1. Samuelova 13:1–23

13  Saulovi bylo [?]* let, když začal vládnout,+ a vládl nad Izraelem dva roky.  A Saul přistoupil k tomu, aby si vyvolil tři tisíce mužů z Izraele; a dva tisíce byly se Saulem v Mikmaši+ a v hornatém kraji Betelu a tisíc se prokázalo být s Jonatanem+ v Benjamínově Gibeji,+ a zbytek lidu poslal pryč, každého k jeho stanu.*  Potom Jonatan srazil posádku+ Filištínů,+ která byla v Gebě;*+ a Filištíni se o tom doslechli. Pokud jde o Saula, ten nechal po celé zemi troubit na roh+ a říkat: „Ať Hebrejci slyší!“  A celý Izrael slyšel povídat: „Saul srazil posádku Filištínů, a Izrael nyní začal mezi Filištíny zapáchat.“+ Lid byl tedy svolán, aby následoval Saula do Gilgalu.+  A Filištíni, ti se sebrali do boje proti Izraeli, třicet* tisíc válečných dvoukolých vozů+ a šest tisíc jezdců na koních a lidu množství jako zrnek písku, která jsou na břehu moře;+ a vyšli a utábořili se v Mikmaši, východně od Bet-avenu.+  A izraelští muži viděli, že jsou v úzkých,+ protože lid byl pod těžkým tlakem; a lid se poschovával v jeskyních a prohlubních a skalních útesech a sklepeních* a vodních jamách.+  Hebrejci dokonce přešli Jordán+ do Gadovy země+ a Gileadu. Ale Saul byl ještě v Gilgalu a všechen lid se chvěl, když ho následoval.+  A dále vyčkával sedm dní do ustanoveného času, který [ohlásil]* Samuel;+ a Samuel do Gilgalu nepřicházel, a lid se od něho rozptyloval.  Konečně Saul řekl: „Přineste ke mně zápalnou oběť a oběti společenství.“ S tím obětoval zápalnou oběť.+ 10  A jakmile ukončil obětování zápalné oběti, tu se stalo, že přicházel Samuel. Saul mu tedy vyšel vstříc a žehnal mu.+ 11  Tehdy Samuel řekl: „Cos to učinil?“+ Saul na to řekl: „Viděl jsem, že lid se ode mne rozběhl+ a ty — ty jsi nepřišel v ustanovených dnech+ a Filištíni se sbírali v Mikmaši,+ 12  tak jsem si řekl:*+ ‚Teď proti mně Filištíni sestoupí do Gilgalu, a já jsem neobměkčil Jehovův obličej.‘ Přinutil jsem se tedy+ a obětoval zápalnou oběť.“ 13  Na to Samuel řekl Saulovi: „Jednal jsi pošetile.+ Nedodržel jsi přikázání+ Jehovy, svého Boha, které ti přikázal,+ protože kdybys je byl [dodržel], Jehova by byl upevnil tvé království nad Izraelem na neurčitý čas. 14  A nyní tvé království nepotrvá.+ Jehova si jistě najde* muže příjemného svému srdci;+ a Jehova ho pověří jako vůdce+ nad svým lidem, protože jsi nedodržel, co ti Jehova přikázal.“+ 15  Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu* do Benjamínovy Gibeje a Saul přistoupil k tomu, aby spočítal lid, ty, kdo se u něho ještě nacházeli, asi šest set mužů.+ 16  A Saul a jeho syn Jonatan a lid, který se ještě nalézal u nich, bydleli v Benjamínově Gebě.+ Pokud jde o Filištíny, ti se utábořili v Mikmaši.+ 17  A z filištínského tábora vyrážela síla plenitelů ve třech oddílech.+ Jeden oddíl se obracel na cestu k Ofře,+ k zemi Šual, 18  a druhý oddíl se obracel na cestu Bet-choronu+ a třetí oddíl se obracel na cestu k hranici, která hledí směrem k údolí Ceboim,* směrem k pustině. 19  A v celé izraelské zemi se nenašel kovář, protože Filištíni řekli: „Aby Hebrejci nevyrobili meč ani kopí.“+ 20  A všichni Izraelité scházeli k Filištínům, aby si každý dal nabrousit* svou radlici nebo svou motyku nebo svou sekeru nebo svůj srp.+ 21  A cena nabroušení se prokázala být jeden pim* za radlice a za motyky a za trojzubé nástroje a za sekery a za upevnění volského bodce.+ 22  A v den bitvy se stalo, že se v ruce nikoho z lidu, který byl se Saulem a Jonatanem, nenalézal ani meč,+ ani kopí; ale dal se najít jeden, který patřil Saulovi+ a jeho synu Jonatanovi. 23  A k mikmašskému roklinatému průsmyku+ vyrážela přední hlídka+ Filištínů.

Poznámky

V M počet chybí.
„Stanu“, LXX; MVg „stanům“; Sy „domu“.
„Gebě“, MSy. Viz Sd 20:10, ppč. „Gibeji“.
„Třicet“, MLXXVg; LXXLagardianSy „tři“.
Nebo „podzemních dutinách“.
„Ohlásil“, TLXX a čtyři heb. rkp.; M vynechává.
Nebo „jsem si pomyslel“.
Nebo „bude jistě usilovat o to, aby našel“. Viz Ža 27:8; Př 18:15.
LXXIt dodávají: „a zbývající z lidu vyšli za Saulem vstříc bojovníkům. Odešli z Gilgalu“.
Znamená „hyeny“.
„Ukovat“, LXX. Srovnej 1Mo 4:22.
Starověká váhová jednotka, přibližně dvě třetiny šekelu.