2. Královská 13:1–25

13  Ve dvacátém třetím roce judského krále Jehoaše,+ syna Achazjášova,+ se stal v Samaří na sedmnáct let králem nad Izraelem Jehoachaz,+ syn Jehuův.+  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích+ a následoval hřích Jeroboama,+ syna Nebatova, jímž způsobil, že Izrael hřešil.+ Neodbočil od něho.  A Jehovův hněv+ se rozpálil proti Izraeli, takže je vydával do ruky syrského krále Chazaela+ a do ruky Chazaelova syna Ben-hadada+ po všechny jejich dny.  Časem Jehoachaz obměkčil+ Jehovův obličej, takže mu Jehova naslouchal;+ viděl totiž útlak Izraele,+ protože syrský král je utlačoval.+  Jehova dal tudíž Izraeli zachránce,+ takže vyšli zpod ruky Sýrie, a izraelští synové dále bydleli ve svých domovech* jako dříve.+  (Jen se nevzdálili od hříchu Jeroboamova domu, jímž způsobil, že Izrael hřešil.+ Chodil v něm;+ a v Samaří stál dokonce posvátný kůl.*+)  Nenechal totiž Jehoachazovi žádné lidi než padesát jezdců na koních a deset dvoukolých vozů a deset tisíc pěších mužů,+ protože je syrský král zničil,+ aby je učinil podobnými prachu při mlácení.+  Pokud jde o ostatní Jehoachazovy záležitosti a všechno, co činil, a jeho moc, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů?  Nakonec Jehoachaz ulehl se svými praotci a pohřbili ho v Samaří;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Jehoaš.+ 10  Ve třicátém sedmém roce judského krále Jehoaše se stal v Samaří na šestnáct let králem nad Izraelem Jehoaš,+ syn Jehoachazův. 11  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích.+ Nevzdálil se ode všech hříchů Jeroboama, syna Nebatova, jimiž způsobil, že Izrael hřešil.+ Chodil v nich. 12  Pokud jde o ostatní Jehoašovy záležitosti a všechno, co činil, a jeho moc, [a] jak bojoval+ proti judskému králi Amacjášovi, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 13  Nakonec Jehoaš ulehl se svými praotci, a na jeho trůn usedl Jeroboam.*+ Jehoaš byl naopak pohřben v Samaří s izraelskými králi.+ 14  Pokud jde o Elišu,+ ten onemocněl nemocí, na kterou měl zemřít.+ Sestoupil tedy k němu izraelský král Jehoaš a začal plakat nad jeho obličejem a říkat: „Můj otče,+ můj otče, válečný dvoukolý vůz* Izraele a jeho jezdci na koních!“+ 15  A Eliša přistoupil k tomu, aby mu řekl: „Vezmi luk a šípy.“ Vzal si tedy luk a šípy. 16  A přikročil k tomu, aby řekl izraelskému králi: „Přilož ruku k luku.“* Přiložil tedy k němu ruku, načež Eliša položil své ruce na ruce+ královy. 17  Nato řekl: „Otevři okno k východu.“ Otevřel je tedy. Konečně Eliša řekl: „Střel!“ Střelil tedy. Nyní řekl: „Jehovův šíp záchrany, ano šíp záchrany+ proti Sýrii! A jistě srazíš Sýrii u Afeku+ až do skoncování.“ 18  A přikročil k tomu, aby řekl: „Vezmi šípy.“ Na to [je] vzal. Potom řekl izraelskému králi: „Udeř o zem.“ A tak udeřil třikrát a přestal.+ 19  A muž [pravého] Boha+ se na něho rozhořčil; řekl tedy: „Mělo se udeřit pětkrát nebo šestkrát!* V tom případě bys jistě srážel Sýrii až do skoncování, ale nyní srazíš Sýrii třikrát.“+ 20  Poté Eliša zemřel a pohřbili ho.+ A s příchodem roku pravidelně přicházely do země loupeživé tlupy+ Moabců.+ 21  A když pohřbívali jednoho muže, stalo se, že tu najednou uviděli loupeživou tlupu. Ihned muže hodili do Elišova pohřebního místa a odešli. Když se muž dotkl Elišových kostí, okamžitě ožil+ a postavil se na nohy.+ 22  Pokud jde o syrského krále Chazaela,+ ten utlačoval+ Izrael po všechny Jehoachazovy dny. 23  Jehova jim však projevil přízeň+ a smiloval+ se nad nimi a obrátil se k nim kvůli své smlouvě+ s Abrahamem,+ Izákem+ a Jákobem;+ a nechtěl je zničit+ a nezavrhl je od svého obličeje až dosud. 24  Nakonec syrský král Chazael zemřel, a začal místo něho vládnout jeho syn Ben-hadad. 25  A Jehoaš, syn Jehoachazův, přistoupil k tomu, aby vzal opět zpátky z ruky Ben-hadada, syna Chazaelova, města, která ve válce vzal z ruky jeho otce Jehoachaza. Jehoaš ho třikrát srazil a získal zpět izraelská města.+

Poznámky

Dosl. „stanech“.
Nebo „Ašera“.
Tj. Jeroboam II.
Dosl. „Přiměj svou ruku, aby jela na luku“.
„Kdybys byl udeřil pětkrát nebo šestkrát“, LXX; Vg „Kdybys byl udeřil pětkrát nebo šestkrát nebo sedmkrát“.