1. Paralipomenon 3:1–24

3  A ti se stali Davidovými syny,+ kteří se mu narodili v Hebronu:+ prvorozený Amnon+ z Jezreelitky+ Achinoam,+ druhý Daniel z Karmelanky+ Abigail,+  třetí Absalom,+ syn Maaky,+ dcery gešurského krále+ Talmaie,+ čtvrtý Adonijáš,+ syn Chaggit,+  pátý Šefatjáš z Abital,+ šestý Jitream z jeho manželky Egly.+  V Hebronu se mu jich narodilo šest; a dále tam vládl sedm let a šest měsíců, a třiatřicet let vládl v Jeruzalémě.+  A ti se mu narodili v Jeruzalémě:+ Šimea+ a Šobab+ a Natan+ a Šalomoun,+ čtyři z Bat-šeby,*+ dcery Ammielovy,+  a Jibchar+ a Elišama*+ a Elifelet+  a Noga a Nefeg a Jafia+  a Elišama+ a Eljada a Elifelet,+ devět,  všichni Davidovi synové kromě synů konkubín, a jejich sestra Tamar.+ 10  A Šalomounův syn byl Rechoboam,+ jeho syn Abijáš,+ jeho syn Asa,+ jeho syn Jehošafat,+ 11  jeho syn Jehoram,*+ jeho syn Achazjáš,+ jeho syn Jehoaš,*+ 12  jeho syn Amacjáš,+ jeho syn Azarjáš,+ jeho syn Jotam,+ 13  jeho syn Achaz,+ jeho syn Ezekjáš,+ jeho syn Manasse,+ 14  jeho syn Amon,+ jeho syn Josijáš.+ 15  A Josijášovi synové byli prvorozený Jochanan,* druhý Jehojakim,+ třetí Sedekjáš,+ čtvrtý Šallum. 16  A Jehojakimovi synové byli jeho syn Jekonjáš,+ jeho syn Sedekjáš. 17  A synové Jekonjáše jako vězně byli jeho syn Šealtiel+ 18  a Malkiram a Pedajáš a Šenaccar, Jekamjáš, Hošama a Nedabjáš. 19  A Pedajášovi synové byli Zerubbabel+ a Šimei; a Zerubbabelovi synové byli Mešullam a Chananjáš (a jejich sestra byla Šelomit); 20  a Chašuba a Ohel a Berekjáš a Chasadjáš, Jušab-chesed, pět. 21  A Chananjášovi synové byli Pelatjáš+ a Ješajáš, synové [Ješajáše] Refajáš, synové [Refajáše] Arnan, synové [Arnana] Obadjáš, synové [Obadjáše] Šekanjáš; 22  a Šekanjášovi synové Šemajáš, a Šemajášovi synové Chattuš a Jigal a Bariach a Nearjáš a Šafat, šest. 23  A Nearjášovi synové byli Eljoenai a Chizkijáš a Azrikam, tři. 24  A Eljoenaiovi synové byli Hodavjáš a Eljašib a Pelajáš a Akkub a Jochanan a Delajáš a Anani, sedm.

Poznámky

„Bat-šeby“, Vg; M „Bat-šuy“.
„Elišama“, MLXXSyVg; dva heb. rkp., 14:5 a 2Sa 5:15 „Elišua“.
„Jehoram“, jako ve 2Kr 1:17. Dosl. „Joram“.
„Jehoaš“, jako ve 2Kr 11:21. Dosl. „Joaš“.
„Jochanan“, MLXXSyVg; LXXLagardian „Joachaz“.