1. Samuelova 18:1–30

18  A stalo se, že sotva k Saulovi domluvil, Jonatanova*+ duše, ta se spoutala+ s Davidovou duší a Jonatan si ho zamiloval jako svou vlastní duši.+  Saul ho tedy toho dne vzal a nedovolil mu, aby se vrátil do domu svého otce.+  A Jonatan a David přistoupili k tomu, aby uzavřeli smlouvu,+ protože ho miloval jako svou vlastní duši.+  Dále si Jonatan svlékl plášť bez rukávů, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, a také své oděvy, a dokonce svůj meč a svůj luk a svůj opasek.  A David začal vycházet. Kamkoli ho Saul posílal, jednal prozíravě,+ takže ho Saul dosadil nad válečníky;+ a zdálo se to dobré v očích všeho lidu a také v očích Saulových sluhů.  A stalo se při jejich příchodu, když se David vracel od srážení Filištínů,* že ze všech izraelských měst začaly vycházet ženy s písní+ a tanci vstříc králi Saulovi, s tamburínami,+ s radováním+ a s loutnami.  A ženy, které oslavovaly, si odpovídaly a říkaly: „Saul srazil své tisícea David své desetitisíce.“+  A Saul se začal velmi hněvat+ a tato řeč byla z jeho hlediska špatná,* takže řekl: „Davidovi daly desetitisíce, ale mně daly tisíce; a [teď] už mu jen dát kralování!“+  A od toho dne hleděl Saul na Davida neustále podezřívavě.+ 10  A příštího dne se stalo,+ že na Saula zapůsobil Boží špatný duch,+ takže se uvnitř v domě choval jako prorok,+ zatímco David hrál svou rukou hudbu+ jako za dřívějších dnů; a Saul měl v ruce kopí.+ 11  A Saul přistoupil k tomu, aby vrhl kopí+ a řekl: „Davida přibodnu rovnou ke stěně!“,+ ale David před ním dvakrát uhnul.+ 12  A Saula zachvátil strach+ z Davida, protože Jehova se prokázal být s ním,+ ale od Saula se vzdálil.+ 13  Saul ho tudíž odstranil ze své společnosti+ a ustanovil si ho jako velitele tisíce; a pravidelně vycházel a vcházel před lidem.+ 14  A David neustále jednal prozíravě+ na všech svých cestách a Jehova byl s ním.+ 15  A Saul stále viděl, že jedná velmi prozíravě,+ takže se ho strachoval. 16  A celý Izrael a Juda Davida milovali, protože před nimi vycházel a vcházel. 17  Konečně řekl Saul Davidovi: „Zde je má nejstarší dcera Merab.+ Tu ti dám za manželku.+ Jen se mi prokaž [jako] někdo statečný a bojuj Jehovovy války.“*+ Ale pokud jde o Saula, ten si řekl: „Ať na něho nepřijde má ruka, ale ať na něho přijde ruka Filištínů.“+ 18  Na to David řekl Saulovi: „Kdo jsem já a co je mé příbuzenstvo, rodina mého otce, v Izraeli, že bych se měl stát královým zetěm?“+ 19  Stalo se však, že v čase, kdy měla být Saulova dcera Merab dána Davidovi, už ji dali za manželku Mecholanovi+ Adrielovi.+ 20  A Saulova dcera Mikal+ byla do Davida zamilovaná, a podali o tom zprávu Saulovi a ta záležitost se mu líbila.* 21  Saul tedy řekl: „Dám mu ji, aby mu sloužila jako léčka+ a aby na něho přišla ruka Filištínů.“ Saul tudíž řekl Davidovi: „Dnes skrze [jednu ze] dvou žen* se mnou uzavřeš manželský svazek.“ 22  Saul dále přikázal svým sluhům: „Promluvte tajně s Davidem a řekněte: ‚Pohleď, král v tobě nalezl potěšení a všichni jeho sluhové se do tebe zamilovali. Uzavři tedy nyní s králem manželský svazek.‘“ 23  A Saulovi sluhové začali tato slova mluvit k Davidovým uším, ale David řekl: „Je to ve vašich očích něco snadného uzavřít manželský svazek s králem, když jsem muž, [který má] málo prostředků+ a je nepříliš vážený?“+ 24  Potom Saulovi podali jeho sluhové zprávu a řekli: „David mluvil takovými slovy.“ 25  Na to Saul řekl: „Tak řekněte Davidovi: ‚Král má potěšení ne ze svatebních peněz,+ ale ze stovky předkožek+ Filištínů, aby se pomstil+ na králových nepřátelích.‘“ Ale pokud jde o Saula, ten úkladně plánoval, že nechá Davida padnout rukou Filištínů. 26  Jeho sluhové tedy podali o těch slovech zprávu Davidovi, a Davidovi se ta záležitost líbila,* že uzavře s králem manželský svazek,+ a dny ještě nevypršely. 27  David se tedy zvedl a on a jeho muži šli a srazili+ mezi Filištíny dvě stě* mužů, a David přinesl jejich předkožky+ a dal je v plném počtu králi, aby s králem uzavřel manželský svazek. Saul mu dal na oplátku svou dceru Mikal za manželku.+ 28  A Saul uviděl a poznal, že Jehova je s Davidem.+ Pokud jde o Saulovu dceru Mikal, ta ho milovala.*+ 29  A Saul opět pocítil ještě větší strach z Davida a Saul se stal provždy Davidovým nepřítelem.+ 30  A knížata+ Filištínů vycházela, a stávalo se, že kdykoli vyšli, David jednal nejprozíravěji ze všech Saulových sluhů;+ a jeho jméno se stalo velmi drahocenným.+

Poznámky

Dosl. „Jehonatanova“. Viz 19:1 ppč.
Dosl. „Filištína“, ale v kolektivním smyslu; LXXB vynechává od 17:55 až sem.
Dosl. „špatná v jeho očích“.
Nebo „bitvy“.
Dosl. „byla správná v jeho očích“.
„Skrze jednu ze dvou žen“, T; M „Skrze dvě“, tj. podruhé.
Dosl. „byla správná v Davidových očích“.
„Dvě stě“, MSyVg; LXX „sto“.
„S Davidem, a celý Izrael ho miloval“, LXX.