1. Samuelova 15:1–35

15  Potom řekl Samuel Saulovi: „Mne poslal Jehova, abych tě pomazal+ za krále nad jeho izraelským lidem, a nyní naslouchej hlasu Jehovových slov.+  Tak řekl Jehova vojsk:+ ‚Budu účtovat za to,+ co udělal Amalek Izraeli, když se mu postavil do cesty, zatímco vycházel z Egypta.+  Jdi teď a srazíš Amaleka+ a zasvětíš ho zničení se vším, co má,+ a nebudeš s ním mít soucit a usmrtíš je,+ muže stejně jako ženu, dítě stejně jako kojence,+ býka stejně jako ovci, velblouda stejně jako osla.‘“+  Saul tudíž povolal lid a v Telaimu+ je spočítal, dvě stě tisíc pěších mužů a deset tisíc judských mužů.+  A Saul přistoupil k tomu, aby přišel až k Amalekovu městu a aby číhal v záloze při říčním údolí.  Mezitím řekl Saul Kenitům:+ „Jděte, vzdalte se,+ sejděte ze středu Amalekitů, abych tě nesmetl* s nimi. Pokud jde o tebe, ty jsi projevoval milující laskavost* všem izraelským synům+ v čase, kdy vycházeli z Egypta.“+ Kenité se tedy vzdálili z Amalekova středu.  Poté Saul srážel Amaleka od Chavily+ až po Šur,+ který je před Egyptem.+  A chytil amaleckého krále Agaga+ živého a všechen ostatní lid zasvětil zničení ostřím meče.+  Saul a lid však měli soucit s Agagem a s nejlepšími z bravu a dobytka+ a s tučnými [kusy]* a s berany a se vším, co bylo dobré, a nepřáli si zasvětit je zničení.+ Pokud jde o všechno zboží, které bylo opovrženíhodné a zavržené, to zasvětili zničení. 10  Nyní přišlo* Jehovovo slovo k Samuelovi a říkalo: 11  „Opravdu lituji,+ že jsem způsobil, aby Saul vládl jako král, protože se obrátil zpět+ a nenásleduje mne a neprovedl má slova.“+ A to Samuela stísnilo*+ a volal k Jehovovi celou noc.+ 12  Pak Samuel časně vstal, aby se ráno setkal se Saulem. Ale Samuelovi podali zprávu, jež říkala: „Saul přišel ke Karmelu,+ a pohleď, vztyčoval si pomník+ a pak se obrátil a přešel a sestoupil do Gilgalu.“ 13  Samuel posléze došel k Saulovi a Saul mu začal říkat: „Jsi požehnaný+ od Jehovy. Provedl jsem Jehovovo slovo.“+ 14  Ale Samuel řekl: „Co tedy znamená ten zvuk bravu v mých uších a ten zvuk dobytka, který slyším?“+ 15  Na to Saul řekl: „Přivedli je od Amalekitů, protože lid+ měl soucit s nejlepším z bravu a z dobytka, aby [to] obětoval Jehovovi, tvému Bohu;+ ale co zbylo, to jsme zasvětili zničení.“ 16  Samuel na to řekl Saulovi: „Zadrž! A já ti povím, co ke mně mluvil Jehova včera v noci.“+ Řekl* mu tedy: „Mluv!“ 17  A Samuel přikročil k tomu, aby řekl: „Nebylo to [tak], když jsi byl ve svých vlastních očích maličký,+ že jsi byl hlavou izraelských kmenů a Jehova přistoupil k tomu, aby tě pomazal+ za krále nad Izraelem? 18  Později tě Jehova vyslal za posláním a řekl: ‚Jdi a zasvětíš hříšníky,+ Amalekity,* zničení a budeš proti nim bojovat, dokud je nevyhubíš.‘+ 19  Proč jsi tedy neuposlechl Jehovův hlas, ale lačně ses vrhl na kořist+ a činil to, co bylo špatné v Jehovových očích?“+ 20  Saul však řekl Samuelovi: „Ale já jsem uposlechl+ Jehovův hlas v tom, že jsem šel za posláním, za nímž mě Jehova vyslal, a přivedl jsem amaleckého krále Agaga,+ ale Amaleka jsem zasvětil zničení.+ 21  A lid+ pobral z kořisti ovce a skot, nejvybranější z nich, jako něco zasvěceného zničení, aby [to] obětoval+ Jehovovi, tvému Bohu, v Gilgalu.“+ 22  Samuel zase řekl: „Má Jehova tolik potěšení v zápalných obětních darech+ a obětech jako v poslušnosti Jehovova hlasu? Pohleď, poslouchat+ je lepší než oběť,+ věnovat pozornost [je lepší] než tuk+ beranů; 23  vždyť vzpurnost+ je totéž jako hřích věštění+ a tlačit se opovážlivě dopředu* totéž jako [používat] zlověstnou moc a terafim.*+ Protože jsi zavrhl Jehovovo slovo,+ on* tudíž zavrhuje tebe, abys nebyl králem.“*+ 24  Potom řekl Saul Samuelovi: „Zhřešil jsem;+ překročil jsem totiž Jehovovo nařízení a tvá slova, protože jsem se bál lidu,+ a tak jsem uposlechl jejich hlas. 25  A teď, prosím, promiň+ můj hřích a vrať se se mnou, abych se mohl vrhnout [k zemi]+ před Jehovou.“* 26  Ale Samuel řekl Saulovi: „Nevrátím se s tebou, neboť jsi zavrhl Jehovovo slovo, a Jehova tě zavrhuje, abys nesetrval jako král nad Izraelem.“+ 27  Jak se Samuel obracel k odchodu, okamžitě ho popadl za cíp pláště bez rukávů, ale ten se odtrhl.+ 28  Na to mu Samuel řekl: „Jehova dnes od tebe odtrhl izraelské královské panování+ a jistě je dá tvému bližnímu, který je lepší než ty.+ 29  A kromě toho se Izraelova Znamenitost*+ neprokáže [jako] falešná+ a On nebude pociťovat lítost, vždyť On není pozemský člověk,* aby pociťoval lítost.“+ 30  Na to řekl:* „Zhřešil jsem. Teď mě, prosím, pocti+ před staršími muži mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, a já se jistě vrhnu [k zemi] před Jehovou, tvým Bohem.“+ 31  Samuel se tedy vrátil za Saulem, a Saul přistoupil k tomu, aby se vrhl před Jehovou [k zemi]. 32  Poté Samuel řekl: „Přiveďte ke mně amaleckého krále Agaga.“ Agag k němu tedy neochotně šel* a Agag si začal říkat:* „Hořká zkušenost smrti se vpravdě vzdálila.“ 33  Samuel však řekl: „Právě jako tvůj meč+ připravoval ženy o děti, tak bude tvá matka+ nejvíc připravená o děti mezi ženami.“+ S tím Samuel Agaga rozsekal na kusy před Jehovou v Gilgalu.+ 34  Samuel nyní odešel do Ramy a Saul, ten šel do svého vlastního domu v Saulově Gibeji.+ 35  A Samuel až do dne své smrti Saula neviděl, protože Samuel se oddával truchlení+ pro Saula. Pokud jde o Jehovu, ten litoval, že udělal Saula králem nad Izraelem.+

Poznámky

„Abych tě nesmetl“, na základě malé opravy; M „nesebral (neshromáždil)“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
„Tučnými [kusy]“, T; M „zvířaty druhého vrhu“, tedy více ceněnými.
Nebo „se stalo; bylo“.
„To Samuela stísnilo“, na základě malé opravy; M „Samuel se rozhněval“.
„Řekl“, Mmargin; M „Řekli“.
Dosl. „Amaleka“.
„Tlačit se opovážlivě dopředu.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
„Terafim“, MLXX; Vg „modlářství“.
„On“, MSy; LXX „Jehova“.
„Abys nebyl králem“, MVg; LXX „abys nebyl králem nad Izraelem“.
Nebo „abych mohl uctívat Jehovu“.
Nebo „Vznešenost“, MSy; Vg „Vítězný“.
Nebo „není člověk“. Heb. ʼa·dhamʹ; řec. anʹthro·pos; lat. hoʹmo; Sy „syn člověka“.
„Řekl“, MVg; LXXSy „Saul řekl“.
Nebo „v poutech“. Nebo „vesele“; LXX „rozechvěle“.
Nebo „začal myslet“.