1. Mojžíšova 48:1–22

48  A po těchto věcech se stalo, že Josefovi bylo řečeno: „Pohleď, tvůj otec slábne.“ Na to vzal s sebou své dva syny Manasseho a Efrajima.+  Pak byla Jákobovi podána zpráva a bylo řečeno: „Tvůj syn Josef k tobě přišel.“ Izrael tedy vynaložil sílu a posadil se na lehátku.  A Jákob přistoupil k tomu, aby řekl Josefovi: „Všemohoucí Bůh* se mi objevil v Luzu+ v zemi Kanaán, aby mi požehnal.+  A přikročil k tomu, aby mi řekl: ‚Pohleď, činím tě plodným+ a učiním z tebe mnohé a proměním tě ve sbor národů+ a tuto zemi dám do vlastnictví tvému semeni po tobě na neurčitý čas.‘+  A tvoji dva synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi, dříve než jsem přišel sem k tobě do Egypta, jsou nyní moji.+ Efrajim a Manasse se stanou mými jako Ruben a Simeon.+  Ale potomstvo, jehož se jistě po nich staneš* otcem, bude patřit tobě. Spolu se jménem svých bratrů budou jmenováni ve svém dědictví.+  A pokud jde o mne, když jsem přicházel z Paddanu,+ Ráchel cestou zemřela+ vedle mne v zemi Kanaán, když byl ještě před příchodem do Efratu+ značný úsek země, takže jsem ji pohřbil cestou do Efratu, což je Betlém.+  Potom Izrael viděl Josefovy syny a řekl: „Kdo to je?“+  Josef tedy řekl svému otci: „To jsou moji synové, které mi dal Bůh v tomto místě.“+ Na to řekl: „Přiveď je, prosím, ke mně, abych jim požehnal.“+ 10  Izraelovy oči byly stářím zakalené.+ Nebyl schopen vidět. Přivedl je tedy blíž k němu, a on je pak políbil a objal.+ 11  A Izrael přikročil k tomu, aby řekl Josefovi: „Nepomyslel jsem si, že uvidím tvůj obličej,+ ale tu mi Bůh dovolil, abych viděl také tvé potomstvo.“ 12  Potom je Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se obličejem k zemi.+ 13  Josef nyní vzal oba dva, pravicí Efrajima k Izraelovi+ zleva a Manasseho levicí k Izraelovi zprava,+ a přivedl je blíž k němu. 14  Izrael však vztáhl svou pravici a položil ji na hlavu Efrajimovi,+ ačkoli byl mladší,+ a svou levici na hlavu Manassemu.+ Vložil tak své ruce* záměrně, jelikož Manasse byl prvorozený.+ 15  A přistoupil k tomu, aby požehnal Josefovi a aby řekl:+ „[Pravý] Bůh, před kterým chodili moji otcové Abraham a Izák,+[pravý] Bůh, který mě pásl během celé mé existence až do tohoto dne,+ 16  anděl, který mě dostával* ze všeho neštěstí,+ ať žehná chlapcům.+A ať je nad nimi vzýváno mé jméno a jméno mých otců, Abrahama a Izáka,+a ať se zvětší co do množství uprostřed země.“+ 17  Když Josef viděl, že jeho otec drží svou pravici položenou na Efrajimově hlavě, nelíbilo se mu to+ a snažil se uchopit otcovu ruku, aby ji přeložil z Efrajimovy hlavy na hlavu Manassemu.+ 18  Josef tedy řekl svému otci: „Ne tak, můj otče, protože tento je prvorozený.+ Jemu vlož svou pravici na hlavu.“ 19  Ale jeho otec odmítal a řekl: „Vím to, můj synu, vím to. Stane se také lidem a také se stane velkým.+ Ale přesto se jeho mladší bratr stane větším, než bude on,+ a jeho potomstvo se stane plně rovnocenné* národům.“+ 20  A toho dne jim dále žehnal+ a říkal: „Tvým* prostřednictvím ať Izrael opakovaně vysloví požehnání, když řekne:‚Kéž tě Bůh učiní jako Efrajima a jako Manasseho.‘“+ A tak stavěl Efrajima před Manasseho.+ 21  Potom řekl Izrael Josefovi: „Podívej se, umírám,+ ale Bůh bude určitě dál s vámi a vrátí vás do země vašich praotců.+ 22  Pokud jde o mne, já ti dávám o jedno rameno [země] víc než tvým bratrům, [rameno,] které jsem vzal z ruky Amorejců svým mečem a svým lukem.“+

Poznámky

Nebo „ses stal“.
Nebo „zkřížil tak své ruce“, což odpovídá LXXVg.
Nebo „vyplácel; vyžadoval zpět“.
Nebo „plným počtem“. Dosl. „plností“.
„Tvým“, j. č., MSamSyVg; TPLXX „vaším“, mn. č.