1. Paralipomenon 6:1–81

6  Leviho+ synové byli Geršon,+ Kehat+ a Merari.+  A Kehatovi synové byli Amram,+ Jicchar+ a Hebron+ a Uzziel.+  A Amramovi+ synové byli Áron+ a Mojžíš,+ a byla Miriam.+ A Áronovi synové byli Nadab+ a Abihu,+ Eleazar+ a Itamar.+  Pokud jde o Eleazara,+ ten se stal otcem Pinechasovým.+ Pinechas se stal otcem Abišuy.+  Abišua se zase stal otcem Bukkiho; Bukki se zase stal otcem Uzziho.+  Uzzi se zase stal otcem Zerachjáše; Zerachjáš se zase stal otcem Merajota.+  Merajot se stal otcem Amarjáše; Amarjáš se zase stal otcem Achituba.+  Achitub se zase stal otcem Cadoka;+ Cadok se zase stal otcem Achimaace.+  Achimaac se zase stal otcem Azarjáše. Azarjáš se zase stal otcem Jochanana. 10  Jochanan se zase stal otcem Azarjáše.+ Ten působil jako kněz v domě, který v Jeruzalémě postavil Šalomoun. 11  A Azarjáš se stal otcem Amarjáše.+ Amarjáš se zase stal otcem Achituba.+ 12  Achitub se zase stal otcem Cadoka.+ Cadok se zase stal otcem Šalluma. 13  Šallum se zase stal otcem Chilkijáše. Chilkijáš+ se zase stal otcem Azarjáše. 14  Azarjáš se zase stal otcem Serajáše.+ Serajáš se zase stal otcem Jehocadaka.+ 15  A Jehocadak to byl, kdo odešel, když Jehova vzal Judu a Jeruzalém do vyhnanství rukou Nebukadnecarovou.* 16  Leviho+ synové byli Geršom,* Kehat a Merari. 17  A to jsou jména Geršomových synů: Libni+ a Šimei.+ 18  A Kehatovi+ synové byli Amram+ a Jicchar a Hebron a Uzziel.+ 19  Merariho synové byli Machli a Muši.+ A to byly rodiny Levitů podle jejich praotců:+ 20  Z Geršoma jeho syn Libni,+ jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 21  jeho syn Joach,+ jeho syn Iddo, jeho syn Zerach, jeho syn Jeaterai. 22  Kehatovi synové byli jeho syn Amminadab, jeho syn Korach,+ jeho syn Assir, 23  jeho syn Elkana a jeho syn Ebjasaf+ a jeho syn Assir, 24  jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzzijáš a jeho syn Šaul. 25  A Elkanovi+ synové byli Amasai a Achimot. 26  Pokud jde o Elkanu, Elkanovi synové byli jeho syn Cofai+ a jeho syn Nachat, 27  jeho syn Eliab,+ jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana.+ 28  A Samuelovi+ synové byli prvorozený [Joel] a druhý Abijáš.*+ 29  Merariho synové byli Machli,+ jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 30  jeho syn Šimea, jeho syn Chaggijáš, jeho syn Asajáš. 31  A to byli ti, kterým dal David+ postavení, aby vedli zpěv v Jehovově domě potom, co měla Truhla místo odpočinku.+ 32  A byli služebníky*+ ve zpěvu+ před svatostánkem stanu setkání, dokud Šalomoun nedostavěl v Jeruzalémě Jehovův dům;+ a stále konali svou službu podle svého pověření.+ 33  A to byli ti ve službě, a také jejich synové: Ze synů Kehatovců zpěvák Heman,+ syn Joela,+ syna Samuela,+ 34  syna Elkany,+ syna Jerochama, syna Eliela,+ syna Toacha, 35  syna Cufa,+ syna Elkany, syna Machata, syna Amasaie, 36  syna Elkany, syna Joela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše, 37  syna Tachata, syna Assira, syna Ebjasafa,+ syna Koracha,+ 38  syna Jicchara,+ syna Kehata, syna Leviho, syna Izraelova. 39  Pokud jde o jeho bratra Asafa,+ který sloužil napravo od něho, Asaf byl synem Berekjáše,+ syna Šimey, 40  syna Michaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše, 41  syna Etniho, syna Zeracha, syna Adajáše, 42  syna Etana, syna Zimmy, syna Šimeie, 43  syna Jachata,+ syna Geršoma,+ syna Leviho. 44  Pokud jde o syny Merariho,+ jejich bratry po levé ruce, byl tu Etan,+ syn Kišiho,+ syna Abdiho, syna Malluka, 45  syna Chašabjáše, syna Amacjáše, syna Chilkijáše, 46  syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera, 47  syna Machliho, syna Mušiho,+ syna Merariho,+ syna Leviho. 48  A jejich bratři Levité+ byli ti daní pro všechnu službu+ svatostánku domu [pravého] Boha. 49  A Áron+ a jeho synové přinášeli obětní dým+ na oltáři pro zápalnou oběť+ a na oltáři pro kadidlo+ pro všechno dílo nejsvětějších věcí, a aby bylo vykonáno smíření+ za Izrael+ podle všeho, co přikázal Mojžíš, sluha [pravého] Boha. 50  A to byli Áronovi synové:+ jeho syn Eleazar,+ jeho syn Pinechas,+ jeho syn Abišua,+ 51  jeho syn Bukki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerachjáš,+ 52  jeho syn Merajot,+ jeho syn Amarjáš, jeho syn Achitub,+ 53  jeho syn Cadok,+ jeho syn Achimaac.+ 54  A to byla jejich obydlí při jejich obezděných táborech na jejich území,+ pro syny Árona patřící rodině Kehatovců,+ neboť pro ně byl ten los. 55  Dali jim tudíž Hebron+ v judské zemi s jeho pastvinami všude kolem. 56  A pole města a jeho osady+ dali Kalebovi,+ synu Jefunneho.+ 57  A synům Árona dali útočištná města+ Hebron+ a Libnu+ s jejími pastvinami a Jattir+ a Eštemou+ s jejími pastvinami 58  a Chilen+ s jeho pastvinami, Debir+ s jeho pastvinami 59  a Ašan+ s jeho pastvinami a Bet-šemeš+ s jeho pastvinami; 60  a z kmene Benjamín Gebu+ s jejími pastvinami a Alemet+ s jeho pastvinami a Anatot+ s jeho pastvinami. Všech jejich měst bylo třináct+ měst mezi jejich rodinami. 61  A synům Kehata, kteří zbyli, [dali] losem deset+ měst z rodiny kmene, z poloviny kmene, poloviny Manasse. 62  A synům Geršoma+ podle jejich rodin [dali] třináct měst z kmene Isachar+ a z kmene Ašer+ a z kmene Naftali+ a z kmene Manasse+ v Bašanu. 63  Synům Merariho+ podle jejich rodin [dali] losem dvanáct měst z kmene Ruben+ a z kmene Gad+ a z kmene Zebulon.+ 64  Tak dali izraelští synové Levitům+ města s jejich pastvinami.+ 65  Navíc dali losem z kmene synů Judy+ a z kmene synů Simeona+ a z kmene synů Benjamína+ tato města, u nichž přistoupili k tomu, aby je pojmenovali. 66  A některé z rodin synů Kehata nabyly města svého území od kmene Efrajim.+ 67  Dali jim tudíž útočištná města, Šekem+ s jeho pastvinami v hornatém kraji Efrajima a Gezer+ s jeho pastvinami; 68  a Jokmeam+ s jeho pastvinami a Bet-choron+ s jeho pastvinami 69  a Aijalon+ s jeho pastvinami a Gat-rimmon+ s jeho pastvinami; 70  a z poloviny kmene Manasse Aner+ s jeho pastvinami a Bileam+ s jeho pastvinami, rodině synů Kehata, kteří zbyli.+ 71  A synům Geršoma+ [dali] z rodiny poloviny kmene Manasse Golan+ v Bašanu s jeho pastvinami a Aštarot+ s jeho pastvinami; 72  a z kmene Isachar Kedeš+ s jeho pastvinami a Daberat+ s jeho pastvinami 73  a Ramot+ s jeho pastvinami a Anem+ s jeho pastvinami; 74  a z kmene Ašer Mašal s jeho pastvinami a Abdon+ s jeho pastvinami 75  a Chukok+ s jeho pastvinami a Rechob+ s jeho pastvinami; 76  a z kmene Naftali+ Kedeš+ v Galileji+ s jeho pastvinami a Chammon s jeho pastvinami a Kirjatajim+ s jeho pastvinami. 77  Synům Merariho, kteří zbyli, [dali] z kmene Zebulon+ Rimmono+ s jeho pastvinami, Tabor s jeho pastvinami, 78  a v kraji Jordánu u Jericha východně od Jordánu, z kmene Ruben,+ Becer+ v pustině s jeho pastvinami a Jahac*+ s jeho pastvinami 79  a Kedemot+ s jeho pastvinami a Mefaat+ s jeho pastvinami; 80  a z kmene Gad+ Ramot+ v Gileadu s jeho pastvinami a Machanajim+ s jeho pastvinami 81  a Chešbon+ s jeho pastvinami a Jazer+ s jeho pastvinami.

Poznámky

MLXX zde končí kapitolu 5 jako v. 41.
„Geršon“ ve v. 1.
„Prvorozený Joel a druhý Abijáš“, LXXLagardianSy, v. 33 a 1Sa 8:2; M „prvorozený Vašni a Abijáš“.
„Služebníky.“ Dosl. „těmi, kteří slouží (obstarávají)“. Heb. mešor·thimʹ; lat. mi·ni·straʹbant, „sloužili“.
„Jahac“ v Iz 15:4 a Jer 48:34; M „Jahca“.