1. Timoteovi 6:1–21

6  Ať všichni, kdo jsou pod jhem otroctví, dále považují své majitele za hodné plné cti,+ aby se nikdy urážlivě nemluvilo o Božím jménu a učení.+  Nadto ti, kdo mají věřící majitele,+ ať na ně nepohlížejí svrchu,+ protože jsou bratři.+ Ať jsou naopak tím pohotověji otroky, protože ti, kdo přijímají prospěch z jejich dobré služby,* jsou věřící a milovaní. Tomu nadále vyučuj+ a k tomu vybízej.  Jestliže někdo vyučuje jiné nauce+ a nesouhlasí se zdravými+ slovy, která jsou od našeho Pána Ježíše Krista, ani s učením, které se shoduje se zbožnou oddaností,*+  je nadutý [pýchou],+ ničemu nerozumí,+ je však duševně+ chorý dotazováním a debatami o slovech.+ Z toho pramení závist,+ rozepře, utrhačné řeči,+ ničemná podezření,  prudké spory o maličkosti* ze strany lidí se zkaženou myslí+ a oloupených o pravdu,+ kteří si myslí, že zbožná oddanost je prostředkem k zisku.+  Jistě je to prostředek k velkému zisku,+ [ta] zbožná oddanost*+ spolu se soběstačností.*+  Vždyť jsme si na svět nic nepřinesli a ani si nemůžeme nic odnést.+  Máme-li tedy obživu a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni.+  Avšak ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení+ a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb,+ které vrhají lidi do zničení a zkázy.+ 10  Láska k penězům+ je totiž kořenem+ škodlivých věcí všeho druhu*+ a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.+ 11  Ty však, Boží člověče, od toho uprchni.+ Usiluj však o spravedlnost, zbožnou oddanost,* víru, lásku, vytrvalost, mírnou povahu.+ 12  Bojuj znamenitý boj víry,*+ pevně uchop věčný život, pro který jsi byl povolán a o kterém jsi před mnoha svědky předložil znamenité veřejné prohlášení.+ 13  Před zrakem Boha, který všechno zachovává naživu,* a Krista Ježíše,* který jako svědek+ učinil znamenité veřejné prohlášení+ před Pontským Pilátem,+ ti dávám nařízení,+ 14  abys zachovával přikázání neposkvrněným způsobem a bez výtky až do objevení+ se našeho Pána Ježíše Krista. 15  Toto [objevení se] ukáže šťastný a jediný Vladař+ v jeho* vlastních ustanovených časech,+ [on,] Král+ těch, kdo kralují, a Pán+ těch, kdo panují, 16  jediný, jenž má nesmrtelnost,*+ který přebývá v nepřístupném světle,+ jehož žádný z lidí neviděl, ani nemůže vidět.+ Jemu buď čest+ a věčná moc. Amen. 17  Těm, kdo jsou bohatí+ v nynějším systému věcí,* dávej nařízení, aby nebyli povýšení*+ a aby nezakládali svou naději na nejistém bohatství,+ ale na Bohu, který nám bohatě opatřuje všechno k našemu potěšení;+ 18  aby působili k dobru,+ byli bohatí ve znamenitých skutcích,+ aby byli štědří, pohotoví dělit se,+ 19  a aby si jako poklad bezpečně chovali+ znamenitý základ+ pro budoucnost, aby se pevně chopili skutečného života.+ 20  Timotee, střež, co je ti s důvěrou svěřeno,+ a odvracej se od prázdných řečí, které porušují, co je svaté, a od rozporů falešně zvaného „poznání“.+ 21  Tím, že někteří předváděli takové [poznání], odchýlili se totiž od víry.+ Kéž je s vámi nezasloužená laskavost.

Poznámky

„Ti, kdo přijímají prospěch z jejich dobré služby“, אA; J7,8 „ti, kdo na zemi přijímají z dobra od Jehovy“.
„Zbožnou oddaností“, אAVg; J7,8 „bázní před Jehovou“.
Nebo „vzájemná provokování“.
„Zbožná oddanost“, אAVg; J7,8 „bázeň před Jehovou“.
Nebo „se spokojeností“.
Nebo „všech škodlivých věcí“.
„Zbožnou oddanost“, AVgSyp; J7,8 „bázeň před Jehovou“.
Nebo „Bojuj za vítězství ve spravedlivém boji víry“.
Nebo „který přivádí všechno k životu“.
Viz dodatek 6E.
Zájmeno stř. nebo m. r.
Řec. a·tha·na·siʹan; lat. in·mor·ta·li·taʹtem.
Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹni; lat. saeʹcu·li; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádku věcí“.
Nebo „domýšliví; nadutí“.