1. Mojžíšova 32:1–32

32  A pokud jde o Jákoba, ten se vydal na cestu, a tu se s ním setkali Boží andělé.*+  Když je Jákob uviděl, okamžitě řekl: „To je Boží tábor!“+ Proto pojmenoval to místo Machanajim.*+  Potom Jákob poslal před sebou posly+ ke svému bratrovi Esauovi do země Seir,+ Edomova pole,+  a přikázal jim a řekl: „Právě to řeknete mému pánovi,+ Esauovi: ‚Tak řekl tvůj sluha Jákob: „Dlouho jsem přebýval jako [někdo] cizí a zůstával jsem u Labana dlouho, až dosud.+  A získal jsem býky a osly, ovce a sluhy a služky+ a rád bych poslal a svému pánovi podal zprávu, abych nalezl přízeň v tvých očích.“‘“+  Časem se poslové k Jákobovi vrátili a řekli: „Dostali jsme se k tvému bratrovi Esauovi, a on je také na cestě tobě vstříc, a čtyři sta mužů s ním.“+  A Jákob dostal velký strach a bylo mu úzko.+ Rozdělil tedy do dvou táborů lidi, kteří byli s ním, a stáda bravu a skot a velbloudy+  a řekl: „Kdyby Esau přišel do jednoho tábora a napadl jej, pak tu jistě zůstane tábor, aby unikl.“+  Potom Jákob řekl: „Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka,+ Jehovo, ty, který mi říkáš: ‚Vrať se do své země a ke svým příbuzným a budu s tebou dobře jednat‘,+ 10  nejsem hoden všech [projevů] milující laskavosti a vší věrnosti,* kterou jsi projevil svému sluhovi,+ neboť jsem tento Jordán překročil jen se svou holí a nyní jsou ze mne dva tábory.+ 11  Pokorně tě prosím, osvoboď mě+ z ruky mého bratra, z ruky Esaua, neboť se ho bojím, že přijde a jistě mě napadne,+ matku spolu s dětmi. 12  A ty jsi řekl: ‚Bezesporu s tebou budu jednat dobře a učiním tvé semeno* jako zrnka mořského písku, která pro množství nemohou být spočítána.‘“+ 13  A tu noc tam přenocoval. A přistoupil k tomu, aby vzal pro svého bratra Esaua dar z toho, co mu přišlo do ruky:+ 14  dvě stě koz a dvacet kozlů, dvě stě ovcí a dvacet beranů, 15  třicet velbloudic, které dávaly sát, a jejich mláďata, čtyřicet krav a deset býků, dvacet oslic a deset dorostlých oslů.+ 16  Pak předal svým sluhům, každému zvlášť, jedno stádo za druhým a opakovaně svým sluhům říkal: „Předejděte mě a mezi stádem a stádem musíte nechat nějaký odstup.“+ 17  Kromě toho prvnímu přikázal a řekl: „Kdyby se s tebou můj bratr Esau setkal a ptal se tě a řekl: ‚Komu patříš a kam jdeš a komu patří to před tebou?‘, 18  tehdy řekneš: ‚Tvému sluhovi, Jákobovi. Je to dar+ poslaný mému pánu Esauovi,+ a pohleď, on sám je také za námi.‘“ 19  A přikročil k tomu, aby přikázal také druhému i třetímu, také všem těm, kteří následovali stáda, a říkal: „Podle tohoto slova promluvíte k Esauovi, až ho potkáte.+ 20  A také řeknete: ‚A tvůj sluha Jákob je za námi.‘“+ Řekl si totiž: „Snad ho upokojím darem, který jde přede mnou,+ a potom uvidím jeho obličej. Snad [mě] přijme laskavě.“+ 21  Dar ho tedy předcházel, ale on sám tu noc přenocoval v táboře.+ 22  Později té noci vstal a vzal své dvě manželky+ a své dvě služky+ a svých jedenáct mladých synů+ a přešel přes brod Jabboku.+ 23  Vzal je tedy a převedl je přes říční údolí*+ a přenesl, co měl. 24  Nakonec zůstal Jákob sám. Potom se s ním začal potýkat nějaký muž, dokud nenastal úsvit.+ 25  Když uviděl, že nad ním nezískal převahu,+ dotkl se jamky jeho stehenního kloubu;* a jamka Jákobova stehenního kloubu se vysunula, zatímco se s ním potýkal.+ 26  Potom řekl: „Nech mě jít,* neboť nastal úsvit.“ Na to řekl: „Nenechám tě jít, dokud mi nejprve nepožehnáš.“+ 27  Řekl mu tedy: „Jak se jmenuješ?“, na což řekl: „Jákob.“ 28  Pak řekl: „Nebudeš se již jmenovat Jákob, ale Izrael,*+ neboť jsi zápolil*+ s Bohem a s lidmi, takže jsi nakonec získal převahu.“ 29  Jákob se zase dotazoval a řekl: „Prosím, pověz mi své jméno.“ Řekl však: „Proč se mě dotazuješ na jméno?“+ S tím mu tam požehnal. 30  Jákob tudíž nazval to místo Peniel,*+ protože, jak uvedl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář, a přece byla má duše osvobozena.“+ 31  A slunce se nad ním začalo blýskat, jakmile přešel kolem Penuelu, ale kulhal kvůli stehnu.+ 32  Proto izraelští synové až do tohoto dne nejsou zvyklí jíst šlachu stehenního nervu,* která je u jamky stehenního kloubu, protože se dotkl jamky Jákobova stehenního kloubu u šlachy stehenního nervu.+

Poznámky

Nebo „poslové“, stejně jako ve v. 3, 6.
Znamená „dva tábory“.
Nebo „pravdě“. Heb. ha·ʼemethʹ.
Nebo „potomstvo; další pokolení“.
Nebo „vádí; vyschlé koryto; potok [vádí s tekoucí vodou]“.
Nebo „dotkl se jamky jeho boku“.
Dosl. „Pošli mě pryč“.
Znamená „Bůh zápolí; zápolící (vytrvávající) s Bohem“. Heb. Jis·ra·ʼelʹ.
Nebo podle BDB, s. 975 „vytrval; namáhal ses; setrval“.
Znamená „tvář Boha“. Heb. Peni·ʼelʹ.
Nebo „stehenní žíly“.