1. Samuelova 31:1–13

31  Nyní bojovali Filištíni proti Izraeli+ a izraelští muži se dali před Filištíny na útěk a padali zabití+ na hoře Gilboa.+  A Filištíni se drželi v blízkém dosahu Saula a jeho synů; a nakonec Filištíni srazili Saulovy syny Jonatana+ a Abinadaba+ a Malki-šuu.+  A proti Saulovi nastal těžký boj, a střelci, lučištníci, ho nakonec našli; a byl střelci krutě raněn.*+  Nato řekl Saul svému zbrojnoši: „Vytas meč+ a probodni mě jím, aby nepřišli ti neobřezanci+ a jistě mě neprobodli a nejednali se mnou utrhačně.“ A jeho zbrojnoš nebyl ochoten,+ protože se velmi bál. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.+  Když jeho zbrojnoš viděl, že Saul zemřel,+ potom i on nalehl na svůj vlastní meč a zemřel s ním.+  Tak toho dne zemřeli spolu Saul a jeho tři synové a jeho zbrojnoš, ano všichni jeho muži.+  Když izraelští muži, kteří byli v kraji nížiny a kteří byli v jordánském kraji, viděli, že izraelští muži prchli a že Saul a jeho synové zemřeli, tehdy začali opouštět města a prchat,+ načež přišli Filištíni a usídlili se v nich.+  A příští den, když Filištíni přišli obírat zabité,+ se stalo, že našli Saula a jeho tři syny padlé na hoře Gilboa.+  A přistoupili k tomu, aby mu uřízli hlavu+ a svlékli zbroj a poslali do země Filištínů všude kolem, aby informovali+ domy svých model+ a lid. 10  Nakonec uložili jeho zbroj+ do domu Aštoretiných soch+ a jeho mrtvolu upevnili na zeď Bet-šanu.+ 11  A pokud jde o něho, obyvatelé Jabeš-gileadu+ se doslechli, co Filištíni udělali Saulovi. 12  Všichni stateční muži okamžitě vstali a šli celou noc a sňali Saulovu mrtvolu a mrtvoly jeho synů ze zdi Bet-šanu a přišli* do Jabeše a spálili je tam.+ 13  Pak vzali jejich kosti+ a pohřbili+ je pod tamaryškem+ v Jabeši a sedm dní se postili.+

Poznámky

„A byl střelci krutě raněn“, v souladu s LXX. Dosl. „a měl velkou tíseň od střelců“.
„A přišli“, MVg; LXXSy „a přinesli je“. Srovnej 1Pa 10:12.