1. Paralipomenon 8:1–40

8  Pokud jde o Benjamína,+ ten se stal otcem Bely,+ svého prvorozeného, Ašbela+ druhého a Achracha+ třetího,  čtvrtého Nochy+ a pátého Rafy.  A Bela měl syny Addara a Geru+ a Abihuda  a Abišuu a Naamana a Achoacha  a Geru a Šefufana+ a Churama.+  A to byli Ehudovi synové. Ti byli hlavami [domů] praotců patřícími k obyvatelům Geby,+ a přistoupili k tomu, aby je vzali do vyhnanství v Manachatu.  A Naaman a Achijáš; a Gera — ten je vzal do vyhnanství a stal se otcem Uzzy a Achichuda.  Pokud jde o Šacharajima, ten se stal otcem [dětí] na moabském poli+ potom, co je poslal pryč. Jeho manželky byly Chušim a Baara.  A prostřednictvím své manželky Chodeš se stal otcem Jobaba a Cibii a Meši a Malkama 10  a Jeuce a Sakji a Mirmy. To byli jeho synové, hlavy [domů] praotců. 11  A skrze Chušim se stal otcem Abituba a Elpaala. 12  A Elpaalovi synové byli Eber a Mišam a Šemed, který vystavěl Ono+ a Lod+ a jeho závislá městečka, 13  a Beria a Šema. Ti byli hlavami [domů] praotců patřícími k obyvatelům Aijalonu.+ To byli ti, kteří odehnali obyvatele Gatu. 14  A [byli tu] Achjo,* Šašak a Jeremot 15  a Zebadjáš a Arad a Eder 16  a Michael a Jišpa a Jocha, Beriovi+ synové, 17  a Zebadjáš a Mešullam a Chizki a Cheber 18  a Jišmerai a Jizlia a Jobab, Elpaalovi synové, 19  a Jakim a Zikri a Zabdi 20  a Elienai a Cilletai a Eliel 21  a Adajáš a Berajáš a Šimrat, Šimeiovi+ synové, 22  a Jišpan a Eber a Eliel 23  a Abdon a Zikri a Chanan 24  a Chananjáš a Elam a Antotijáš 25  a Jifdejáš a Penuel, Šašakovi synové, 26  a Šamšerai a Šecharjáš a Atalja 27  a Jaarešjáš a Elijáš a Zikri, Jerochamovi synové. 28  Ti byli hlavami [domů] praotců podle svých potomků, představení. To byli ti, kteří bydleli v Jeruzalémě.+ 29  A v Gibeonu+ bydlel otec Gibeonu, [Jeiel]* a jeho manželka se jmenovala Maaka.+ 30  A jeho syn, prvorozený, byl Abdon, a Cur a Kiš a Baal a Nadab+ 31  a Gedor a Achjo a Zecher.+ 32  Pokud jde o Miklota, ten se stal otcem Šimeaha.+ A to byli skutečně ti, kteří bydleli před svými bratry v Jeruzalémě spolu se svými bratry. 33  Pokud jde o Nera,+ ten se stal otcem Kiše,+ Kiš se zase stal otcem Saula;+ Saul se zase stal otcem Jonatana,*+ Malki-šuy+ a Abinadaba+ a Ešbaala.+ 34  A Jonatanův syn byl Merib-baal.+ Pokud jde o Merib-baala, ten se stal otcem Micheáše.+ 35  A Micheášovi synové byli Piton a Melek a Tarea+ a Achaz. 36  Pokud jde o Achaza, ten se stal otcem Jehoaddy; Jehoadda se zase stal otcem Alemeta a Azmaveta a Zimriho. Zimri se zase stal otcem Moci; 37  Moca se zase stal otcem Biney, jeho syna Rafaha,+ jeho syna Eleasy, jeho syna Acela. 38  A Acel měl šest synů, a to byla jejich jména: Azrikam, Bokeru a Išmael a Šearjáš a Obadjáš a Chanan. Ti všichni byli Acelovi synové. 39  A synové jeho bratra Ešeka byli Ulam, jeho prvorozený, Jeuš druhý a Elifelet třetí. 40  A Ulamovi synové byli stateční,+ silní muži napínající luk+ a měli mnoho synů+ a vnuků, sto padesát. Ti všichni byli ze synů Benjamína.

Poznámky

„A [byli tu] Achjo“, M; LXXA‚Lagardian „A jejich bratři byli“.
„Otec Gibeonu, Jeiel“, LXXLagardian 9:35.
„Jonatana.“ Heb. Jehó·na·thanʹ.