1. Samuelova 28:1–25

28  A v těch dnech se stalo, že Filištíni začali sbírat své tábory, aby vojsko vedlo válku proti Izraeli.+ Akiš tedy řekl Davidovi: „Nepochybně víš, že bys měl vyjít ty a tvoji muži do tábora se mnou.“+  Na to David řekl Akišovi: „Proto sám* víš, co má tvůj sluha dělat.“ Akiš tudíž řekl Davidovi: „Proto tě vždy ustanovím strážcem své hlavy.“+  A Samuel [již] zemřel a celý Izrael [již] přistoupil k tomu, aby ho oplakal a pohřbil ho v jeho vlastním městě Ramě.+ Pokud jde o Saula, ten odstranil ze země spiritistická média* a ty, kdo z povolání předpovídají události.+  Poté se Filištíni sebrali a přišli a postavili tábor v Šunemu.+ Saul tedy sebral celý Izrael a postavili tábor v Gilboji.+  Když Saul uviděl tábor Filištínů, dostal strach a jeho srdce se začalo velmi chvět.+  Ačkoli se Saul dotazoval Jehovy,+ Jehova mu nikdy neodpověděl+ ani skrze sny,+ ani skrze Urim,+ ani skrze proroky.+  Nakonec řekl Saul svým sluhům: „Vyhledejte mi ženu, která je znalkyní spiritistických praktik,+ a půjdu k ní a poradím se s ní.“ Potom mu řekli jeho sluhové: „Pohleď, v En-doru+ je žena, která je znalkyní spiritistických praktik.“  Saul se tedy přestrojil+ a oblékl si jiné oděvy a šel, on a s ním dva muži; a přišli k té ženě v noci.+ Nyní řekl: „Použij, prosím, pro mne věštění+ pomocí spiritistických praktik a vyveď mi toho, koho ti označím.“  Žena mu však řekla: „Hle, sám dobře víš, co učinil Saul, jak odřízl ze země spiritistická média a ty, kdo z povolání předpovídají události.+ Proč tedy jednáš jako ten, kdo nastavuje past mé duši, abys mě dal usmrtit?“+ 10  Saul jí okamžitě přísahal před Jehovou a řekl: „Jakože je Jehova živý,+ v této záležitosti tě nepostihne vina za provinění!“ 11  Na to žena řekla: „Koho ti mám vyvést?“ Na to řekl: „Vyveď mi Samuela.“+ 12  Když žena viděla „Samuela“,+ začala křičet nejsilnějším hlasem;* a žena přikročila k tomu, aby řekla Saulovi: „Proč jsi mě ošálil, když jsi sám Saul?“ 13  Ale král jí řekl: „Neboj se; co jsi ale viděla?“ A žena přikročila k tomu, aby Saulovi řekla: „Viděla jsem boha* vystupujícího ze země.“+ 14  Hned jí řekl: „Jakou má podobu?“, na což řekla: „Je to starý* muž, který vystupuje a přikrývá se pláštěm bez rukávů.“+ Na to Saul poznal, že je to „Samuel“,+ a přistoupil k tomu, aby se hluboce poklonil tváří k zemi a aby se vrhl [k zemi]. 15  A „Samuel“ začal Saulovi říkat: „Proč jsi mě vyrušil tím, že jsi mě dal vyvést?“+ Saul na to řekl: „Jsem naprosto v úzkých,+ jelikož proti mně bojují Filištíni, a Bůh* se ode mne vzdálil+ a už mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny;+ takže tě volám, abys mi dal vědět, co mám dělat.“+ 16  A „Samuel“ přikročil k tomu, aby řekl: „Proč se tedy dotazuješ mne, když se od tebe Jehova vzdálil+ a prokazuje se být tvým protivníkem?*+ 17  A Jehova pro sebe* učiní, právě jak mluvil mým prostřednictvím, a Jehova vytrhne království z tvé ruky+ a dá je tvému bližnímu Davidovi.+ 18  Jelikož jsi neuposlechl Jehovova hlasu+ a nevykonal jsi jeho hořící hněv proti Amalekovi,+ proto ti tohoto dne Jehova tu věc jistě udělá. 19  A Jehova také s tebou vydá Izrael do ruky Filištínů+ a zítra budeš ty+ a tvoji synové+ u mne.* I tábor Izraele vydá Jehova do ruky Filištínů.“+ 20  Na to Saul rychle padl v celé délce na zem a dostal kvůli „Samuelovým“ slovům velký strach. Také v něm nebyla žádná síla, protože celý den a celou noc nejedl žádné jídlo. 21  Žena nyní přišla k Saulovi a viděla, že je velmi rozrušen. Řekla mu tedy: „Hle, tvá služka uposlechla tvůj hlas a přistoupila jsem k tomu, abych vložila svou duši do své dlaně+ a uposlechla slova, která jsi ke mně mluvil. 22  A teď zase, prosím, uposlechni hlas své služky a dovol, abych ti předložila kus chleba, a ty jez, abys nabyl síly, protože odejdeš.“ 23  Odmítl však a řekl: „Nebudu jíst.“ Ale jeho sluhové a také žena na něho stále naléhali. Nakonec uposlechl jejich hlas a vstal ze země a posadil se na lehátko. 24  A žena měla v domě vykrmené tele.+ Rychle je tedy obětovala*+ a vzala mouku a uhnětla těsto a upekla z něho nekvašené chleby. 25  Pak jimi obsloužila Saula a jeho sluhy a pojedli. Potom vstali a během noci odešli.+

Poznámky

„Sám“, MSy; LXXVg „nyní“.
„Spiritistická média.“ Lidé, které používal démon věštby. LXX „břichomluvce“; lat. maʹgos, „astrology“. Viz Sk 16:16.
Dosl. „velikým hlasem“.
„Boha.“ Heb. ʼelo·himʹ, mn. č., patrně k označení vznešenosti a uplatněno na jednotlivce, i když sloveso přeložené „vystupujícího“ je v mn. č.; žena totiž viděla vystupovat pouze podobu starého muže. Viz 5:7 ppč.
„Starý“, MSyVg; LXXItLegionensis(margin) „vzpřímený“.
„A Bůh.“ Heb. wEʼ·lo·himʹ, mn. č. k označení vznešenosti, se slovesem v j. č., „se vzdálil“.
„Tvým protivníkem“, MVg; LXXSy „s tvým bližním (sousedem)“.
„Pro sebe“, M; LXXVg a pět heb. rkp. „ti“.
Podle MSyVg; LXX „zítra padneš a tvoji synové s tebou“.
„Obětovala“, MLXX.