1. Mojžíšova 34:1–31

34  A Dina, dcera, kterou Jákobovi porodila Lea,+ vycházela, aby se dívala+ na dcery té země.+  A Šekem, syn Chivijce+ Chamora, náčelníka* té země, ji uviděl, a pak ji vzal a lehl si s ní a znásilnil* ji.+  A jeho duše přilnula k Dině,* Jákobově dceři, a zamiloval se do té mladé ženy a mluvil k* té mladé ženě vemlouvavě.  Nakonec Šekem řekl svému otci Chamorovi:+ „Vezmi mi tuto mladou dámu za manželku.“+  A Jákob slyšel, že poskvrnil jeho dceru Dinu. A jeho synové byli s jeho stádem dobytka na poli;+ a Jákob mlčel, dokud nepřišli.+  Později vyšel k Jákobovi Šekemův otec Chamor, aby s ním promluvil.+  A synové Jákoba přišli z pole, jakmile se o tom doslechli, a ti muži byli zraněni ve svých citech a velmi se rozhněvali,+ protože se dopustil potupného bláznovství proti Izraelovi, když si lehl s Jákobovou dcerou,+ zatímco se nic takového nemělo stát.+  A Chamor přistoupil k tomu, aby s nimi mluvil a řekl: „Pokud jde o mého syna Šekema, jeho duše se přimkla k vaší dceři.+ Dejte mu ji, prosím, za manželku+  a uzavírejte s námi manželské svazky.+ Své dcery dáte nám a naše dcery si vezmete pro sebe.+ 10  A můžete s námi bydlet, a země vám bude k dispozici. Bydlete a obchodujte* v ní a usaďte se v ní.“+ 11  Potom Šekem řekl jejímu otci a jejím bratrům: „Ať naleznu ve vašich očích přízeň, a dám, cokoli mi řeknete. 12  Zvedněte velmi vysoko cenu věna* a daru mně uloženého+ a jsem ochoten dát podle toho, co byste mi řekli; jen mi dejte tu mladou ženu za manželku.“ 13  A Jákobovi synové začali odpovídat Šekemovi a jeho otci Chamorovi klamně a mluvit tak, protože poskvrnil jejich sestru Dinu.+ 14  A přikročili k tomu, aby jim řekli: „Nemůžeme udělat něco tak nemožného, abychom dali svou sestru muži, který má předkožku,+ protože pro nás je to pohana. 15  Můžeme s vámi souhlasit pouze s tou podmínkou, že se stanete podobnými nám, že se totiž každý muž z vás dá obřezat.+ 16  Potom vám jistě dáme své dcery a pro sebe si budeme brát vaše dcery a jistě budeme s vámi bydlet a staneme se jedním lidem.+ 17  Ale jestliže nám nebudete naslouchat, abyste se dali obřezat, pak si vezmeme svou dceru a půjdeme.“ 18  A v očích Chamora a v očích Chamorova syna Šekema+ se zdála jejich slova dobrá 19  a mladý muž neotálel, aby splnil podmínku,+ protože opravdu našel potěšení v Jákobově dceři a byl nejctihodnější+ v celém domě svého otce.+ 20  Chamor a jeho syn Šekem tedy šli k bráně svého města a začali mluvit k mužům svého města+ a řekli: 21  „Ti muži jsou k nám mírumilovní.+ Nechme je tudíž bydlet v zemi a obchodovat* v ní, jelikož země je před nimi dosti rozlehlá.*+ Jejich dcery si můžeme brát za manželky a své vlastní dcery můžeme dávat jim.+ 22  Ti muži budou s námi souhlasit, že budou s námi bydlet, abychom se stali jedním lidem, pouze s tou podmínkou, že každý muž z nás se dá obřezat, stejně jako jsou obřezáni oni.+ 23  Nestane se pak jejich majetek a jejich jmění a všechna jejich hospodářská zvířata naším?+ Jen jim dejme svůj souhlas, aby s námi bydleli.“+ 24  Potom všichni ti, kdo vycházeli branou jeho města, naslouchali Chamorovi a jeho synu Šekemovi, a všichni muži se dali obřezat, všichni ti, kdo vycházeli branou jeho města. 25  Ale třetího dne, když byli rozbolavělí,+ se stalo, že dva Jákobovi synové, Simeon a Levi,+ bratři Diny,+ přistoupili k tomu, aby si vzali každý svůj meč a aby znenadání* vešli do města a aby zabili každého muže.+ 26  A Chamora a jeho syna Šekema zabili ostřím meče.+ Pak vzali ze Šekemova domu Dinu a vyšli.+ 27  Druzí Jákobovi synové zaútočili* na smrtelně raněné muže a drancovali město, protože poskvrnili jejich sestru.+ 28  Vzali jim stáda bravu a stáda dobytka a osly a co bylo ve městě a co bylo na poli.+ 29  A všechny jejich prostředky k obživě a všechna jejich děťátka a jejich manželky odvedli zajaté, takže vydrancovali všechno, co bylo v domech.+ 30  Na to Jákob řekl Simeonovi a Levimu:+ „Přivedli jste na mě zavržení, že jste mne učinili puchem pro obyvatele té země,+ u Kananejců a Perizejců, zatímco já jsem malého počtu.*+ A oni se jistě shromáždí proti mně a napadnou mě, a jistě budu vyhlazen já a můj dům.“ 31  Řekli na to: „Měl by někdo zacházet s naší sestrou jako s nějakou prostitutkou?“*+

Poznámky

„Náčelníka.“ Heb. nesiʼʹ; LXX „vládce (knížete)“; Vg „knížete“.
Nebo „pokořil“, LXX.
Nebo „jeho mysl (touha) se stále upínala k Dině“.
Dosl. „k srdci“.
Nebo „cestujte“, tj. za obchodním účelem.
Nebo „kupní cenu za manželku“.
„Obchodovat.“ Viz v. 10 ppč.
Dosl. „rozlehlá na obě strany“, tj. prostorná.
Nebo „nerušeně“.
Nebo „přišli na“.
„Malého počtu.“ Dosl. ‚mužů počtu‘. Viz 1Pa 16:19; Ža 105:12.
Nebo „nevěstkou“.