1. Paralipomenon 26:1–32

26  Pro oddíly strážců bran:+ z Korachovců+ Mešelemjáš,+ syn Koreho z Asafových synů.  A Mešelemjáš měl syny: Zecharjáše, prvorozeného, Jediaela druhého, Zebadjáše třetího, Jatniela čtvrtého,  Elama pátého, Jehochanana* šestého, Eljeho-enaie sedmého.  A Obed-edom+ měl syny: Šemajáše prvorozeného, Jehozabada druhého, Joacha třetího a Sakara čtvrtého a Netanela pátého,  Ammiela šestého, Isachara sedmého, Peulletaie osmého; Bůh mu totiž požehnal.+  A jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří byli panovníky domu svého otce, neboť to byli schopní, silní muži.  Šemajášovi synové: Otni a Refael a Obed, Elzabad, jejichž bratři byli schopní muži, Elihu a Semakjáš.  Ti všichni byli ze synů Obed-edoma, oni a jejich synové a jejich bratři, schopní muži se silou pro službu, šedesát dva patřících Obed-edomovi.  A Mešelemjáš+ měl syny a bratry, schopné muže, osmnáct. 10  A Chosa ze synů Merariho měl syny. Hlavou byl Šimri, neboť nebyl prvorozený,+ ale jeho otec ho ustanovil jako hlavu.+ 11  Chilkijáš druhý, Tebaljáš třetí, Zecharjáš čtvrtý. Všech synů a bratrů Chosových bylo třináct. 12  Z těchto oddílů strážců bran měli představení povinnosti přesně jako jejich bratři,+ aby sloužili v Jehovově domě. 13  Metali proto los+ pro malé stejně jako pro velké podle jejich otcovských domů,+ pro různé brány. 14  Potom los na východ padl Šelemjášovi.+ Metali los pro jeho syna Zecharjáše,+ rádce s rozvahou,+ a jeho los vyšel na sever.+ 15  Obed-edom měl svůj na jihu, a jeho synové+ měli zásobárny.+ 16  Šuppim a Chosa+ měli své na západě blízko brány Šalleket u silnice, která stoupá, strážní skupina+ odpovídající strážní skupině;+ 17  na východě bylo šest Levitů; na severu čtyři na den; na jihu čtyři na den;+ a pro zásoby+ dva a dva; 18  pro kryté sloupořadí na západě čtyři u silnice,+ dva u krytého sloupořadí. 19  To byly oddíly strážců bran ze synů Korachovců+ a ze synů Merariho.+ 20  Pokud jde o Levity, Achijáš byl nad poklady+ domu [pravého] Boha a nad poklady věcí+ učiněných svatými. 21  Synové Ladana,+ synové Geršonovce, kteří patřili Ladanovi; hlavy otcovských domů patřících Geršonovci Ladanovi: Jechieli.+ 22  Jechieliho synové, Zetam a jeho bratr Joel,+ byli nad poklady+ Jehovova domu. 23  Pro Amramovce, pro Jiccharovce, pro Hebronovce, pro Uzzielovce+ 24  byl vůdcem nad zásobami dokonce Šebuel,*+ syn Mojžíšova syna Geršoma. 25  Pokud jde o jeho bratry, z Eliezera+ byl jeho syn Rechabjáš+ a jeho syn Ješajáš a jeho syn Joram a jeho syn Zikri a jeho syn Šelomot. 26  Tento Šelomot a jeho bratři byli nad všemi poklady věcí,+ učiněných svatými, jež učinili svatými král David+ a hlavy otcovských domů+ a velitelé tisíců a set a velitelé vojska. 27  Z válek+ a z kořisti+ učinili svatými [věci] na udržování Jehovova domu. 28  A také všechno, co učinili svatým Samuel, jasnozřivec,+ a Saul, syn Kišův, a Abner,+ syn Nerův, a Joab,+ syn Ceruji.+ Co kdokoli učinil svatým,* bylo pod dohledem Šelomita* a jeho bratrů. 29  Z Jiccharovců+ byli Kenanjáš a jeho synové pro vnější+ záležitosti jako úředníci a jako soudci+ nad Izraelem. 30  Z Hebronovců+ byli Chašabjáš a jeho bratři, schopní muži,+ tisíc sedm set, nad správou Izraele v jordánském kraji na západě pro celé Jehovovo dílo a pro královu službu. 31  Z Hebronovců byl Jerija+ hlavou Hebronovců podle jejich generací podle praotců. Ve čtyřicátém+ roce Davidova kralování byli vyhledáni a našli se mezi nimi v Jazeru+ v Gileadu+ stateční, silní muži. 32  A jeho bratrů, schopných mužů,+ byly dva tisíce sedm set, hlavy otcovských domů.+ Král David je tedy přidělil nad Rubenovce a Gadovce a polovinu kmene Manasseovců+ pro každou záležitost [pravého] Boha a záležitost+ krále.

Poznámky

Znamená „Jehova projevil přízeň; Jehova byl milostivý“. Heb. Jehó·cha·nanʹ. Srovnej Jan Název ppč.
„Šubael“, LXXVgc. Srovnej 23:16 ppč.
Dosl. „Všechno, co kdokoli posvěcoval“.
„Šelomita“, MVgc; LXX „Šelomota“.