1. Timoteovi 5:1–25

5  Nekritizuj přísně staršího muže.*+ Naopak ho snažně pros jako otce, mladší muže jako bratry,  starší ženy+ jako matky, mladší ženy jako sestry+ se vší cudností.  Cti vdovy, které jsou skutečně vdovami.+  Má-li však nějaká vdova děti nebo vnoučata, ty ať se nejprve učí, jak projevovat zbožnou oddanost* ve své vlastní domácnosti+ a splácet patřičnou náhradu svým rodičům a prarodičům,+ neboť to je před zrakem Boha přijatelné.+  Žena, která je skutečně vdovou a ocitla se bez prostředků,+ vložila svou naději v Boha+ a vytrvává v úpěnlivých prosbách a modlitbách nocí i dnem.+  Ale ta, která jde za smyslovým uspokojením,+ je mrtvá,+ ačkoli žije.  Dávej tedy neustále tyto příkazy,+ aby byly bez výtky.+  Jestliže se někdo nestará o ty, kdo jsou jeho vlastní,+ a zvláště o ty, kdo jsou členy jeho domácnosti,+ jistě zapřel+ víru+ a je horší než člověk bez víry.*  Ať je do seznamu zapsána vdova, které je nejméně šedesát let, manželka jednoho manžela,+ 10  která obdržela svědectví pro znamenité skutky,+ jestliže vychovala děti,+ jestliže hostila cizí lidi,+ jestliže myla nohy svatým,+ jestliže poskytovala pomoc těm, kdo byli v soužení,+ jestliže se pilně věnovala každé dobré práci.+ 11  Naproti tomu odmítej mladší vdovy; když se totiž jejich pohlavní podněty dostanou mezi ně a KRISTA,+ chtějí se vdávat 12  a jsou souzeny, protože znevážily své první [vyjádření] víry.+ 13  Současně se také učí být nezaměstnané a potulují se po domech; ano, jsou nejen nezaměstnané, ale také tlachají a pletou se do záležitostí jiných lidí+ a mluví o tom, o čem by neměly. 14  Proto toužím, aby se mladší vdovy vdávaly,+ rodily děti,+ spravovaly domácnost a nedávaly žádný popud protivníkovi, aby spílal.+ 15  Některé se již vskutku odvrátily, aby následovaly Satana. 16  Má-li některá věřící žena vdovy,* ať jim poskytne pomoc+ a ať [tím] sbor není zatížen. Pak [sbor] může poskytnout pomoc těm, které jsou skutečně vdovami.+ 17  Ať jsou starší muži,* kteří předsedají znamenitým způsobem,+ považováni za hodné dvojnásobné cti,+ zvláště ti, kteří tvrdě pracují slovem a vyučováním.+ 18  [Text] písma totiž říká: „Nenasadíš náhubek býkovi, když mlátí obilí“;+ také: „Dělník je hoden své mzdy.“+ 19  Nepřijímej obžalobu proti staršímu muži,* leda podle výpovědi dvou nebo tří svědků.+ 20  Přede všemi přihlížejícími kárej+ ty, kdo páchají hřích,+ aby i ostatní měli bázeň.+ 21  Slavnostně ti ukládám před Bohem a Kristem Ježíšem*+ a vyvolenými anděly, abys dodržoval tyto věci bez předsudku a nedělal nic předpojatě.+ 22  Nikdy na žádného nevkládej ruce+ ukvapeně;+ ani nebuď podílníkem na hříších jiných;+ zachovej se cudný.+ 23  Nepij již vodu, ale používej trochu vína+ na svůj žaludek a na svá častá onemocnění. 24  Hříchy některých lidí jsou veřejně zjevné+ a vedou přímo k soudu, ale pokud jde o jiné, [jejich hříchy] později také vyjdou najevo.+ 25  Stejně jsou také veřejně zjevné znamenité skutky,+ a ty, které jsou jiné, nemohou zůstat utajené.+

Poznámky

Nebo „staršího“. Řec. pre·sby·teʹroi, 3. p., j. č.
„Zbožnou oddanost“, אA; J7,8 „moudrost a bázeň před Jehovou“.
„Člověk bez víry“, אAVgSyp; J13,14,18 „člověk, který zapřel Jehovu“.
„Vdovy“, tedy ovdovělé příbuzné.
Nebo „starší“.
Nebo „staršímu“. Řec. pre·sby·teʹrou.
Viz dodatek 6E.