1. Mojžíšova 4:1–26

4  A Adam měl styk se svou manželkou Evou, a ta otěhotněla.+ Časem porodila Kaina*+ a řekla: „Zplodila jsem* muže s Jehovovou pomocí.“+  Později opět porodila, [totiž] jeho bratra Abela.+ A Abel se stal pastevcem ovcí,+ ale Kain začal obdělávat zemskou půdu.+  A když uplynul nějaký čas,* stalo se, že Kain přistoupil k tomu, aby přinesl nějaké ovoce zemské půdy+ jako oběť Jehovovi.+  Ale pokud jde o Abela, ten také přinesl něco z prvotin+ svého stáda, dokonce jejich tučné kusy.+ A zatímco Jehova příznivě hleděl na Abela a jeho oběť,+  nepohlédl příznivě na Kaina a na jeho oběť.+ A Kain se rozpálil velkým hněvem+ a obličej se mu začal protahovat.  Na to Jehova řekl Kainovi: „Proč ses rozpálil hněvem a proč se ti protáhl obličej?  Jestliže se obrátíš, abys jednal dobře, nebude vyvýšení?+ Ale jestliže se neobrátíš, abys jednal dobře, u vchodu se krčí hřích a dychtí po tobě;+ a ty, ty ho ovládneš?“+  Potom Kain řekl svému bratru Abelovi: [„Přejděme na pole.“]* A tak se stalo, že když byli na poli, Kain přistoupil k tomu, aby napadl svého bratra Abela a zabil ho.+  Později řekl Jehova Kainovi: „Kde je tvůj bratr Abel?“+ a on řekl: „Nevím. Jsem [snad] strážcem svého bratra?“+ 10  Na to řekl: „Cos [to] udělal? Poslyš!* Krev* tvého bratra křičí ke mně ze zemské půdy.+ 11  A nyní jsi prokletý a vypovězený ze zemské půdy,+ která otevřela ústa, aby z tvé ruky+ přijala krev tvého bratra. 12  Až budeš obdělávat zemskou půdu, nedá ti zpět svou sílu.*+ Staneš se tulákem a uprchlíkem na zemi.“+ 13  Na to Kain řekl Jehovovi: „Můj trest za provinění je příliš velký, abych jej unesl. 14  Tak mě dnešního dne skutečně vyháníš z povrchu zemské půdy, a budu skryt před tvým obličejem;+ a musím se stát tulákem+ a uprchlíkem na zemi, a je jisté, že kdokoli mě najde, zabije mne.“+ 15  Na to mu Jehova řekl: „Proto* kdokoli zabije Kaina, bude trpět sedminásobnou pomstou.“+ A tak Jehova ustanovil pro Kaina znamení, aby ho neudeřil nikdo, kdo ho nalezne.+ 16  Kain tedy odešel od Jehovova obličeje+ a usadil se v zemi Uprchlictví,* na východ od Edenu. 17  Pak měl Kain styk se svou manželkou,+ a ta otěhotněla a porodila Enocha. Potom se zabýval stavbou města a nazval město jménem svého syna Enocha.+ 18  Později se Enochovi narodil Irad. A Irad se stal otcem Mechujaela a Mechujael se stal otcem Metušaela a Metušael se stal otcem Lameka. 19  A Lamek přistoupil k tomu, aby si vzal dvě manželky. První se jmenovala Ada a druhá se jmenovala Cilla. 20  Časem Ada porodila Jabala. Prokázal se být praotcem těch, kdo bydlí ve stanech+ a mají hospodářská zvířata.+ 21  A jeho bratr se jmenoval Jubal. Prokázal se být praotcem* všech, kdo hrají na harfu+ a na píšťalu.*+ 22  Pokud jde o Cillu, ta také porodila Tubal-kajina, kováře* všech druhů měděných a železných nástrojů.+ A Tubal-kajinova sestra byla Naama. 23  Lamek tedy složil pro své manželky Adu a Cillu tato slova:* „Slyšte můj hlas, vy manželky Lamekovy;dopřejte sluchu mé řeči:*Muže* jsem zabil, neboť mě zranil,*ano mladého muže, neboť mi dal ránu.* 24  Jestliže má být Kain pomstěn sedmkrát,+potom Lamek sedmasedmdesátkrát.“ 25  A Adam přistoupil k tomu, aby měl opět styk se svou manželkou, a tak porodila syna a dala mu jméno Set,*+ protože „Bůh mi ustanovil jiné semeno* místo Abela, neboť Kain ho zabil“,+ jak řekla. 26  A Setovi se také narodil syn a on přistoupil k tomu, aby mu dal jméno Enoš.+ Tehdy se začalo vzývat* Jehovovo jméno.+

Poznámky

Znamená „něco zplozeného“. Eva vysvětluje, proč mu dala toto jméno.
Zplodila jsem.“ Heb. qa·ni·thiʹ (od qa·nahʹ, „vytvořit“).
Dosl. „uplynuly dny“.
SamLXXItSy vkládají tato slova, jež jsou v závorce; Vg „Pojďme ven“; M vynechává; některé rkp. a vydání zde mají mezeru.
Dosl. „Hlas“, tj. Krve.
Dosl. „Krve (mn. č.)“, blíže určeno slovem „křičí“.
Nebo „svůj výnos“. Heb. ko·chahʹ.
„Proto.“ Heb. la·khenʹ; LXXSyVg má zato, že původní heb. zní loʼ khen, a proto zde uvádí „Nikoli!“.
Nebo „Nod“.
Dosl. „otcem“.
Nebo „flétnu“. Možná kombinace píšťal.
Dosl. „tepce“.
„Tedy složil ... tato slova.“ Dosl. „A ... přistoupil k tomu, aby řekl“ v imperfektu. (Viz dodatek 3C.) Sloveso „složit“ je v tomto případě vhodné, protože slova, která se chystal pronést, byla poetická.
Nebo „mé písni (básni)“. Heb. ʼim·ra·th. V Písmu se toto slovo používá v souvislosti s poetickými skladbami.
Heb. částice ki předcházející slovo ʼiš, „muže“, je pouze úvodním slovem básně, a proto nemusí být překládána.
Dosl. „pro mé zranění“.
Dosl. „pro mou ránu“.
Znamená „ustanovený; dosazený; stanovený“ ve smyslu nahrazení nebo zastoupení.
Nebo „potomstvo; další pokolení“.
Dosl. „Tehdy začalo vzývání“.