1. Paralipomenon 19:1–19

19  A potom se stalo, že zemřel Nachaš,+ král synů Ammona, a začal místo něho vládnout jeho syn.+  A tak David řekl: „Projevím Chanunovi, synu Nachašovu, milující laskavost,+ protože jeho otec projevoval milující laskavost mně.“+ David tudíž poslal posly, aby ho utěšili nad jeho otcem, a Davidovi sluhové přistoupili k tomu, aby vešli do země synů Ammona+ k Chanunovi, aby ho utěšili.  Knížata synů Ammona však řekla Chanunovi: „Ctí David tvého otce ve tvých očích tím, že k tobě poslal utěšitele? Nevešli k tobě jeho sluhové, aby podnikli důkladný průzkum a způsobili rozvrat a aby vyzvídali+ v zemi?“+  Chanun tedy vzal Davidovy sluhy+ a oholil je+ a ustřihl jim oděvy v půli u zadků+ a poslal je pryč.+  Později lidé šli a pověděli Davidovi o těch mužích; a ihned jim poslal vstříc, protože se stali velmi pokořenými muži; a král přikročil k tomu, aby řekl: „Bydlete v Jerichu,+ dokud vám hojně nenarostou vousy. Pak se vrátíte.“  Časem viděli synové Ammona, že začali Davidovi ošklivě zapáchat,+ a Chanun+ a synové Ammona přistoupili k tomu, aby poslali tisíc stříbrných talentů,*+ aby si najali dvoukolé vozy+ a jezdce na koních z Mezopotámie* a z Aram-maaky+ a z Coby.+  Tak si najali dvaatřicet tisíc dvoukolých vozů+ a krále Maaky a jeho lid.+ Nato přitáhli a tábořili před Medebou;+ a pokud jde o syny Ammona, ti se sešli ze svých měst a nyní přitáhli do války.  Když to David slyšel, okamžitě poslal Joaba+ a celé vojsko [a] silné muže.*+  A synové Ammona začali vycházet a rozestavovat se do bitevního šiku u vchodu do města, a králové,+ kteří přišli, byli sami v širém poli. 10  Když Joab viděl, že bitevní výpady* začaly proti němu zepředu a zezadu, ihned vyvolil některé ze všech vybraných mužů v Izraeli a rozestavil je do šiku vstříc Syřanům.+ 11  A zbytek lidu dal do ruky svému bratru Abišaiovi,+ aby se rozestavili do šiku vstříc synům Ammona.+ 12  A přikročil k tomu, aby řekl: „Jestliže se Syřané+ pro mne stanou příliš silnými, také mi posloužíš jako záchrana;+ ale jestliže se synové Ammona stanou příliš silnými pro tebe, zachráním také já tebe.+ 13  Buď silný,+ abychom se ukázali jako odvážní ve prospěch našeho lidu a ve prospěch měst našeho Boha;+ a pokud jde o Jehovu, ten učiní, co je dobré v jeho vlastních očích.“+ 14  Potom Joab a lid, který byl s ním, vykročil před Syřany do bitvy,+ a ti se před ním dali na útěk.+ 15  Pokud jde o syny Ammona, ti viděli, že Syřané prchli, a také se dali na útěk+ před jeho bratrem Abišaiem, a pak vešli do města.+ Později přišel Joab do Jeruzaléma. 16  Když Syřané viděli, že byli před Izraelem poraženi,+ přistoupili k tomu, aby poslali posly a vyvedli Syřany, kteří byli v kraji Řeky,*+ s velitelem Hadadezerova vojska Šofachem* před sebou. 17  Když Davidovi podali zprávu, okamžitě shromáždil celý Izrael a překročil Jordán a přišel k nim a rozestavil se proti nim do šiku.+ Když se David rozestavil do bitevního šiku vstříc Syřanům, začali proti němu bojovat. 18  Ale Syřané se dali kvůli Izraeli na útěk;+ a David pozabíjel ze Syřanů sedm tisíc vozatajů a čtyřicet tisíc pěších mužů a usmrtil i velitele vojska Šofacha.+ 19  Když Hadadezerovi sluhové viděli, že byli před Izraelem poraženi,+ pohotově uzavřeli s Davidem mír a začali mu sloužit;+ a Sýrie se již nechtěla pokoušet zachraňovat syny Ammona.+

Poznámky

Viz dodatek 8A.
Dosl. „celé vojsko — silné muže“. Viz 2Sa (16:6; 20:7; 23:8).
Dosl. „tvář bitvy“.
Tj. Eufratu.
„Šobakem“ v 2Sa 10:16.