1. Mojžíšova 46:1–34

46  Izrael se všemi, kdo byli jeho, tedy vytáhl a přišel do Beer-šeby,+ a přistoupil k tomu, aby obětoval oběti BOHU svého otce Izáka.+  Potom Bůh promluvil k Izraelovi v nočních viděních a řekl:+ „Jákobe, Jákobe!“, na což řekl: „Zde jsem!“+  A přikročil k tomu, aby řekl: „Jsem [pravý] Bůh,+ BŮH tvého otce.*+ Neboj se sejít do Egypta, neboť tě tam učiním velkým národem.+  Sám s tebou sejdu do Egypta a sám tě také jistě vyvedu;+ a Josef ti položí ruku na oči.“*+  Potom se Jákob zvedl z Beer-šeby a synové Izraele dál přepravovali svého otce Jákoba a své maličké a své manželky ve vozech, které faraón poslal k jeho přepravě.+  Dále si vzali svá stáda dobytka a zboží, které si nashromáždili v zemi Kanaán.+ Nakonec přišli do Egypta, Jákob a s ním všechno jeho potomstvo.  Přivedl s sebou do Egypta své syny a syny svých synů, své dcery a dcery svých synů, dokonce všechno své potomstvo.+  A to jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta:+ Jákob a jeho synové: Jákobův prvorozený byl Ruben.+  A synové Rubena byli Chanok a Pallu a Checron a Karmi.+ 10  A synové Simeona+ byli Jemuel a Jamin a Ohad a Jakin+ a Cochar a Šaul,+ syn Kananejky. 11  A synové Leviho+ byli Geršon,+ Kehat+ a Merari.+ 12  A synové Judy+ byli Er+ a Onan+ a Šela+ a Perec+ a Zerach.+ Er a Onan však zemřeli v zemi Kanaán.+ A syny Perecovými se stali Checron+ a Chamul+. 13  A synové Isachara+ byli Tola+ a Puva+ a Job a Šimron.+ 14  A synové Zebulona+ byli Sered a Elon a Jachleel.+ 15  To jsou synové Ley,+ které porodila Jákobovi v Paddan-aramu, spolu s jeho dcerou Dinou.+ Všech duší jeho synů a jeho dcer bylo třicet tři. 16  A synové Gada+ byli Cifjon a Chaggi, Šuni a Ecbon, Eri a Arodi a Areli.+ 17  A synové Ašera+ byli Jimnah a Jišva a Jišvi a Beria,+ a jejich sestra Serach. A synové Berii byli Cheber a Malkiel.+ 18  To jsou synové Zilpy,+ kterou dal Laban své dceři Lee. Časem je porodila Jákobovi: šestnáct duší. 19  Synové Jákobovy manželky Ráchel+ byli Josef+ a Benjamín.+ 20  A Josefovi se v egyptské zemi narodili Manasse+ a Efrajim,*+ které mu porodila Asenat,+ dcera kněze Potifery z Onu. 21  A synové Benjamína byli Bela+ a Beker+ a Ašbel, Gera+ a Naaman,+ Echi a Roš, Muppim+ a Chuppim+ a Ard. 22  To jsou synové Ráchel, kteří se narodili Jákobovi. Všech duší bylo čtrnáct. 23  A synové Dana+ byli Chušim.+ 24  A synové Naftaliho+ byli Jachceel a Guni+ a Jecer a Šillem.+ 25  To jsou synové Bilhy,+ kterou dal Laban své dceři Ráchel. Časem je porodila Jákobovi; všech duší bylo sedm. 26  Všechny duše, které přišly k Jákobovi do Egypta, byli ti, kdo vyšli z horní části jeho stehna,+ kromě manželek Jákobových synů. Všech duší bylo šedesát šest. 27  A Josefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, byli dvě duše. Všech duší Jákobova domu, které přišly do Egypta, bylo sedmdesát.*+ 28  A poslal Judu+ před sebou k Josefovi, aby předem o něm předal informaci* do Gošenu. Potom přišli do země Gošen.*+ 29  Pak dal Josef přichystat svůj dvoukolý vůz a vyjel vstříc svému otci Izraelovi do Gošenu.+ Když se před ním objevil, padl mu ihned kolem krku a znovu a znovu mu na šíji proléval slzy.+ 30  Nakonec Izrael řekl Josefovi: „Tentokrát jsem ochoten zemřít,+ když jsem nyní viděl tvůj obličej, poněvadž jsi ještě naživu.“ 31  Potom Josef řekl svým bratrům a domácnosti svého otce: „Nechte mě vyjít a podat zprávu faraónovi a říci mu:+ ‚Moji bratři a domácnost mého otce, kteří byli v zemi Kanaán, přišli sem ke mně.+ 32  A ti muži jsou pastýři,+ protože se stali chovateli dobytka;+ a přivedli sem svá stáda bravu a svá stáda dobytka a vše, co mají.‘+ 33  A až vás faraón zavolá a skutečně řekne: ‚Jaké je vaše zaměstnání?‘, stane se, 34  že řeknete: ‚Tvoji sluhové, my i naši praotcové, jsou od svého mládí až dodnes chovateli dobytka‘,+ abyste mohli bydlet v zemi Gošen,+ protože každý pastevec ovcí je pro Egypt odpornou věcí.“+

Poznámky

Nebo „Já, [pravý] Bůh, jsem Bůh tvého otce“.
Tj. aby je zavřel, až Jákob zemře.
Za jménem „Efrajim“ je v LXX uvedeno ještě dalších pět jmen a text zní: „Ale Manassemu se narodili synové, které mu porodila jeho syrská konkubína, a to Makir. A Makir se stal otcem Galaada. Ale synové Efrajima, Manasseho bratra, byli Sutalaam a Taam. A synové Sutalaama byli Edem.“ To může být vysvětlením, proč LXX v 1Mo 46:27, ve 2Mo 1:5, a podle slov Štěpána ve Sk 7:14 uvádí 75 duší místo 70.
„Sedmdesát“, MTSyVg; LXX „sedmdesát pět“.
„K Josefovi, aby mu dal předem oznámení“, Vg.
„K Josefovi, aby se s ním setkal v Heroopoli v zemi Rameses“, LXX.