1. Petra 1:1–25

1  Petr,* apoštol+ Ježíše Krista, dočasným usedlíkům,+ kteří jsou rozptýleni*+ v Pontu, Galácii, Kappadokii,+ Asii a Bithýnii, vyvoleným+  podle Boží, Otcovy,+ znalosti budoucích věcí, s posvěcením skrze ducha,+ aby byli poslušní a pokropeni+ krví Ježíše Krista:+ Kéž vám přibývá nezasloužená laskavost a pokoj.+  Požehnaný buď BŮH a Otec našeho Pána Ježíše Krista,+ neboť podle svého velkého milosrdenství nám dal nové zrození*+ k živé naději+ skrze vzkříšení+ Ježíše Krista z mrtvých  k neporušitelnému a neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví.+ Je vyhrazeno* v nebesích pro vás,+  kdo jste chráněni* Boží mocí prostřednictvím víry+ k záchraně,+ jež je připravena, aby byla zjevena+ v posledním časovém období.+  Z této skutečnosti se velmi radujete, ačkoli jste nyní na malou chvíli, musí-li to být, zarmucováni různými zkouškami,+  aby vyzkoušená jakost* vaší víry,+ mnohem hodnotnější než zlato, jež zaniká, přestože se zkouší ohněm,+ byla shledána jako příčina ke chvále a slávě a cti při zjevení*+ Ježíše Krista.  Ačkoli jste ho nikdy neviděli, milujete ho.+ Ačkoli na něj nyní nehledíte, přece v něj projevujete víru a velmi se radujete nevýslovnou a oslavenou radostí,  když přijímáte* konec* své víry, záchranu svých duší.+ 10  Právě na tuto záchranu se pilně dotazovali a pečlivě [po ní] pátrali proroci,+ kteří prorokovali o nezasloužené laskavosti, jež byla zamýšlena pro vás.+ 11  Dále zkoumali,* jaké zvláštní období+ nebo jaký druh [období] v nich duch+ naznačuje ohledně Krista,*+ když předem vydával svědectví o utrpeních pro Krista+ a o slávě,+ jež následuje po nich. 12  Bylo jim zjeveno, že neslouží sami sobě,+ ale vám věcmi, které vám nyní byly ohlášeny+ prostřednictvím těch, kdo vám oznamovali dobrou zprávu se svatým duchem,+ vyslaným z nebe. Právě do těch věcí touží nahlédnout* andělé.+ 13  Přepásejte tedy svou mysl k činnosti,*+ buďte zcela střízliví;+ vložte svou naději* v nezaslouženou laskavost,+ jež vám má být přinesena při zjevení+ Ježíše Krista. 14  Jako poslušné děti* se přestaňte utvářet podle tužeb,+ které jste měli dříve ve své nevědomosti, 15  ale ve shodě s tím Svatým, který vás povolal, staňte se i vy sami svatými v celém [svém] chování,+ 16  protože je napsáno: „Budete svatí, protože já jsem svatý.“+ 17  Jestliže nadto vzýváte Otce, který soudí nestranně*+ každého podle jeho díla, chovejte se během času, kdy přebýváte jako cizí usedlíci,+ s bázní.+ 18  Vždyť víte, že to nebyly porušitelné věci,+ stříbro či zlato, jimiž jste byli osvobozeni*+ od svého neplodného způsobu chování, který jste tradicí přijali od svých praotců, 19  ale bylo to drahocennou krví+ jako bezvadného a neposkvrněného beránka,+ totiž Kristovou.+ 20  Byl ovšem předem známý před založením*+ světa, ale byl učiněn zjevným na konci časů kvůli vám,+ 21  kdo skrze něho věříte v Boha,+ toho, jenž ho vzbudil z mrtvých+ a dal mu slávu;+ aby vaše víra a naděje byly v Bohu.+ 22  Když jste nyní očistili+ své duše* poslušností pravdy, jejímž výsledkem [je] nepokrytecká bratrská náklonnost,+ milujte jeden druhého vřele* ze srdce.+ 23  Bylo vám totiž dáno nové zrození,+ ne porušitelným,+ ale neporušitelným+ [plodným] semenem,*+ prostřednictvím slova+ živého a trvajícího+ Boha. 24  Vždyť „všechno tělo je jako tráva a všechna jeho sláva je jako květ trávy;+ tráva vadne a květina opadává,+ 25  ale Jehovův* výrok trvá navždy“.+ Nuže, to je ten „výrok“,+ to, co vám bylo oznámeno+ jako dobrá zpráva.

Poznámky

„Petr.“ Řec. Peʹtros, znamená „kus skály“.
Dosl. „cizím usedlíkům v diaspoře (v rozptýlení)“. Viz Jk 1:1.
Dosl. „znovu vytvořil nás“. Řec. a·na·gen·neʹsas he·masʹ; lat. re·ge·ne·raʹvit nos.
Dosl. „Je uchováváno“.
Dosl. „jste pod dohledem“.
Dosl. „vyzkoušená (věc)“.
Dosl. „odkrytí; odhalení“. Řec. a·po·ka·lyʹpsei; lat. re·ve·la·ti·oʹne.
Nebo „odnášíte jako cenu“.
Nebo „úplný konec; dovršený konec“. Řec. teʹlos.
Dosl. „pátrali“.
Nebo „duch Krista, který byl v nich, naznačil“.
Dosl. „sklonit blízko“.
Dosl. „opásejte bedra své mysli (myšlenkové vnímavosti)“.
Nebo „buďte vyrovnaní a svou naději plně vložte“.
Nebo „lidé“.
Dosl. „bez přijímání obličejů“.
Dosl. „jste byli osvobozeni výkupným“.
Dosl. „vržení [semene]“. Řec. ka·ta·bo·lesʹ.
Nebo „životy“. Viz dodatek 4A.
Dosl. „roztaženě“.
„Semenem.“ Řec. spo·rasʹ; lat. seʹmi·ne.
„Jehovův“, J7,8,13,14,16–18,20,22,23; אAB(řec.) Ky·riʹou; Syp „našeho Boha“. Viz dodatek 1D.