1. Samuelova 25:1–44

25  Časem Samuel+ zemřel a celý Izrael přistoupil k tomu, aby se sešel a oplakával+ ho a pohřbil ho u jeho domu* v Ramě.+ Potom David vstal a sestoupil do pustiny Paran.*+  A v Maonu+ byl muž, a jeho práce byla v Karmelu.*+ A ten muž byl velmi velký a měl tři tisíce ovcí a tisíc koz; a začal [se zabývat] stříháním+ svých ovcí v Karmelu.  A ten muž se jmenoval Nabal+ a jeho manželka se jmenovala Abigail.+ A manželka měla dobrou rozvahu+ a byla krásné postavy, ale manžel byl drsný a špatný ve svých zvyklostech;+ a byl Kalebovec.+  A David se v pustině doslechl, že Nabal stříhá+ své ovce.  David tedy poslal deset mladých mužů a David mladým mužům řekl: „Vyjděte do Karmelu a přijdete k Nabalovi a mým jménem se ho zeptáte, jak se mu daří.+  A mému bratrovi* řeknete: ‚Kéž se máš dobře+ a také tvá domácnost [ať] se má dobře a všechno, co máš, [ať] se má dobře.  A slyšel jsem nyní, že máš střihače. A pastýři, kteří ti patří, byli sami s námi.+ Neobtěžovali jsme je,+ a po všechny dny, co byli v Karmelu, se neukázalo, že by scházelo cokoli, [co je] jejich.  Zeptej se svých vlastních mladých mužů, a povědí ti [to], aby moji* mladí muži našli přízeň v tvých očích, protože jsme přišli v dobrém dnu. Jen, prosím, dej svým sluhům a svému synu Davidovi, cokoli by tvá ruka našla.‘“+  Davidovi mladí muži tudíž přišli a Davidovým jménem mluvili k Nabalovi ve shodě se všemi těmito slovy, a pak čekali. 10  Na to Nabal odpověděl Davidovým sluhům a řekl: „Kdo je David+ a kdo je Jišaiův syn? Dneska přibylo sluhů, kteří se odtrhují každý od svého pána.*+ 11  A musím vzít svůj chléb+ a svou vodu* a své maso z poraženého, které jsem porazil pro své střihače, a dát to mužům, o nichž ani nevím, odkud jsou?“+ 12  Davidovi mladí muži se proto obrátili na své cestě a šli zpátky a přišli a podali mu zprávu ve shodě se všemi těmito slovy. 13  David okamžitě řekl svým mužům: „Každý se opásejte svým mečem!“+ Každý se tedy opásal svým mečem a David se také opásal svým vlastním mečem; a začali vycházet za Davidem, asi čtyři sta mužů, zatímco dvě stě sedělo u zavazadel.+ 14  Jeden z mladých mužů zatím podal zprávu Nabalově manželce Abigail a řekl: „Pohleď, David poslal posly z pustiny, aby popřáli dobré našemu pánovi,* ale ten se na ně osopil.+ 15  A ti muži k nám byli velmi dobří a neobtěžovali nás a nepostrádali jsme ani jedinou věc po všechny dny, co jsme chodili s nimi, když jsme byli v poli.+ 16  Prokázali se být jako zeď+ okolo nás v noci i ve dne po všechny dny, co jsme byli s nimi a pásli brav. 17  A nyní poznej a podívej se, co uděláš, neboť je rozhodnuto o neštěstí proti našemu pánovi a proti celému jeho domu,+ jelikož je příliš neužitečný muž,*+ [než] aby se s ním [dalo] mluvit.“ 18  Abigail+ hned chvatně vzala dvě stě chlebů a dva velké džbány vína+ a pět upravených ovcí+ a pět měr sea* praženého+ zrní a sto koláčů rozinek+ a dvě stě koláčů lisovaných fíků+ a naložila je na osly. 19  Potom řekla svým mladým mužům: „Jděte napřed.+ Pohleďte, přicházím za vámi.“ Svému manželovi Nabalovi však nepověděla nic. 20  A zatímco jela na oslu+ a tajně scházela z hory, tu se stalo, že jí vstříc sestupoval David a jeho muži. Potkala se tedy s nimi. 21  Pokud jde o Davida, ten řekl: „Bylo to k naprostému zklamání, že jsem v pustině střežil všechno, co patří tomu člověku, a ukázalo se, že nechybí jediná věc ze všeho, co mu patří,+ a přesto mi oplácí zlým za dobré.+ 22  Kéž tak učiní Bůh Davidovým nepřátelům* a kéž tak k tomu přidá,+ jestliže ze všech, kteří jsou jeho, zanechám do rána kohokoli, kdo močí na stěnu.“*+ 23  Když Abigail zahlédla Davida, ihned chvatně sesedla z osla a padla před Davidem na tvář a poklonila se+ k zemi. 24  Potom mu padla k nohám+ a řekla: „Na mně, můj pane, ať je to provinění;+ a dovol, prosím, své otrokyni, aby ti promluvila do uší,+ a naslouchej slovům své otrokyně. 25  Prosím, ať můj pán nezaměřuje své srdce na toho neužitečného+ muže Nabala, neboť jaké je jeho jméno, takový je on. Nabal* je jeho jméno, a bláznivost* je při něm.+ Pokud jde o mne, tvou otrokyni, já jsem neviděla mladé muže mého pána, které jsi poslal. 26  A teď, můj pane, jakože Jehova žije+ a jakože žije tvá duše,+ Jehova tě zadržel,+ aby ses neprovinil krví*+ a aby sis neopatřil záchranu* svou vlastní rukou.+ A nyní ať se tvoji nepřátelé a ti, kdo hledají, jak uškodit mému pánovi, stanou podobnými Nabalovi.+ 27  A nyní tento dar požehnání,+ který mému pánovi přinesla tvá služka, ten bude dán mladým mužům, kteří chodí ve stopách mého pána.+ 28  Promiň, prosím, přestupek své otrokyně,+ protože Jehova zcela jistě udělá pro mého pána trvalý dům,*+ protože můj pán bojuje Jehovovy války;+ a pokud jde o špatnost, ta se na tobě nenajde po [všechny] tvé dny.*+ 29  Když povstane člověk, aby tě pronásledoval a hledal tvou duši, duše mého pána se jistě prokáže být zabalená ve vaku života+ u Jehovy, tvého Boha;+ ale pokud jde o duši tvých nepřátel, tu vymrští jako z jamky praku.+ 30  A protože Jehova mému pánu učiní to dobré vůči tobě podle všeho, co mluvil, stane se, že tě jistě pověří jako vůdce nad Izraelem.+ 31  A ať se ti to nestane příčinou k zavrávorání* nebo kamenem klopýtání pro srdce mého pána, jak tím, že bys bez příčiny prolil krev,+ tak tím, že by [ruka] mého pána* [sama] přišla k jeho záchraně.+ A Jehova jistě učiní dobře mému pánovi, a vzpomeneš+ si na svou otrokyni.“ 32  Na to David řekl Abigail: „Požehnaný buď Jehova, BŮH Izraele,+ který mi tě poslal tohoto dne vstříc! 33  A požehnaná buď tvá rozumnost+ a požehnaná buď ty, která jsi mě dnes zadržela, abych se neprovinil krví+ a abych si neopatřil záchranu svou vlastní rukou.+ 34  A na druhé straně, jakože žije Jehova, BŮH Izraele, který mě zdržel, abych ti neuškodil,+ kdybys byla nechvátala, abys mi přišla vstříc,+ jistě by Nabalovi do ranního světla nezůstal vůbec nikdo močící na stěnu.“*+ 35  S tím David přijal z její ruky, co mu přivezla, a řekl jí: „Vyjdi v pokoji+ do svého domu. Vidíš, naslouchal jsem tvému hlasu, abych měl ohled na tvou osobu.“+ 36  Později vešla Abigail k Nabalovi a ten [právě] konal ve svém domě hostinu jako hostinu krále;+ a Nabalovo srdce se v jeho nitru cítilo dobře, a byl tak opilý,+ jak jen mohl být; a až do ranního světla mu nepověděla nic malého ani velkého. 37  A ráno, když víno z Nabala vyšlo, se stalo, že mu manželka pověděla ty věci. A jeho srdce+ v něm zmrtvělo a on sám jako by zkameněl. 38  Nato uplynulo asi deset dní a potom Jehova Nabala udeřil,+ takže zemřel. 39  A David se doslechl, že Nabal zemřel, a tak řekl: „Požehnaný buď Jehova, který vedl právní při+ mé pohany+ [aby mě osvobodil] z Nabalovy ruky a zdržel svého sluhu od špatnosti,+ a Nabalovu špatnost obrátil Jehova zpět na jeho vlastní hlavu!“+ A David přistoupil k tomu, aby poslal a učinil Abigail nabídku, že si ji vezme za manželku.+ 40  Davidovi sluhové tedy přišli k Abigail v Karmelu a promluvili k ní a řekli: „Poslal nás k tobě David, aby si tě vzal za manželku.“ 41  Okamžitě vstala a poklonila se tváří k zemi+ a řekla: „Zde je tvá otrokyně jako služka, aby myla nohy sluhů mého pána.“+ 42  Pak se Abigail+ chvatně zvedla a rozjela se+ na oslu s pěti svými dívkami, které kráčely za ní;* a provázela* Davidovy posly a pak se stala jeho manželkou. 43  David si také vzal Achinoam+ z Jezreelu;+ a ty ženy se dokonce obě staly jeho manželkami.+ 44  Pokud jde o Saula, ten dal svou dceru Mikal,+ Davidovu manželku, Lajišovu synovi Paltimu,+ který byl z Gallimu.+

Poznámky

„U jeho domu“, MLXXVg; Sy „v jeho pohřebním místě“.
„Paran“, MSyVg; LXX „Maon“.
Město v hornatém kraji Judy ležící 12 km na jih od Hebronu; není totožné s horou Karmel. Viz Joz 15:20, 54, 55.
„Mému bratrovi“, na základě malé opravy v M; heb. le·chaiʹ, „žijícímu“.
Dosl. určitý člen.
„Svého pána.“ Heb. ʼadho·navʹ. Viz 20:38 ppč.
„Vodu“, MSyVg; LXX „víno“.
Dosl. „požehnali našemu pánovi“.
Dosl. „synem belijalu (neužitečnosti)“.
Sea se rovnalo 7,33 l.
„Učiní Davidovi“, LXX. Srovnej 2Sa 12:14 ppč.
„Močí na stěnu.“ Heb. idiom označující osobu mužského rodu.
Znamená „bláznivý“. Heb. Na·valʹ.
„A bláznivost.“ Heb. neva·lahʹ.
Dosl. „krvemi“ (mn. č.).
„Aby sis neopatřil záchranu.“ V heb. je zde sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Nebo „věrný (pevně založený) dům“.
Dosl. „od tvých dnů“, tj. po všechny dny, po které žiješ od svého narození.
„Zavrávorání.“ Označuje výčitky svědomí.
„Ruka mého pána“, LXX; M „můj pán“.
Viz v. 22, ppč. „stěnu“.
Dosl. „u její nohy“.
Nebo „následovala“.