1. Paralipomenon 28:1–21

28  A David přistoupil k tomu, aby shromáždil všechna izraelská knížata,+ knížata+ kmenů a knížata+ oddílů těch, kteří sloužili králi, a velitele* tisíců+ a velitele set+ a velitele všeho zboží+ a hospodářských zvířat+ krále a jeho synů,+ spolu s dvorními úředníky+ a silnými muži,+ ano každého statečného silného muže, do Jeruzaléma.  Potom se král David postavil na nohy a řekl: „Slyšte mě, moji bratři a můj lide. Pokud jde o mne, bylo blízké mému srdci+ vystavět dům odpočinku pro truhlu Jehovovy smlouvy a jako podnož+ našeho Boha, a vykonal jsem přípravu k stavbě.+  A sám [pravý] Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu,+ neboť jsi muž válek a vyléval jsi krev.‘+  Jehova, BŮH Izraele, mě tedy vyvolil z celého domu mého otce,+ abych se stal králem nad Izraelem+ na neurčitý čas; Judu totiž vyvolil jako vůdce+ a v Judově domě dům mého otce+ a mezi syny mého otce+ schválil mne, aby mě udělal králem nad celým Izraelem;+  a ze všech mých synů (neboť Jehova mi dal mnoho synů)+ potom vyvolil mého syna Šalomouna,+ aby seděl na trůnu+ Jehovova kralování nad Izraelem.  Dále mi řekl: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten vystaví můj dům a má nádvoří;+ vyvolil jsem ho totiž jako svého syna+ a sám se stanu jeho otcem.+  A jistě pevně založím jeho kralování+ na neurčitý čas, jestliže bude pevně rozhodnut činit má přikázání+ a má soudcovská rozhodnutí+ jako v tento den.‘  A nyní před očima celého Izraele, Jehovova sboru,*+ a před ušima našeho Boha+ dejte pozor a pátrejte po všech přikázáních Jehovy, svého Boha, abyste vlastnili tu dobrou zemi+ a jistě ji předávali jako dědictví po sobě svým synům na neurčitý čas.  A ty, Šalomoune, můj synu, poznej+ BOHA svého otce a služ+ mu s úplným srdcem+ a s duší plnou potěšení;+ Jehova totiž zkoumá všechna srdce+ a rozeznává každý sklon myšlenek.+ Jestliže po něm budeš pátrat, dá se ti najít;+ ale jestliže ho opustíš,+ navždy tě odvrhne.+ 10  Viz tedy, vždyť sám Jehova tě vyvolil, abys postavil dům jako svatyni. Buď odvážný a jednej.“+ 11  A David přistoupil k tomu, aby dal svému synu Šalomounovi architektonický plán+ síně+ a jeho domů a jeho skladišť+ a jeho nástřešních místností+ a jeho tmavých vnitřních místností a domu slitovnice;*+ 12  ano architektonický plán všeho, čeho se mu dostalo inspirací*+ pro nádvoří+ Jehovova domu a pro všechny jídelny+ všude kolem, pro poklady domu [pravého] Boha a pro poklady věcí učiněných svatými;+ 13  a pro oddíly+ kněží a Levitů a pro všechno dílo služby Jehovova domu a pro všechno náčiní služby Jehovova domu; 14  pro zlato podle váhy, zlato pro všechno náčiní pro různé služby, pro všechno náčiní ze stříbra podle váhy, pro všechno náčiní+ pro různé služby; 15  a váhu pro zlaté svícny+ a jejich zlaté lampy, podle váhy různých svícnů a jejich lamp, a pro stříbrné svícny podle váhy pro svícen a jeho lampy podle služby různých svícnů; 16  a zlato podle váhy pro stoly navrstveného chleba,+ pro různé stoly, a stříbro pro stříbrné stoly; 17  a vidličky a misky+ a konvice z ryzího zlata a pro malé zlaté misky+ podle váhy pro různé malé misky a pro malé stříbrné misky podle váhy pro různé malé misky; 18  a pro oltář pro kadidlo+ přečištěné zlato podle váhy a pro znázornění dvoukolého vozu,+ totiž zlaté cherubíny,+ aby rozestírali [svá křídla] a zastiňovali truhlu Jehovovy smlouvy. 19  „Dal pochopení celé té věci písemně+ z Jehovovy ruky na mně, ano všech prací architektonického plánu.“+ 20  A David přikročil k tomu, aby řekl svému synu Šalomounovi: „Buď odvážný+ a silný a jednej. Neboj se+ ani se neděs,+ neboť Jehova Bůh, můj Bůh, je s tebou.+ Neopustí tě+ ani tě nezanechá, dokud nebude dokončeno celé dílo služby Jehovova domu. 21  A zde jsou oddíly kněží+ a Levitů+ pro celou službu domu [pravého] Boha; a ve všem díle je s tebou každý ochotný+ [člověk] s dovedností pro všechnu službu+ a také knížata+ a všechen lid, pro všechna tvá slova.“

Poznámky

Nebo „a knížata“. Heb. wesa·réʹ.
„Sboru.“ Heb. qehalʹ; řec. ek·kle·siʹas.
Heb. hak·kap·poʹreth; lat. pro·pi·ti·a·ti·oʹnis. Viz 2Mo 25:17; 3Mo 16:2; Heb 9:5.
Dosl. „duchem“. Srovnej Mt 22:43; Zj 1:10.