1. Timoteovi 1:1–20

1  Pavel, apoštol+ Krista Ježíše, z příkazu Boha,+ našeho Zachránce,*+ a Krista Ježíše, naší naděje,+  Timoteovi,*+ pravému dítěti+ ve víře: Kéž je nezasloužená laskavost, milosrdenství, pokoj od Boha, Otce, a Krista Ježíše, našeho Pána.+  Právě jako jsem tě povzbudil, abys zůstal v Efezu, když jsem se chystal jít do Makedonie,+ tak [to] dělám nyní, abys přikázal+ jistým lidem, aby nevyučovali odlišné nauce+  ani nevěnovali pozornost falešným historkám+ a rodokmenům, jež nikam nevedou,+ ale spíše vyvolávají otázky ke zkoumání, než aby se rozdělovalo* něco od Boha ve spojitosti s vírou.  Účelem* tohoto pověření je skutečně láska+ z čistého srdce+ a z dobrého svědomí+ a z víry bez pokrytectví.+  Tím, že se od toho jistí lidé odchýlili,+ odbočili k planému povídání+  a chtějí být učiteli zákona,+ avšak nechápou ani to, co říkají, ani to, co silně prosazují.  Nyní víme, že Zákon je znamenitý+ za předpokladu, že se s ním zákonně zachází,+  s vědomím toho, že zákon není vyhlášen pro spravedlivého, ale pro nezákonné+ a nepoddajné,+ bezbožné a hříšníky, pro ty, jimž chybí milující laskavost,+ a pro neposvátné, vrahy otců a vrahy matek, zabijáky, 10  smilníky,+ muže, kteří leží s muži, únosce, lháře, křivopřísežníky,+ a [pro] cokoli jiného, co odporuje+ zdravému učení+ 11  podle slavné dobré zprávy šťastného+ Boha, která mi byla svěřena.+ 12  Jsem vděčný Kristu Ježíši, našemu Pánu, který mi předal sílu, protože mě uznal za věrného+ tím, že mi přidělil službu,+ 13  ačkoli jsem byl dříve rouhač a pronásledovatel+ a nestoudný+ muž. Nicméně mi bylo projeveno milosrdenství,+ protože jsem byl v nevědomosti+ a jednal jsem z nedostatku víry. 14  Ale nezasloužená laskavost našeho Pána nadmíru oplývala+ spolu s vírou a láskou, která je ve spojitosti s Kristem Ježíšem.+ 15  Je to věrné slovo a zasluhuje plné přijetí,+ že Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky.+ Z těch jsem nejpřednější.+ 16  Přesto mi bylo projeveno milosrdenství+ proto, aby prostřednictvím mne, jako nejpřednějšího případu, Kristus Ježíš mohl projevit celou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo na něm založí svou víru+ pro věčný život.+ 17  Králi věčnosti,*+ neporušitelnému,+ neviditelnému,+ jedinému Bohu,+ buď čest a sláva po celou věčnost.+ Amen. 18  Svěřuji ti, dítě Timotee, toto pověření+ ve shodě s předpověďmi,+ které vedly přímo k tobě, abys podle nich dále vedl znamenitý boj;+ 19  a držel se víry a dobrého svědomí,+ jež někteří odvrhli+ a zakusili ztroskotání [své] víry.+ 20  K nim patří Hymenaios+ a Alexandr,+ a předal jsem je Satanovi,+ aby se ukázňováním učili* nerouhat se.*+

Poznámky

Nebo „Boha, Zachránce nás“. Řec. The·ouʹ So·teʹros he·monʹ; lat. Deʹi Sal·va·toʹris noʹstri; J17,18,22(heb.) ha·ʼElo·himʹ Mó·ši·ʽeʹnu.
„Timoteovi.“ Řec. Ti·mo·theʹoi, znamená „ten, kdo ctí Boha“.
Dosl. „správa domu“. Řec. oi·ko·no·miʹan.
Dosl. „Koncem“. Řec. teʹlos.
Nebo „Věčnému Králi“.
„Ukázňováním učili.“ Nebo „byli trestáni; byli poučováni“.
Nebo „nemluvit utrhačně“.