1. Petra 3:1–22

3  Podobně+ se vy, manželky, podřizujte svým vlastním manželům,+ aby někteří, jestliže nejsou poslušni+ slova, byli získáni*+ beze slova chováním [svých] manželek,+  protože jsou očitými svědky vašeho cudného chování+ spolu s hlubokou úctou.  A vaše ozdobení ať není ve vnějším splétání vlasů+ a v navlékání zlatých ozdob+ ani v nošení svrchních oděvů,  ale ať je to utajený člověk*+ srdce v neporušitelném [šatu]+ tichého a mírného ducha,+ který má velkou hodnotu v Božích očích.  Vždyť tak se i dříve zdobívaly svaté ženy,* které doufaly v Boha, a podřizovaly se svým vlastním manželům,  jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho „pánem“.+ A vy jste se staly jejími dětmi za předpokladu, že dále činíte dobro a nebojíte se žádné příčiny ke zděšení.+  Podobně+ vy, manželé, bydlete s nimi nadále podle poznání+ a prokazujte jim čest jako slabší, [totiž] ženské nádobě,+ neboť jste s nimi také dědici+ nezasloužené přízně života, aby vašim modlitbám nic nebránilo.+  Konečně, všichni smýšlejte stejně,+ projevujte soucítění,* mějte bratrskou náklonnost, [buďte] něžně soucitní,+ pokorní v mysli,+  neoplácejte urážku urážkou+ ani spílání spíláním,+ ale naopak udílejte požehnání,+ protože jste byli povoláni k tomu, abyste zdědili požehnání. 10  Vždyť „kdo by chtěl milovat život a vidět dobré dny,+ ať zadržuje svůj jazyk+ od [toho], co je špatné, a [své] rty, aby nemluvily podvod,+ 11  ať se však odvrátí od [toho], co je špatné,+ a činí, co je dobré; ať hledá pokoj a usiluje o něj.+ 12  Jehovovy* oči+ jsou totiž [upřeny] na spravedlivé a jeho uši k jejich úpěnlivé prosbě;+ ale Jehovův* obličej je proti těm, kdo činí špatné věci.“+ 13  Vskutku, který člověk vám uškodí, jestliže se stanete horlivými pro dobro?+ 14  Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste šťastni.+ Nebojte se však předmětu jejich strachu,+ ani se neznepokojujte.+ 15  Ve svém srdci však posvěcujte KRISTA jako Pána,*+ vždy připraveni k obhajobě+ před každým, kdo od vás vyžaduje důvod pro naději, [která je] ve vás, ale čiňte to spolu s mírností+ a hlubokou úctou.* 16  Držte se dobrého svědomí,+ aby právě v tom, v čem proti vám mluví, byli zahanbeni ti,+ kdo mluví pohrdlivě o vašem dobrém chování ve spojitosti s Kristem.+ 17  Je totiž lépe, abyste trpěli proto, že činíte dobro,+ je-li to Boží vůle, než proto, že činíte zlo.+ 18  Ano, i Kristus zemřel jednou provždy za hříchy,+ spravedlivý za nespravedlivé,+ aby vás vedl k Bohu,+ [on,] který byl usmrcen v těle,+ ale oživen v duchu.+ 19  V tomto [stavu] také odešel a kázal* duchům ve vězení,+ 20  kteří byli kdysi neposlušní,+ když Boží trpělivost+ čekala v Noemových dnech, zatímco byla stavěna archa,+ ve které bylo několik lidí, totiž osm duší, bezpečně neseno vodou.+ 21  To, co tomu odpovídá,* vás také nyní zachraňuje,+ totiž křest (ne odstranění tělesné špíny, ale žádost o dobré svědomí, vznesená k Bohu)+ skrze vzkříšení Ježíše Krista.+ 22  Je po Boží pravici,+ neboť odešel do nebe; a byli mu podřízeni andělé+ a autority a moci.+

Poznámky

„Aby ... byli získáni“, אABVg; Syp „abyste ... je získaly“; J18 „abyste ... je získaly pro Jehovu“.
Nebo „tajný člověk“. Dosl. „skrytý člověk“.
Nebo „manželky“.
„Projevujte soucítění.“ Dosl. „buďte soucitní“. Řec. sym·pa·theisʹ.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Krista jako Pána“, אABC; TR „Pána Boha“; J7,8,11–14,16,17,24 „Jehovu Boha“.
„Hlubokou úctou. “Dosl. „bázní“.
Nebo „ohlašoval“. Řec. e·keʹry·xen; lat. prae·di·caʹvit. Srovnej Da 5:29, ppč. „ohlásili“.
Dosl. „Co je jako protiobraz“. Řec. ho... an·tiʹty·pon.