1. Samuelova 4:1–22

4  A Samuelovo slovo dále přicházelo* k celému Izraeli.* Potom Izrael vytáhl, aby se střetl s Filištíny* v bitvě; a utábořili se vedle* Ebenezeru,*+ a sami Filištíni tábořili v Afeku.+  A Filištíni přistoupili k tomu, aby se rozestavili do šiku+ vstříc Izraeli, a bitva dopadla špatně,* takže Izrael byl poražen před Filištíny,+ kteří zporáželi v sevřené bitevní linii v poli asi čtyři tisíce mužů.*  Když lid přišel do tábora, izraelští starší muži* začali říkat: „Proč nás dnes Jehova porazil před Filištíny?+ Vezměme si ze Šila truhlu Jehovovy smlouvy,+ aby přišla do našeho středu a zachránila nás z dlaně našich nepřátel.“  Lid tedy poslal do Šila a přinesl odtamtud truhlu smlouvy Jehovy vojsk, který sedí na cherubínech.*+ A s truhlou [pravého] Boha* tam byli oba synové Eliho, totiž Chofni a Pinechas.+  A jakmile přišla truhla Jehovovy smlouvy do tábora, stalo se, že všichni Izraelité propukli v hlasitý křik,+ takže byl na zemi rozruch.  I Filištíni zaslechli zvuk toho křiku a začali říkat: „Co znamená zvuk toho hlasitého křiku+ v táboře Hebrejců?“ Nakonec se dozvěděli, že do tábora přišla i Jehovova truhla.  A Filištíni dostali strach, protože, [jak] řekli, „do tábora přišel Bůh!“*+ Řekli tedy: „Běda nám, vždyť taková věc se ještě nestala!  Běda nám! Kdo nás zachrání z ruky tohoto majestátního Boha? To je ten BŮH, který v pustině tloukl* Egypt pobíjením všeho druhu.+  Ukažte, že jste odvážní, a prokažte se [jako] muži, Filištíni, abyste nemuseli sloužit Hebrejcům, právě jako museli sloužit oni vám;+ a prokážete se [jako] muži a bojujte!“ 10  Filištíni tudíž bojovali, a Izrael byl poražen,+ a každý prchal do svého stanu;*+ a nastalo veliké pobíjení,+ takže z Izraele padlo třicet tisíc pěších mužů.+ 11  A zmocnili se i Boží* truhly,+ a oba synové Eliho, Chofni a Pinechas, zemřeli.+ 12  A jeden muž z Benjamína běžel z bitevní linie, takže toho dne dorazil do Šila s roztrženými oděvy+ a hlínou na hlavě.+ 13  Když dorazil, Eli seděl na sedátku u okraje cesty a vyhlížel, protože jeho srdce se chvělo o truhlu [pravého] Boha.+ A muž vešel, aby podal ve městě zprávu, a celé město začalo křičet. 14  A Eli zaslechl zvuk křiku. Řekl tedy: „Co znamená zvuk toho hlučení?“+ A muž spěchal, aby vešel a podal zprávu Elimu. 15  (Elimu teď bylo osmadevadesát let a jeho oči vyhasly, takže nebyl schopen vidět.+) 16  A muž přistoupil k tomu, aby Elimu řekl: „Jsem ten, kdo přichází z bitevní linie,* a já — já dnes z bitevní linie uprchl.“ Na to řekl: „Copak se stalo, můj synu?“ 17  Nositel zprávy tedy odpověděl a řekl: „Izrael prchl před Filištíny, a mezi lidem také došlo k velké porážce;+ a také tvoji dva vlastní synové zemřeli — Chofni a Pinechas+ — a truhla [pravého] Boha, té se zmocnili.“+ 18  A stalo se, že v okamžiku, kdy se zmínil* o truhle [pravého] Boha, začal padat ze sedátka nazad vedle brány a zlomil si vaz, takže zemřel, protože to byl muž starý a těžký; a soudil Izrael čtyřicet let. 19  A jeho snacha, Pinechasova manželka, byla těhotná, blízko porodu, a doslechla se zprávy, že se zmocnili truhly [pravého] Boha a že její tchán a její manžel zemřeli. Na to se sklonila a začala rodit, protože na ni nečekaně přišly její bolestivé křeče.*+ 20  A v čase, kdy umírala, ženy, které stály u ní, začaly říkat: „Neboj se, protože jsi porodila syna.“+ A neodpověděla a nezaměřila na to srdce. 21  Nazvala však chlapce Ikabod*+ a řekla: „Sláva odešla od Izraele do vyhnanství“,+ [to] s ohledem na to, že se zmocnili truhly [pravého] Boha, a s ohledem na svého tchána a svého manžela.+ 22  Řekla tedy: „Sláva odešla od Izraele do vyhnanství,+ protože se zmocnili truhly [pravého] Boha.“*+

Poznámky

Nebo „nastávalo“.
V mnoha heb. rkp. je zde volné místo, snad aby se naznačilo, že něco bylo vynecháno; mohlo by být vyplněno tímto dodatkem uvedeným v LXX: „A stalo se v oněch dnech, že se cizinci (Filištíni) začali shromažďovat proti Izraeli k bitvě.“
Nebo „vytáhl proti Filištínům“, M; LXX „vytáhl, aby se s nimi střetl“.
Nebo „na“.
„Ebenezeru.“ Dosl. „Kamene pomoci“. Heb. ha·ʼEʹven („Kámen“, s určitým členem) ha·ʽEʹzer („Pomoc“, s určitým členem); řec. A·be·neʹzer; Vg „Kamene pomoci“. Srovnej 7:12, ppč. „Ebenezer“.
„Bitva se stále nakláněla“, LXX, tj. v neprospěch Izraele.
„Kteří zporáželi ... asi čtyři tisíce mužů“, M; LXXSyVg „a bylo sraženo (asi) čtyři tisíce mužů“.
Nebo „starší“.
Nebo „mezi cherubíny“. M vynechává.
„[Pravého] Boha.“ Heb. ha·ʼElo·himʹ; SyVg „Jehovy“; Vgc „Boha“. Viz dodatek 1F.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. označuje majestát, přičemž sloveso „přišel“ je v j. č.; LXX „tito bohové“; lat. Deʹus.
Nebo „těchto majestátních bohů? To jsou ti bohové, kteří ... tloukli.“ V M jsou tato slova v mn. č. a je možné, že označují majestát, i když je vyslovili pohanští Filištíni. Viz 5:7 ppč.
„Stanu“, LXXSyVg; M „svých stanů“.
„Boží.“ Heb. ʼElo·himʹ; řec. The·ouʹ; lat. Deʹi; Sy „Jehovovy“.
„Bitevní linie“, M; Vg „bitvy“; LXX „tábora“.
Nebo „připomenul“.
Dosl. „její bolestivé křeče nastaly“.
Znamená „kde je sláva?“.
„[Pravého] Boha.“ Heb. ha·ʼElo·himʹ; LXX „Jehovy“. Viz dodatek 1F.