1. Mojžíšova 3:1–24

3  A had+ se prokázal být nejobezřetnější+ ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal.+ Začal tedy ženě říkat:+ „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“+  Na to žena hadovi řekla: „Z ovoce stromů* zahrady smíme jíst.+  Ale o [jedení] z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady,+ Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli.‘“+  Na to had řekl ženě: „Určitě nezemřete.*+  Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh* a budete znát dobré a špatné.“+  Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled.*+ Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi,* když [byl] s ní, a on je začal jíst.+  Pak se jim oběma otevřely oči a začali si uvědomovat, že jsou nazí.+ Proto sešili fíkové listy a udělali si bederní pokrývky.+  Později slyšeli hlas* Jehovy Boha, který se procházel po zahradě v době denního vánku,*+ a člověk* a jeho manželka se před obličejem Jehovy Boha odešli schovat mezi stromy zahrady.+  A Jehova Bůh volal člověka a říkal mu: „Kde jsi?“+ 10  Nakonec řekl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě, ale bál jsem se, protože jsem nahý, a tak jsem se schoval.“+ 11  Na to řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý?+ Jedl jsi ze stromu, o němž jsem ti přikázal, abys [z něho] nejedl?“+ 12  A člověk přikročil k tomu, aby řekl: „Žena, kterou tys mi dal,* aby byla se mnou, ta mi dala [ovoce] ze stromu, a tak jsem jedl.“+ 13  Jehova Bůh tedy řekl ženě: „Co jsi to udělala?“ Žena na to odpověděla: „Had — on mě podvedl, a tak jsem jedla.“+ 14  A Jehova* Bůh přistoupil k tomu, aby řekl hadovi:+ „Protože jsi to udělal, jsi prokletý mezi všemi domácími zvířaty* a mezi všemi divokými polními zvířaty. Budeš lézt po břiše a budeš žrát* prach po všechny dny svého života.+ 15  A položím+ nepřátelství+ mezi tebe+ a ženu+ a mezi tvé semeno*+ a její semeno.+ On*+ ti+ zhmoždí* hlavu+ a ty+ mu*+ zhmoždíš patu.“+ 16  Ženě řekl: „Velmi zvětším útrapy tvého těhotenství;*+ v bolestivých porodních křečích budeš rodit děti+ a budeš dychtit po svém manželovi, a on bude nad tebou panovat.“+ 17  A Adamovi řekl: „Protože jsi naslouchal hlasu své manželky a pojedl jsi ze stromu, o němž jsem ti dal tento příkaz:+ ‚Nebudeš z něho jíst‘, je zemská půda kvůli tobě prokleta.+ V útrapách budeš jíst její výnos po všechny dny svého života.+ 18  A poroste ti trní a bodláčí+ a budeš jíst polní rostlinstvo. 19  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do zemské půdy, neboť z ní jsi byl vzat.+ Jsi totiž prach a do prachu se vrátíš.“+ 20  Potom dal Adam své manželce jméno Eva,*+ protože se měla stát matkou všech živých.+ 21  A Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby udělal pro Adama a pro jeho manželku dlouhé kožené oděvy a aby je oblékl.+ 22  A Jehova Bůh přikročil k tomu, aby řekl: „Hle, člověk se stal jako jeden z nás v poznání dobrého a špatného,+ a aby snad nyní nevztáhl ruku a skutečně nevzal [ovoce] také ze stromu života+ a nejedl a nežil po neurčitý čas —“ 23  Nato ho Jehova Bůh* vykázal ze zahrady Eden,+ aby obdělával zemskou půdu, z níž byl vzat.+ 24  A tak vyhnal člověka a postavil* na východě zahrady Eden+ cherubíny+ a planoucí čepel meče, který se neustále otáčel, aby střežili cestu ke stromu života.

Poznámky

Dosl. „stromu“, v j. č., ale v kolektivním smyslu, čímž je míněn háj nebo les.
„Určitě nezemřete.“ Dosl. „nezemřením zemřete“. Heb. loʼ-móthʹ temu·thunʹ. Srovnej 2:17.
„Jako Bůh.“ Heb. kEʼ·lo·himʹ, bez určitého členu. Tento titul je v mn. č. a označuje majestát nebo vznešenost.
„Na pohled“, LXXSyVg. Dosl. „k předání moudrosti (inteligence; prozíravosti)“.
Nebo „svému muži“. Heb. leʼi·šahʹ.
Nebo „zvuk“.
Dosl. „ve vánku dne“. Heb. leruʹach; stejný slovní kmen je v 1:2 přeložen jako „činná síla“.
Nebo „pozemský člověk“. Heb. ha·ʼa·dhamʹ; LXXSyVg „a Adam“.
Nebo „kterou tys dal“.
Heb. Jeho·wahʹ. První z několika míst v BHS, kde má Boží jméno označenou navíc samohlásku „o.“ Viz 2:4, ppč. „Jehova“; dodatek 1A.
Nebo „jsi prokletý jako žádné jiné z domácích zvířat“.
Nebo „kousat“.
Nebo „potomstvo; další pokolení“.
„On“, M(heb. huʼ)LXXSyVgmss.
Tento překlad je v souladu s odkazem na tento Boží výrok v Ří 16:20, kde použité řec. slovo znamená „rozdrtit“ nebo „zhmoždit“.
„Mu“, MLXXSy; tj. „semeni (m. r.)“ ženy.
Dosl. „zvětším tvou bolest a tvé těhotenství“. Jde o literární vyjádření zvané hendiadys, v němž jsou dvě slova spojena spojkou „a“, ačkoli je míněna jen jedna věc.
Znamená „živá“, heb. Chaw·wahʹ; řec. Zo·eʹ, „život“; Vgc(lat.) Heʹva.
Viz 2:4, ppč. „Bůh“.
Dosl. „způsobil, aby přebývali“. Viz Ža 7:5; 78:55; Ez 32:4.