1. Mojžíšova 49:1–33

49  Později Jákob zavolal své syny a řekl: „Sejděte se, abych vám pověděl, co se vám stane v konečné části dnů.  Shromážděte se a naslouchejte, synové Jákoba, ano naslouchejte svému otci Izraelovi.+  Rubene, ty jsi můj prvorozený,+ má síla a začátek mé plodivé síly,+ znamenitost důstojnosti a znamenitost síly.  S bezohlednou nevázaností jako vody* nevynikni,+ protože jsi vešel na lůžko svého otce.+ Tehdy jsi znesvětil mé lože.+ On na ně vešel!  Simeon a Levi jsou bratři.*+ Jejich zbraně k pobíjení* jsou nástroji násilí.+  Nevcházej do jejich důvěrné skupiny,+ má duše. Nesjednocuj se s jejich sborem,+ má povaho,* protože ve svém hněvu pobili muže*+ a ve své svévolnosti přeřezali býkům šlachy.  Buď proklet jejich hněv,+ protože je krutý,+ a jejich rozlícení, protože jedná drsně.+ Dovolte mi rozdělit je v Jákobovi a dovolte mi rozptýlit je v Izraelovi.+  Pokud jde o tebe, Judo,+ tvoji bratři ti budou chvalořečit.+ Tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel.+ Synové tvého otce se budou před tebou vrhat [k zemi].+  Juda je lvíče.+ Jistě povstaneš od kořisti, můj synu. Sklonil se, protáhl se jako lev,* a jako lva,* kdo se ho opováží vzburcovat?+ 10  Žezlo* se od Judy neodvrátí+ ani velitelská hůl* z [místa] mezi jeho nohama,* dokud nepřijde Šilo;*+ a jemu bude patřit poslušnost národů.*+ 11  Uváže svého dorostlého osla k révě a potomka své vlastní oslice k vybrané révě* a jistě své oblečení vypere ve víně a svůj oděv v krvi hroznů.+ 12  Jeho oči jsou tmavě rudé od vína a bělost jeho zubů je od mléka. 13  Zebulon bude přebývat u mořského břehu+ a bude u břehu, kde stojí zakotvené lodě,*+ a jeho vzdálená strana bude směrem k Sidonu.+ 14  Isachar+ je osel se silnými kostmi, který uléhá mezi dvěma sedlovými brašnami. 15  A uvidí, že místo odpočinku je dobré a že země je příjemná; a skloní své rameno, aby nosil břemena, a bude podroben otrocké nucené práci.* 16  Dan bude soudit svůj lid jako jeden z izraelských kmenů.+ 17  Ať se Dan prokáže být hadem u okraje cesty, rohatým hadem u okraje silnice, který uštkne koně do pat, takže jeho jezdec padá nazad.+ 18  Budu vskutku čekat* na záchranu od tebe,* Jehovo.+ 19  Pokud jde o Gada, toho přepadne loupeživá tlupa, ale on přepadne nejzadnější voj.+ 20  Z Ašera bude jeho chléb tučný+ a bude dávat královské lahůdky.+ 21  Naftali+ je štíhlá* laň. Podává elegantní slova.*+ 22  Odnož* z plodonosného stromu+ — Josef je odnož z plodonosného stromu u pramene,+ který žene své ratolesti* vzhůru přes zeď.+ 23  Ale lučištníci na něho dotírali a stříleli na něj a nevražili na něj.+ 24  A přece jeho luk bydlel na stálém místě+ a síla* jeho rukou byla pružná.*+ Z rukou Mocného Jákobova+ — odtamtud je Pastýř, Kámen Izraele.+ 25  Je od BOHA* tvého otce+ a pomůže ti;+ a je se Všemohoucím+ a požehná ti požehnáními nebes nahoře,+ požehnáními vodní hlubiny* ležící hluboko dole,+ požehnáními prsů a lůna.+ 26  Požehnání tvého otce budou vskutku nadřazená požehnáním věčných hor,+ ozdobě* pahorků trvajících na neurčito.+ Budou dále na Josefově hlavě, ano na temeni hlavy toho, který je vyčleněn* ze svých bratrů.+ 27  Benjamín bude stále trhat jako vlk.+ Ráno sežere ukořistěné zvíře a večer rozdělí kořist.“+ 28  To je všech dvanáct izraelských kmenů, a tak k nim promluvil jejich otec, když jim žehnal. Požehnal jim každému podle vlastního požehnání.+ 29  Potom jim přikázal a řekl: „Jsem připojován ke svému lidu.+ Pohřběte mě s mými otci v jeskyni, která je na poli Chetity Efrona,+ 30  v jeskyni, která je na poli Makpela, jež je před Mamre v zemi Kanaán, na poli, které si Abraham koupil od Chetity Efrona, aby vlastnil pohřební místo.+ 31  Tam pohřbili Abrahama a jeho manželku Sáru.+ Tam pohřbili Izáka a jeho manželku Rebeku+ a tam jsem pohřbil Leu. 32  Zakoupené pole* a jeskyně, která je na něm, byly od synů Cheta.“+ 33  Tak Jákob dokončil příkazy svým synům. Nato přitáhl nohy na lehátko a vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.+

Poznámky

Nebo „Byla bezohledná nevázanost jako prudké vody“.
„Výři; hyeny“, podle jiného označení samohlásek.
„Zbraně k pobíjení.“ Někteří znalci zatím považují zde uvedené heb. slovo za nevysvětlitelné. LXXBagster ve v. 5 uvádí: „Simeon a Levi, bratři, spáchali bezpráví svým odříznutím.“
„Má slávo“, MVg; LXX „má játra“. Viz VT, sv. II, 1952, s. 358–362.
V mn. č. nebo v j. č. Heb. ʼiš možná v kolektivním smyslu.
„Jako lev.“ Heb. keʼar·jehʹ, lev africký.
„A jako lva.“ Heb. u·khela·viʼʹ, lev asijský.
„Žezlo.“ Heb. šeʹvet; lat. scepʹtrum; řec. arʹchon, „vládce“.
Nebo „ani velitel“. Heb. loʼ ... mecho·qeqʹ.
Nebo „[z místa] před ním“. Srovnej Sd 5:27.
„Šilo.“ Nebo „ten, jehož to je“. Heb. Ši·lohʹ, znamená „ten, jehož to je“ nebo „ten, komu to patří“; LXX „věci, nahromaděné pro něho“; Vg „ten, kdo má být poslán“.
„A on bude očekáváním národů“, LXXVg.
Nebo „révě s jasně červenými hrozny“.
Nebo „se lodě vyloďují“.
Nebo „stane se otrokem podrobeným nucené práci“.
Nebo „čekal jsem“.
„Na záchranu od tebe.“ Heb. li·šu·ʽoth·khaʹ; první výskyt tohoto podstatného jména. Heb. slovo ješu·ʽahʹ, „záchrana“, má stejný kořen jako biblická jména Ješua, Jozue a Ježíš.
Nebo „hbitá“.
Nebo „on nasazuje rozvětvené paroží“.
Dosl. „Syn“.
Dosl. „dcery“.
Dosl. „paže“.
Nebo „čilá“.
„Od Boha.“ Heb. me·ʼElʹ.
Nebo „vzdouvajících se vod“. Vg „propasti“ jako v 1:2.
Nebo „touze; bydlišti“.
„Toho, který je vyčleněn.“ Heb. nezirʹ; ve 4Mo 6:2, 13, 18–20 přeloženo „Nazirejec“, což znamená „vyčleněný; zasvěcený; oddělený“.
Dosl. „Zakoupení pole“.