a začal místo něho vládnout jeho syn Jotam.+  Ve třicátém osmém roce judského krále Azarjáše+ se v Samaří stal na šest měsíců králem nad Izraelem Zecharjáš,*+ syn Jeroboamův.  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích, právě jak činili jeho praotcové.+ Nevzdálil se od hříchů Jeroboama,+ syna Nebatova, jimiž způsobil, že Izrael hřešil.+ 10  Potom se proti němu spikl+ Šallum, syn Jabešův, a srazil+ ho u Jibleamu*+ a usmrtil ho a začal vládnout místo něho. 11  Pokud jde o ostatní Zecharjášovy záležitosti, jsou zapsány tam v knize+ záležitostí dnů izraelských králů. 12  To bylo Jehovovo slovo,+ jež mluvil k Jehuovi, [když] řekl:+ „Budou pro tebe sedět na izraelském trůnu synové+ do čtvrté generace.“ A tak to bylo.+ 13  Pokud jde o Šalluma, syna Jabešova, ten se stal králem ve třicátém devátém roce judského krále Uzzijáše*+ a dále vládl v Samaří plný lunární měsíc.*+ 14  Potom z Tirci+ přitáhl Menachem,+ syn Gadiho, a přišel do Samaří a srazil v Samaří Šalluma,+ syna Jabešova, a usmrtil ho; a začal vládnout místo něho. 15  Pokud jde o ostatní Šallumovy záležitosti a jeho spiknutí,+ jímž se spikl, jsou zapsány tam v knize záležitostí dnů izraelských králů. 16  Tehdy Menachem přistoupil k tomu, aby srazil Tifsach a všechno, co bylo v něm, a jeho území od Tirci, protože neotevřel,* a srážel jej. Všechny jeho těhotné ženy rozpáral.+ 17  Ve třicátém devátém+ roce judského krále Azarjáše* se stal v Samaří na deset let králem nad Izraelem Menachem, syn Gadiho. 18  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích.+ Po všechny své dny se nevzdálil ode všech hříchů Jeroboama,+ syna Nebatova, jimiž způsobil, že Izrael hřešil.+ 19  Do země přitáhl asyrský král+ Pul.+ Menachem dal+ tudíž Pulovi tisíc talentů stříbra,+ aby se jeho ruce prokázaly být s ním, aby posílily království v jeho vlastní ruce.+ 20  Menachem tedy vynesl stříbro na úkor Izraele, na úkor všech statečných, silných mužů,+ aby dal asyrskému králi padesát stříbrných šekelů* pro každého muže. Na to se asyrský král obrátil zpět a nezůstal tam v zemi. 21  Pokud jde o ostatní Menachemovy záležitosti+ a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 22  Nakonec Menachem ulehl se svými praotci, a začal místo něho vládnout jeho syn Pekachjáš.+ 23  V padesátém roce judského krále Azarjáše se stal v Samaří na dva+ roky králem nad Izraelem Pekachjáš, syn Menachemův. 24  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích.+ Nevzdálil se od hříchů Jeroboama,+ syna Nebatova, jimiž způsobil, že Izrael hřešil.+ 25  Potom se proti němu spikl+ jeho pobočník+ Pekach,+ syn Remaljášův,* a srazil ho v Samaří v obytné věži králova domu+ s Argobem a Arjem a bylo s ním padesát mužů z gileadských synů.* Usmrtil ho tedy a začal vládnout místo něho. 26  Pokud jde o ostatní Pekachjášovy záležitosti a všechno, co činil, jsou zapsány tam v knize+ záležitostí dnů izraelských králů. 27  Ve dvaapadesátém roce judského krále Azarjáše se stal v Samaří na dvacet let králem nad Izraelem Pekach,+ syn Remaljášův.+ 28  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích.+ Nevzdálil se od hříchů Jeroboama,+ syna Nebatova, jimiž způsobil, že Izrael hřešil.+ 29  Za dnů izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král+ Tiglat-pileser+ a přistoupil k tomu, aby vzal Ijon+ a Abel-bet-maaku+ a Janoach a Kedeš+ a Chacor+ a Gilead+ a Galileu,*+ celou zemi Naftaliho,+ a odvedl je do vyhnanství v Asýrii.+ 30  Nakonec zosnoval Hošea,+ syn Elahův, spiknutí+ proti Pekachovi, synu Remaljášovu, a udeřil ho+ a usmrtil ho; a začal místo něho vládnout ve dvacátém roce Jotama,+ syna Uzzijášova.* 31  Pokud jde o ostatní Pekachovy záležitosti a všechno, co činil, jsou zapsány tam v knize+ záležitostí dnů izraelských králů. 32  V druhém roce izraelského krále Pekacha, syna Remaljášova, se stal králem Jotam,+ syn judského krále Uzzijáše.+ 33  Bylo mu pětadvacet let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě šestnáct let. A jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Cadokova.+ 34  A dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích.+ Činil podle všeho, co dělal jeho otec Uzzijáš.+ 35  Jen výšiny nezmizely. Lid stále obětoval a přinášel obětní dým na výšinách.+ Byl to on, kdo postavil horní bránu Jehovova domu.+ 36  Pokud jde o ostatní Jotamovy záležitosti, co činil, nejsou snad zapsány v knize záležitostí dnů judských králů?+ 37  V oněch dnech začal Jehova posílat+ proti Judovi syrského krále Recina+ a Pekacha,+ syna Remaljášova. 38  Nakonec Jotam ulehl se svými praotci a byl pohřben se svými praotci v Městě svého praotce Davida;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Achaz.+

Poznámky

Znamená „Jehova byl schopen“. Heb. Jekhol·jaʹhu.
Lid země.“ Heb. ʽam ha·ʼaʹrec. Viz 1Mo 23:7 ppč.
Znamená „Jehova pomohl“. Heb. ʽAzar·jaʹhu. Ve v. 13; 2Pa 26:1–23; Iz 6:1; Ze 14:5 „Uzzijáše“.
Znamená „Jehova pamatoval“. Heb. Zekhar·jaʹhu.
„U Jibleamu“, LXXLagardian; M „před lidem“; Vg „veřejně“.
„Uzzijáše.“ Heb. leʽU·zi·jahʹ, znamená „má síla je Jah“; ve v. 1 „Azarjáš“. Viz v. 6 ppč.
Dosl. „lunární měsíc dnů“.
„Protože mu neotevřeli (bránu)“, LXXSyVg.
„Azarjáše.“ Heb. la·ʽAzar·jahʹ; ve v. 13 „Uzzijáše“. Viz v. 6 ppč.
Viz dodatek 8A.
Znamená „Jehova ozdobil“. Heb. Remal·jaʹhu.
Na základě opravy; M „synů Gileaďanů“.
Dosl. s určitým členem. Heb. hag·Ga·liʹlah; řec. Ga·li·laiʹan; lat. Ga·li·leʹam. Viz Joz 20:7, ppč. „Galileji“.
„Azarjáš“ ve v. 1.