1. Mojžíšova 33:1–20

33  Časem Jákob pozvedl oči a pohlédl, a tu přicházel Esau a s ním čtyři sta mužů.+ Rozdělil tedy děti Lee a Ráchel a dvěma služkám,+  a dal služky a jejich děti dopředu+ a za ně Leu a její děti+ a Ráchel a Josefa dozadu za ně.+  A sám je předešel a přistoupil k tomu, aby se sedmkrát poklonil k zemi, dokud se nepřiblížil ke svému bratrovi.+  A Esau mu běžel vstříc+ a začal ho objímat+ a padl mu kolem krku a líbal ho,* a propukli v pláč.  Potom pozvedl oči a uviděl ženy a děti a řekl: „Kdo jsou ti s tebou?“, na což řekl: „Děti, kterými Bůh projevil tvému sluhovi přízeň.“+  Na to přistoupily služky, ony a jejich děti, a poklonily se;  a Lea také přistoupila a její děti a poklonily se, a potom přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se.+  Řekl pak: „Co míníš celým tímto táborem* cestujících, který jsem potkal?“+ Na to řekl: „Abych nalezl v očích svého pána přízeň.“+  Pak Esau řekl: „Mám velmi mnoho, můj bratře.+ Co je tvoje, ať je dále tvoje.“ 10  Jákob však řekl: „Ne, prosím. Jestliže jsem nyní nalezl v tvých očích přízeň,+ pak si vezmi dar z mé ruky, protože v souladu s jeho účelem jsem uviděl tvůj obličej, jako kdybych viděl obličej Boží, neboť jsi mě přijal se zalíbením.+ 11  Vezmi si, prosím, můj dar doprovázený mým požehnáním, který ti byl přinesen,+ protože mi Bůh projevil přízeň a protože mám všechno.“+ A dále na něj naléhal, takže si to vzal.+ 12  Později řekl: „Vytáhněme a pojďme a nech mne jít před sebou.“ 13  Ale řekl mu: „Můj pán si je vědom toho, že děti jsou útlé a že mám na starosti ovce a skot, který dává sát,+ a kdyby je jeden den hnali příliš rychle, pak celé stádo bravu určitě uhyne.+ 14  Ať můj pán, prosím, předejde svého sluhu, ale ať já sám pokračuji na cestě pohodlně, podle kroku hospodářských zvířat,+ která jsou přede mnou, a podle kroku dětí,+ dokud nepřijdu ke svému pánovi do Seiru.+ 15  Esau pak řekl: „Dovol mi, prosím, abych ti dal k dispozici některé z lidí, kteří jsou se mnou.“ Na to on řekl: „Nač? Dovol, abych nalezl přízeň v očích svého pána.“+ 16  Tak se toho dne Esau obrátil zpět svou cestou do Seiru. 17  A Jákob vytáhl do Sukkotu*+ a přistoupil k tomu, aby si postavil dům, a pro své stádo dobytka udělal chýše.+ Proto pojmenoval to místo Sukkot. 18  Časem Jákob, živý a zdravý, přišel do města Šekem,+ které je v zemi Kanaán,+ zatímco přicházel z Paddan-aramu;+ a tábor postavil před městem. 19  Pak z rukou synů Chamora, Šekemova otce, získal za sto penízů* kus pole,+ kde postavil svůj stan. 20  Později tam postavil oltář a nazval ho Bůh, BŮH Izraele.*+

Poznámky

„A líbal ho“, MSamLXXBagsterVg. Soferim označili v M tento výraz mimořádnými body, snad proto, aby ukázali, že by podle jejich názoru měla být tato slova vynechána. Z ppč. uvedených v BHK a BHS vyplývá, že tato slova byla pravděpodobně k textu přidána. Viz dodatek 2A.
Dosl. „Kdo je tobě celý tento tábor“.
Znamená „chýše; krytá stání“.
Dosl. „sto qesi·tahʹ“. Peníz neznámé hodnoty.
„Bůh, Bůh Izraele.“ Nebo „Bůh je Bůh Izraele“. Heb. ʼEl ʼElo·héʹ Jis·ra·ʼelʹ.