1. Mojžíšova 20:1–18

20  A Abraham odtud přestěhoval tábor+ do země Negeb a usídlil se mezi Kadešem+ a Šurem+ a přebýval jako [někdo] cizí v Geraru.+  A o své manželce Sáře Abraham opakoval: „Je má sestra.“+ Nato gerarský král Abimelek* poslal pro Sáru.+  Potom Bůh přišel k Abimelekovi ve snu v noci a řekl mu: „Pohleď, jsi vlastně mrtvý kvůli ženě, kterou sis vzal,+ neboť ji vlastní jiný majitel jako svou manželku.“+  Avšak Abimelek se k ní nepřiblížil.+ Řekl tedy: „Jehovo,* zabiješ národ, který je skutečně spravedlivý?+  Neřekl mi: ‚Je to má sestra‘? A ona — neřekla také: ‚Je to můj bratr‘? V poctivosti svého srdce a v nevinnosti svých rukou jsem to udělal.“+  Na to mu [pravý] Bůh ve snu řekl: „Také jsem věděl, že jsi to udělal v poctivosti svého srdce,+ a také jsem tě zadržoval, abys proti mně nezhřešil.+ Proto jsem ti nedovolil, aby ses jí dotkl.+  Ale nyní vrať manželku toho muže, neboť je prorok,*+ a on bude za tebe úpěnlivě prosit.+ Tak zůstaň naživu. Ale jestliže ji nevrátíš, věz, že určitě zemřeš ty a všichni, kdo jsou tvoji.“+  Tak Abimelek vstal časně ráno a přistoupil k tomu, aby svolal všechny své sluhy a aby jim o tom všem mluvil do uší. A muži dostali velký strach.  Abimelek pak zavolal Abrahama a řekl mu: „Co jsi nám udělal, a jakého hříchu jsem se proti tobě dopustil, že jsi přivedl na mne a mé království velký hřích?+ Učinil jsi ve spojitosti se mnou skutky, které neměly být učiněny.“+ 10  A Abimelek přikročil k tomu, aby řekl Abrahamovi: „Co jsi sledoval tím, že jsi to udělal?“+ 11  Na to Abraham řekl: „Protože jsem si řekl: ‚Na tomto místě bezpochyby není bázeň před Bohem,*+ a jistě mě zabijí kvůli mé manželce.‘+ 12  A ona je nadto opravdu má sestra, dcera mého otce, pouze ne dcera mé matky; a stala se mou manželkou.+ 13  A když mě Bůh přiměl, abych putoval* z domu svého otce,+ stalo se, že jsem jí tehdy řekl: ‚Mohla bys mi projevit takovouto milující laskavost:*+ Na každém místě, kam přijdeme, o mně řekni: „On je můj bratr.“‘“+ 14  Potom vzal Abimelek ovce a skot a sluhy a služky a dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru.+ 15  Abimelek dále řekl: „Má země zde je ti k dispozici.* Bydli, kde je to dobré v tvých očích.“+ 16  A Sáře řekl: „Já zde dávám tisíc stříbrných penízů* tvému bratrovi.+ Pohleď, to* je pro tebe na zakrytí+ očí* všem, kdo jsou s tebou, a před každým, a jsi zproštěna pohany.“* 17  A Abraham začal úpěnlivě prosit [pravého] Boha;+ a Bůh* přistoupil k tomu, aby uzdravil Abimeleka a jeho manželku a jeho otrokyně, a začaly rodit děti. 18  Jehova totiž pevně uzavřel každé lůno Abimelekova domu kvůli Abrahamově manželce Sáře.+

Poznámky

Pravděpodobně oficiální titul.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Prorok.“ Heb. na·viʼʹ; první výskyt tohoto slova.
Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. označující vznešenost Abrahamova Boha.
„Přiměl, abych putoval.“ Dosl. „přiměli putovat“, mn. č. shodující se s ʼElo·himʹ, „Bůh“; Sam „přiměl putovat“.
Nebo „svou věrně oddanou lásku“. Heb. chas·dekhʹ.
Nebo „otevřená pro tebe“. Dosl. „před tebou“.
„Stříbrných penízů“, tj. stříbrných šekelů. Heb. keʹsef.
Nebo „on“. Heb. huʼ, m. r.
„Zakrytí očí.“ Heb. idiom pro právní prohlášení, že pověst ženy není poškozena a že v očích druhých lidí je žena zproštěna jakéhokoli obvinění.
Nebo „‚před každým.‘ A ona [Sára] byla uvedena do správného světla.“
Heb. ʼElo·himʹ, bez určitého členu ha.