1. Paralipomenon 5:1–26

5  A synové Rubena,+ Izraelova prvorozeného — neboť byl prvorozený,+ ale protože znesvětil lože svého otce,+ bylo jeho prvorozenecké právo dáno synům Josefa, syna Izraelova,+ takže neměl být rodopisně zaznamenán pro prvorozenecké právo.  Juda+ se totiž prokázal být nadřazený mezi svými bratry, a ten [určený] za vůdce byl z něho;+ ale prvorozenecké právo bylo Josefovo+ —  synové Rubena, Izraelova prvorozeného, byli Chanok+ a Pallu,+ Checron a Karmi.+  Joelovi synové byli jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,  jeho syn Micheáš, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal,  jeho syn Beerah, jehož vzal do vyhnanství asyrský král Tilgat-pilneser,+ ten byl náčelníkem Rubenovců.  A jeho bratři podle svých rodin v rodopisném záznamu+ podle svých potomků byli: jako hlava Jeiel a Zecharjáš  a Bela, syn Azaza, syna Šemy, syna Joelova+ — ten bydlel v Aroeru+ a až po Nebo+ a Baal-meon.+  Dokonce k východu bydlel až tam, kde se vstupuje do pustiny u řeky Eufrat,+ neboť jejich hospodářská zvířata v zemi Gilead+ byla početná. 10  A za Saulových dnů svedli válku s Hagrejci,+ kteří jejich rukou padli; a tak bydleli v jejich stanech po celé zemi východně* od Gileadu. 11  Pokud jde o Gadovy+ syny před nimi, ti bydleli v zemi Bašan+ až po Saleku.+ 12  Hlavou byl Joel a druhým Šafam a Janai a Šafat v Bašanu. 13  A jejich bratři patřící k domu jejich praotců byli Michael a Mešullam a Šeba a Jorai a Jakan a Zia a Eber, sedm. 14  To byli synové Abichajila, syna Churiho, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Ješišaie, syna Jachda, syna Buzova; 15  Achi, syn Abdiela, syna Guniho, hlava domu jejich praotců. 16  A dále bydleli v Gileadu,+ v Bašanu+ a v jeho závislých městečkách+ a na všech šaronských pastvinách po jejich ohraničení. 17  Všichni byli rodopisně zaznamenáni za dnů judského krále Jotama+ a za dnů izraelského krále Jeroboama.*+ 18  Pokud jde o syny Rubena a Gadovce a polovinu kmene Manasse, těch, kteří byli stateční+ lidé, muži nosící štít a meč a napínající luk* a cvičení ve válce, těch bylo čtyřiačtyřicet tisíc sedm set šedesát vycházejících do vojska.+ 19  A začali vést válku s Hagrejci+ a Jeturem+ a Nafišem+ a Nodabem. 20  A dostali proti nim pomoc, takže Hagrejci a všichni, kdo byli s nimi, byli vydáni do jejich ruky; ve válce totiž volali o přispění k Bohu,+ a on se nechal snažně uprosit v jejich prospěch, protože v něho důvěřovali.+ 21  A zajali jejich hospodářská zvířata,+ padesát tisíc jejich velbloudů a dvě stě padesát tisíc ovcí a dva tisíce oslů a lidských duší* sto tisíc.+ 22  Mnozí totiž padli zabití, protože ten boj byl ze strany [pravého] Boha.+ A dále bydleli na jejich místě až do času vyhnanství.+ 23  Pokud jde o syny poloviny kmene Manasse,+ ti bydleli v zemi od Bašanu+ po Baal-hermon+ a Senir+ a horu Hermon.+ Sami se stali početnými. 24  A tito byli hlavami domu jejich praotců: Efer a Jiši a Eliel a Azriel a Jeremjáš a Hodavjáš a Jachdiel, muži, kteří byli stateční, silní lidé, věhlasní muži,* hlavy domu svých praotců. 25  A začali jednat nevěrně vůči BOHU svých praotců a měli nemravný styk+ s bohy+ národů země, které Bůh před nimi vyhladil. 26  BŮH Izraele tudíž popudil ducha+ asyrského krále+ Pula,+ dokonce ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera,+ takže vzal do vyhnanství+ ty z Rubenovců a Gadovců a z poloviny kmene Manasse a přivedl je do Chalachu+ a Chaboru a Hary a [k] řece Gozan, [aby tam setrvali] až do tohoto dne.*

Poznámky

Dosl. „po celé tváři východu“.
Tj. Jeroboama II. Viz 2Kr 14:16–29.
Dosl. „sešlapující luk“, tj. často tak, že se nohou vzpírali o střed luku.
Dosl. „a duší člověka (lidstva)“. Heb. weneʹfeš ʼa·dhamʹ; lat. et aʹni·mas hoʹmi·num.
Dosl. „muži jmen“.
LXXBagsterSyVg zde končí kapitolu 5; MLXX pokračují do v. 41.