1. Samuelova 1:1–28

1  Byl jistý muž z Ramatajim-cofimu*+ v hornatém kraji Efrajima+ a jmenoval se Elkana,+ syn Jerochama, syna Elihua,* syna Tochua, syna Cufova,+ Efrajimovec.*  A měl dvě manželky, jedna se jmenovala Hana a druhá se jmenovala Peninna. A Peninna měla děti, ale Hana děti neměla.+  A ten muž rok co rok* vycházel ze svého města, aby se vrhal [k zemi]+ a obětoval Jehovovi vojsk* v Šilu.+ A tam byli Jehovovými kněžími+ dva synové Eliho,* Chofni a Pinechas.+  A nastal den, kdy Elkana přistoupil k tomu, aby obětoval, a dal podíly své manželce Peninně a všem jejím synům a dcerám,+  ale Haně dal jeden podíl. Nicméně* to byla Hana, kterou miloval,+ a pokud jde o Jehovu, ten zavřel její lůno.+  A její manželská sokyně* jí také dělala bolestné mrzutosti,+ aby ji rozladila, protože Jehova zavřel její lůno.  A tak činívala* rok co rok,+ pokaždé, když šla* do Jehovova domu.+ Tak jí dělávala mrzutosti, že plakávala a nejedla.  A její manžel Elkana přistoupil k tomu, aby jí řekl: „Hano, proč pláčeš a proč nejíš a proč se tvé srdce cítí špatně?+ Nejsem pro tebe lepší než deset synů?“+  Potom Hana vstala, když v Šilu* pojedli* a když se napili,* zatímco kněz Eli seděl na sedátku u sloupku dveří Jehovova chrámu.*+ 10  A bylo jí hořko v duši+ a začala se modlit k Jehovovi+ a velmi plakat.+ 11  A přikročila k tomu, aby učinila slavnostní slib+ a řekla: „Ó Jehovo vojsk, jestliže zcela jistě shlédneš na trápení své otrokyně+ a skutečně na mne vzpomeneš+ a nezapomeneš na svou otrokyni a skutečně dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Jehovovi na všechny dny jeho života, a na jeho hlavu nevejde břitva.“+ 12  A zatímco se dlouze modlila před Jehovou,+ stalo se, že Eli dával pozor na její ústa. 13  Pokud jde o Hanu, ta mluvila ve svém srdci;+ jen rty se jí třásly, a její hlas nebylo slyšet. Eli ji však pokládal za opilou.+ 14  Eli jí tedy řekl: „Jak dlouho se budeš chovat jako opilá?+ Zbav se svého vína.“ 15  Hana na to odpověděla a řekla: „Ne, můj pane, jsem žena pod těžkým tlakem na duchu; a nepila jsem víno ani opojný nápoj, ale vylévám svou duši před Jehovou.+ 16  Nedělej svou otrokyni podobnou neužitečné+ ženě,* neboť jsem až dosud mluvila z hojnosti své starosti a své trýzně.“+ 17  Eli potom odpověděl a řekl: „Jdi v pokoji,+ a kéž BŮH Izraele vyhoví tvé prosebné žádosti, kterou jsi od něho žádala.“+ 18  Na to řekla: „Ať tvá služka najde přízeň v tvých očích.“+ A žena přistoupila k tomu, aby odešla a aby pojedla,+ a její obličej již nebyl ustaraný.+ 19  Pak časně ráno vstali a vrhli se [k zemi] před Jehovou, načež se vrátili a došli do svého domu v Ramě.+ Elkana měl nyní styk+ se svou manželkou Hanou a Jehova se na ni rozpomenul.+ 20  Když uběhl rok,* stalo se tedy, že Hana otěhotněla a porodila syna a přistoupila k tomu, aby mu dala jméno+ Samuel,* protože, [jak] řekla, „vyžádala+ jsem si ho od Jehovy“. 21  Časem šel muž Elkana s celou svou domácností obětovat Jehovovi roční oběť*+ a svou oběť slavnostního slibu.+ 22  Pokud jde o Hanu, ta nešla,+ neboť řekla manželovi: „Jakmile bude chlapec odstaven,+ přivedu ho a objeví se před Jehovou a bude tam bydlet na neurčitý čas.“+ 23  Na to jí řekl její manžel+ Elkana: „Udělej, co je dobré v tvých očích.+ Zůstaň doma, dokud ho neodstavíš. Jen ať Jehova provede své* slovo.“+ Žena tedy zůstala doma a kojila svého syna, dokud ho neodstavila.+ 24  Jakmile ho tedy odstavila, přivedla ho s sebou spolu s tříletým býkem* a jedním efa* mouky a velkým džbánem vína+ a přistoupila k tomu, aby vstoupila* do Jehovova domu v Šilu.+ A chlapec byl s ní.* 25  Pak porazili býka a přivedli* chlapce k Elimu.+ 26  Přitom řekla: „Omluv mě, můj pane! Při životě tvé duše,+ můj pane, jsem ta žena, která s tebou stála na tomto místě, aby se modlila k Jehovovi.+ 27  O tohoto chlapce jsem se modlila, aby Jehova vyhověl mé prosebné žádosti,+ o kterou jsem ho prosila.+ 28  A já jsem ho zase propůjčila* Jehovovi.+ Po všechny dny, co bude,* je někým vyžádaným pro Jehovu.“* A přistoupil* k tomu, aby se tam poklonil Jehovovi.+

Poznámky

„Z Ramatajim-cofimu.“ Nebo „z Ramy, Cufita“. LXX „z Armathaim-zifa“; Vg „z Ramathaim-sophim“. Viz v. 19; 1Pa 6:26, 35.
„Elihua“, M; LXX „Elioua“; MLXX v 1Pa 6:27 „Eliab“; v 1Pa 6:34 ‚Eliel‘.
Elkana bydlel na území Efrajima, ale ve skutečnosti byl Levita. Viz 1Pa 6:19, 22–28.
Dosl. „ze dnů na dny“. Srovnej 2Mo 13:10; Sd 11:40; Sd 21:19.
Jehovovi vojsk.“ Heb. la·Jhwahʹ ceva·ʼóthʹ; první výskyt tohoto výrazu v M.
„Dva synové Eliho“, MSyVg; LXX „Eli a jeho dva synové“.
„Nicméně“, LXX; Vg „podíl smuten, protože“.
Nebo „spolumanželka“.
„Činívala“, zřejmě; Sy „Peninna“; M „činíval“.
„Šla“, MLXXSy; Vg „šli“.
„V Šilu.“ Heb. veŠi·lohʹ, možná na základě opravy „v sále“, tj. v sále, v němž se jedlo, neboli v jídelně.
„Pojedli“, LXX; M „pojedla“. Tento tvar v ž. r. se vztahuje na společnost, od které se Hana odloučila.
„A když se napili.“ V heb. je zde sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu. LXX „a postavila se před Jehovou“.
„Chrámu.“ Heb. hé·khalʹ; řec. na·ouʹ; lat. temʹpli. První výskyt tohoto heb. slova. Viz 2Kr 20:18 a Mt 23:16 ppč.
Dosl. „podobnou dceři belijalu (neužitečnosti)“.
Dosl. „uběhly dny“. Srovnej 2Mo 34:22, vztahuje se na svátek sklizně.
Viz Název ppč.
Dosl. „oběť dnů“. Srovnej v. 3, ppč. „rok“.
„Své“, MVg; Sy „tvé“.
„Tříletým býkem“, LXXSy; MVg „třemi býky“.
Asi 22 l.
„Vstoupila“, LXX; MSyVg „ho přivedla do“.
Na základě opravy; M „A chlapec [byl] chlapec“. Heb. wehan·naʹʽar naʹʽar; LXX „A chlapec byl s nimi“; Vg „Chlapec byl ještě děťátko“.
„Přivedli“, MSyVg; LXX „Anna, chlapcova matka, přivedla“.
Dosl. „jsem zase za něho dala prosit“, tj. vypůjčit si ho pro Jehovu. Totéž sloveso je použito ve 2Kr 4:3 a 2Kr 6:5 ve významu ‚vypůjčit si‘.
„Co bude“, M; TLXXSy „co snad bude živ“.
Nebo „je někým vypůjčeným pro Jehovu (půjčeným Jehovovi)“.
„Přistoupil“, tj. Elkana. Viz 2:11.