1. Tesaloničanům 5:1–28

5  Pokud jde tedy o časy a období,*+ bratři, není třeba vám nic psát.  Vždyť sami zcela dobře víte, že Jehovův* den+ přichází přesně jako zloděj v noci.+  Když řeknou:+ „Mír+ a bezpečnost!“, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení+ právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu;+ a rozhodně neuniknou.+  Ale vy, bratři, vy nejste ve tmě,+ aby vás ten den zastihl jako zloděje,*+  neboť všichni jste synové světla+ a synové dne.+ Nepatříme ani noci, ani tmě.+  Proto tedy dále nespěme+ jako ostatní,+ ale zůstaňme bdělí+ a buďme střízliví.*+  Ti, kdo spí,+ jsou totiž zvyklí spát v noci+ a ti, kdo se opíjejí, jsou obvykle opilí v noci.  Ale pokud jde o nás, kteří patříme dni, buďme střízliví a mějme na sobě pancíř+ víry+ a lásky a jako přilbu+ naději na záchranu,+  protože nás Bůh neurčil k zlobě,+ ale k tomu, abychom získali záchranu+ prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista.*+ 10  Zemřel za nás,+ abychom žili společně s ním, ať zůstaneme bdělí, nebo usneme.+ 11  Utěšujte tedy jeden druhého a jeden druhého budujte,+ právě jak to ostatně děláte.+ 12  Prosíme vás, bratři, abyste brali zřetel na ty, kteří mezi vámi tvrdě pracují a předsedají+ vám* v Pánu a napomínají vás, 13  a abyste na ně kvůli jejich práci brali více než mimořádný ohled v lásce.+ Buďte jeden k druhému pokojní.+ 14  Naproti tomu vás, bratři, vybízíme: Napomínejte nepořádné,+ mluvte utěšujícím způsobem ke sklíčeným duším,+ podpírejte slabé, buďte ke všem trpěliví.+ 15  Dohlédněte, aby nikdo nikomu neoplácel urážku urážkou,+ ale vždy usilujte o to, co je dobré pro sebe navzájem a pro všechny ostatní.+ 16  Vždy se radujte.+ 17  Ustavičně se modlete.+ 18  Ve spojitosti se vším vzdávejte díky.+ Vždyť to je Boží vůle vzhledem k vám ve spojení s Kristem Ježíšem. 19  Nezhášejte oheň ducha.+ 20  Nezacházejte s prorockými výroky pohrdavě.+ 21  Přesvědčte se* o všem;+ pevně se držte toho, co je znamenité.+ 22  Zdržte se každého druhu ničemnosti.+ 23  Kéž vás zcela posvětí sám Bůh pokoje.+ A ať jsou váš duch a duše a tělo zachovány v každém ohledu zdravé a bezúhonné při přítomnosti* našeho Pána Ježíše Krista.+ 24  Ten, kdo vás povolává, je věrný, a také to učiní. 25  Bratři, dále se za nás modlete.+ 26  Pozdravujte všechny bratry svatým políbením.+ 27  Ukládám vám při Pánu* slavnostní povinnost, aby byl tento dopis čten všem bratrům.+ 28  Nezasloužená laskavost+ našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.*

Poznámky

Nebo „ustanovené časy“. Řec. kai·ronʹ.
Viz dodatek 1D.
„Zastihl jako zloděje“, AB; אDItVgSyh‚pArm „zastihl jako zloděj“.
Dosl. „a buďme při smyslech“.
„Krista“, אAVgSyp; B vynechává.
Nebo „vedou vás; poskytují mezi vámi vedení“. Dosl. „stojí před vámi“. Řec. pro·i·sta·meʹnous.
Dosl. „Zkoušejte“.
Viz dodatek 5B.
„Pánu“, אABVg; J7,8,13,14,16 „Jehovovi“.
אADcItVgSyh‚p končí slovem „Amen“; BD*SyhiArm vynechávají.