1. Paralipomenon 27:1–34

27  Pokud jde o izraelské syny podle jejich počtu, o hlavy otcovských domů+ a velitele+ tisíců a set+ a jejich úředníky, kteří sloužili králi v každé záležitosti oddílů těch,+ kdo vcházeli a kdo vycházeli měsíc po měsíci po všechny měsíce roku, každý oddíl byl čtyřiadvacet tisíc.  Nad prvním oddílem prvního měsíce byl Jašobeam,+ syn Zabdielův, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc.  Někteří ze synů Perece,+ hlavy všech velitelů služebních skupin, byli pro první měsíc.  A nad oddílem druhého měsíce byl Achochiovec+ Dodai+ se svým oddílem, a vůdcem byl Miklot, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc.  Velitel třetí služební skupiny pro třetí měsíc byl Benajáš,+ syn předního kněze Jehojady,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc.  Tento Benajáš+ byl silný muž ze třiceti+ a nad třiceti; a [nad] jeho oddílem byl jeho syn Ammizabad.  Čtvrtým pro čtvrtý měsíc byl Joabův bratr Asahel,+ a po něm jeho syn Zebadjáš, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc.  Pátý velitel pro pátý měsíc byl Jizrachita Šamhut,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc.  Šestým pro šestý měsíc byl Ira,+ syn Tekoana+ Ikkeše,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 10  Sedmý pro sedmý měsíc byl Pelonita+ Chelec+ ze synů Efrajima, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 11  Osmý pro osmý měsíc byl Chušatita Sibbekai+ ze Zerachovců,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 12  Devátým pro devátý měsíc byl Anatoťan+ Abi-ezer+ z Benjamínovců, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 13  Desátým pro desátý měsíc byl Netofan Maharai+ ze Zerachovců,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 14  Jedenáctým pro jedenáctý měsíc byl Piratoňan Benajáš+ ze synů Efrajima,+ a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 15  Dvanáctým pro dvanáctý měsíc byl Netofan Cheldai+ z Otniela, a v jeho oddíle bylo čtyřiadvacet tisíc. 16  A nad izraelskými kmeny+ byl vůdcem Rubenovců Eliezer, syn Zikriho, Simeonovců Šefatjáš, syn Maakův; 17  Leviho Chašabjáš, syn Kemuelův; Árona Cadok;+ 18  Judy Elihu,+ jeden z Davidových bratrů;+ Isachara Omri, syn Michaelův; 19  Zebulona Jišmajáš, syn Obadjášův; Naftaliho Jerimot, syn Azrielův; 20  synů Efrajima Hošea, syn Azazjášův; poloviny kmene Manasse Joel, syn Pedajášův; 21  poloviny kmene Manasse v Gileadu Iddo, syn Zecharjášův; Benjamína Jaasiel, syn Abnerův;+ 22  Dana Azarel, syn Jerochamův. To byla knížata+ izraelských kmenů. 23  A David nevzal počet těch od dvaceti let a níže, protože Jehova slíbil, že udělá Izraele tolik, kolik je nebeských hvězd.+ 24  Joab,+ syn Ceruji, ten sčítání začal, ale neukončil;+ a kvůli tomu nastalo rozhořčení+ proti Izraeli a počet nevešel do zprávy o záležitostech dnů krále Davida. 25  A nad královými poklady+ byl Azmavet, syn Adielův. A nad poklady na poli,+ ve městech+ a ve vesnicích a ve věžích byl Jonatan,* syn Uzzijášův. 26  A nad těmi, kdo konali dílo na poli+ pro obdělávání půdy, byl Ezri, syn Kelubův. 27  A nad vinicemi+ byl Raman Šimei; a nad tím, co bylo na vinicích jako zásoby vína, byl Šifmoťan Zabdi. 28  A nad olivovými háji a sykomorami,+ které byly v Šefele,*+ byl Gederan Baal-chanan; a nad zásobami oleje+ byl Joaš. 29  A nad stády, která se pásla v Šaronu,+ byl Šaronec Šitrai; a nad stády dobytka v nížinách byl Šafat, syn Adlaiův. 30  A nad velbloudy+ byl Išmaelita+ Obil; a nad oslicemi byl Meronoťan Jechdejáš. 31  A nad stády bravu byl Hagrejec Jaziz. Ti všichni byli veliteli nad zbožím, jež patřilo králi Davidovi. 32  A Davidův synovec* Jonatan+ byl rádcem, mužem s porozuměním,+ a byl také tajemníkem; a Jechiel, syn Chakmoniho,+ byl u králových synů.+ 33  A Achitofel+ byl královým rádcem;+ a Arkita+ Chušai+ byl královým druhem.+ 34  A po Achitofelovi byli Jehojada, syn Benajášův,+ a Abjatar;+ a Joab+ byl velitelem králova vojska.

Poznámky

Heb. Jehó·na·thanʹ.
Nebo „v nížině“.
„Synovec.“ Heb. dódh, obvykle „strýc“, ale zde „strýcův syn; synovec“. Srovnej 20:7; 2Sa 21:21.