1. Paralipomenon 9:1–44

9  Pokud jde o všechny Izraelity, byli rodopisně zaznamenáni;+ a jsou zapsáni tam v Knize izraelských králů. A sama Juda byla vzata do vyhnanství+ v Babylóně* pro svou nevěrnost.  A prvními obyvateli, kteří byli ve svém vlastnictví* ve svých městech, byli Izraelité,*+ kněží,+ Levité+ a Netinim.*+  A v Jeruzalémě+ bydleli někteří ze synů Judy+ a někteří ze synů Benjamína+ a někteří ze synů Efrajima a Manasseho:  Utai, syn Ammihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho ze synů Judova+ syna Perece.*+  A ze Šilonitů*+ Asajáš, prvorozený, a jeho synové.  A ze synů Zeracha+ Jeuel a šest set devadesát jejich bratrů.  A ze synů Benjamína Sallu, syn Mešullama, syna Hodavjáše, syna Hassenuy,  a Jibnejáš, syn Jerochamův, a Elah, syn Uzziho, syna Mikriho, a Mešullam, syn Šefatjáše, syna Reuela, syna Jibnijášova.  A jejich bratrů podle jejich potomků bylo devět set padesát šest. Ti všichni byli muži, kteří byli hlavami otců podle domu svých praotců. 10  A z kněží tu byli Jedajáš a Jehojarib a Jakin+ 11  a Azarjáš,+ syn Chilkijáše, syna Mešullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achitubova, vůdce* domu [pravého] Boha, 12  a Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkijáše, a Maasai, syn Adiela, syna Jachzery, syna Mešullama, syna Mešillemita,+ syna Immerova, 13  a jejich bratři, hlavy domu svých praotců, tisíc sedm set šedesát, silní muži, schopní+ pro dílo služby domu [pravého] Boha. 14  A z Levitů tu byli Šemajáš, syn Chaššuba, syna Azrikama, syna Chašabjášova+ ze synů Merariho; 15  a Bakbakkar, Chereš a Galal a Mattanjáš,+ syn Miky,+ syna Zikriho,+ syna Asafova,+ 16  a Obadjáš, syn Šemajáše,+ syna Galala, syna Jedutunova,+ a Berekjáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v osadách Netofanů.+ 17  A strážci+ bran byli Šallum+ a Akkub a Talmon a Achiman a jejich bratr Šallum, hlava, 18  a až dotud byl v králově bráně+ na východ. To byli strážci bran táborů synů Leviho.+ 19  A Šallum, syn Koreho, syna Ebjasafa,+ syna+ Korachova,+ a jeho bratři z domu jeho otce, Korachovci,+ [byli] nad dílem služby, vrátní+ stanu, a jejich otcové nad Jehovovým táborem, hlídači vstupu. 20  A v minulosti býval nad nimi vůdcem* Pinechas,+ syn Eleazarův.+ Jehova byl s ním.+ 21  Strážcem brány vchodu do stanu setkání byl Zecharjáš,+ syn Mešelemjášův. 22  Všech těch, kteří byli vybráni jako strážci bran na prazích, bylo dvě stě dvanáct. Byli ve svých osadách+ podle svého rodopisného záznamu.+ Ty do jejich úřadu [obdařeného] důvěrou+ dosadili* David+ a jasnozřivec+ Samuel. 23  A oni a jejich synové byli nad branami Jehovova domu, ano domu stanu, k strážní službě.+ 24  Strážci bran, ti byli ke čtyřem směrům,* na východ,+ na západ,+ na sever+ a na jih.+ 25  A jejich bratři ve svých osadách měli vcházet na sedm+ dnů, čas od času, spolu s těmito. 26  V úřadu [obdařeném] důvěrou byli totiž čtyři silní muži ze strážců bran. Byli to Levité a ti se prokázali mít na starosti jídelny+ a poklady+ domu [pravého] Boha. 27  A trávívali noc všude kolem domu [pravého] Boha; na nich totiž byla strážní služba+ a měli na starosti klíč, ano [aby otvírali]* od rána do rána.+ 28  A někteří z nich měli na starosti náčiní+ služby, neboť je vnášeli podle počtu a podle počtu je vynášeli. 29  A někteří z nich byli muži ustanovení nad náčiním a nad vším svatým+ náčiním a nad jemnou moukou+ a vínem+ a olejem+ a vonnou pryskyřicí+ a balzámovým olejem.+ 30  A někteří ze synů kněží byli výrobci míchané masti+ z balzámového oleje. 31  A Mattitjáš z Levitů, který byl prvorozeným Korachovce Šalluma,+ byl v úřadě [obdařeném] důvěrou nad tím, co se peče na pánvích.+ 32  A někteří ze synů Kehatovců, jejich bratři, měli na starosti navrstvený chléb,+ aby jej připravovali sabat co sabat.+ 33  A to byli zpěváci,+ hlavy otců Levitů v jídelnách,+ ti osvobození od povinnosti;+ dnem a nocí totiž bylo jejich odpovědností, aby byli v díle.+ 34  Ti byli hlavami otců Levitů podle jejich potomků, představení. To byli ti, kdo bydleli v Jeruzalémě.+ 35  A v Gibeonu+ bydlel otec Gibeonu Jeiel. A jeho manželka se jmenovala Maaka. 36  A jeho syn, prvorozený, byl Abdon, a Cur a Kiš a Baal a Ner a Nadab, 37  a Gedor a Achjo a Zecharjáš+ a Miklot. 38  Pokud jde o Miklota, ten se stal otcem Šimeama. A skutečně to byli oni, kdo bydleli před svými bratry v Jeruzalémě spolu se svými bratry. 39  Pokud jde o Nera,+ ten se stal otcem Kiše,+ Kiš se zase stal otcem Saula;+ Saul se zase stal otcem Jonatana+ a Malki-šuy+ a Abinadaba+ a Ešbaala.+ 40  A Jonatanův syn byl Merib-baal.+ Pokud jde o Merib-baala, ten se stal otcem Micheáše.+ 41  A Micheášovi synové byli Piton a Melek a Tachrea [a Achaz].*+ 42  Pokud jde o Achaza, ten se stal otcem Jary; Jara se zase stal otcem Alemeta a Azmaveta a Zimriho. Zimri se zase stal otcem Moci. 43  Pokud jde o Mocu, ten se stal otcem Biney a jeho syna Refajáše,+ jeho syna Eleasy, jeho syna Acela. 44  A Acel měl šest synů, a to byla jejich jména: Azrikam, Bokeru a Išmael a Šearjáš a Obadjáš a Chanan. To byli Acelovi+ synové.

Poznámky

„Babylóně“, LXXVg; MSy „Bábelu“.
Nebo „pozemkovém majetku“.
Nebo „byli Izrael“.
„A Netinim (chrámoví otroci).“ Dosl. „a daní“. Heb. wehan·Nethi·nimʹ. Srovnej 4Mo 3:9 ppč.
„Syna Baniho ze synů ... Perece“, LXXčtyři rkp.Vg.
„Šilonitů.“ Nejde o obyvatele Šila, ale o potomky třetího Judova syna Šely. Viz 1Mo 46:12.
„Vůdce.“ Heb. neghidhʹ; lat. ponʹti·fex, „velekněz“.
„Vůdcem.“ Heb. na·ghidhʹ; lat. dux.
Dosl. „založili“.
Dosl. „ke čtyřem větrům“.
„Aby otvírali“, vloženo kvůli smyslu; LXX uvádí: „aby otvírali dveře chrámu“.
„A Tachrea a Achaz“, LXXLagardianVgc; M „a Tachrea“.