1. Mojžíšova 14:1–24

14  Tu se stalo za dnů* Amrafela, krále* Šinaru,+ Arjoka, krále Ellasaru, Kedorlaomera,+ krále Elamu,+ a Tidala, krále Gojimu,*+  že vedli válku s Berou, králem Sodomy,+ a s Biršou, králem Gomory,+ Šinabem, králem Admy,+ a Šemeberem, králem Cebojimu,+ a s králem Bely (což je Coar).+  Ti všichni pochodovali jako spojenci+ k nížině Siddim,*+ totiž k Solnému moři.+  Dvanáct let sloužili Kedorlaomerovi, ale ve třináctém roce se vzbouřili.  A ve čtrnáctém roce přišel Kedorlaomer a také králové, kteří byli s ním, a způsobili porážku Refaim v Ašterot-karnajimu+ a Zuzim v Chamu a Emim+ v Šave-kirjatajimu  a Chorijcům+ na jejich hoře Seir,+ až k El-paranu,+ který je u pustiny.  Pak se obrátili a přišli k En-mišpatu, totiž Kadeši,+ a porazili celé pole Amalekitů+ a také Amorejce,+ kteří bydleli v Chacacon-tamaru.+  Vtom se dal na pochod král Sodomy a také král Gomory a král Admy a král Cebojimu a král Bely (což je Coar) a rozestavili se proti nim do bitevního pořádku v nížině Siddim,+  proti Kedorlaomerovi, králi Elamu, a Tidalovi, králi Gojimu, a Amrafelovi, králi Šinaru, a Arjokovi, králi Ellasaru;+ čtyři králové proti pěti. 10  A v nížině Siddim+ byly jámy živice+ jedna za druhou; a králové Sodomy a Gomory+ se dali na útěk a padali do nich, a ti, kteří zbyli, uprchli do hornatého kraje.+ 11  Vítězové* potom vzali všechno zboží Sodomy a Gomory a všechnu jejich potravu a ubírali se dál.+ 12  Vzali také Lota, syna Abramova bratra, a jeho zboží a šli dál. Bydlel tehdy v Sodomě.+ 13  Potom muž, který unikl, přišel a pověděl [to] Hebrejci* Abramovi.+ Stanoval tehdy mezi velkými stromy Amorejce Mamreho,+ bratra Eškolova a bratra Anerova;+ a byli Abramovými spojenci.* 14  Tak Abram uslyšel, že byl jeho bratr zajat.+ Povolal tudíž své vycvičené muže,+ tři sta osmnáct otroků narozených v jeho domácnosti,*+ a dal se do pronásledování až k Danu.+ 15  A v noci se uchýlil k tomu, aby proti nim rozdělil své bojové síly,+ sebe a své otroky, a tak je porazil a pronásledoval je k Chobě, která je severně* od Damašku. 16  A přistoupil k tomu, aby získal zpět všechno zboží,+ a získal zpět také svého bratra Lota a jeho zboží, a také ženy a lid.+ 17  Když se vrátil z porážky Kedorlaomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu potom vstříc král Sodomy k nížině Šave,* totiž králově nížině.+ 18  A Melchisedek,+ král Salemu,+ přinesl chléb a víno,+ a byl knězem* Nejvyššího Boha.*+ 19  Požehnal mu pak a řekl: „Požehnaný buď Abram od Nejvyššího Boha,+Původce* nebe a země;+ 20  a požehnaný buď Nejvyšší Bůh,+který ti vydal do ruky tvé utlačovatele!“+ Na to mu dal Abram* desetinu* ze všeho.+ 21  Potom sodomský král řekl Abramovi: „Dej mi ty duše,*+ ale vezmi si zboží.“ 22  Na to Abram řekl sodomskému králi: „Já pozvedám ruku [v přísaze]+ k Nejvyššímu Bohu Jehovovi, Původci nebe a země, 23  že nevezmu nic z čehokoli, co je tvoje,+ od příze po řemínek sandálu, abys nemohl říci: ‚To já jsem učinil Abrama bohatým.‘ 24  Nic pro mne!+ Pouze co již mladí muži snědli, a podíl mužů, kteří šli se mnou, Anera, Eškola a Mamreho+ — ti ať si vezmou svůj podíl.“+

Poznámky

„Tu se stalo za dnů.“ Heb. wai·hiʹ bi·méʹ. Tato vazba je v M uvedena šestkrát; zde a také v Rut 1:1; Es 1:1; Iz 7:1; Jer 1:3, a se vsuvkou ve 2Sa 21:1. Poukazuje na obtížné období, které končí požehnáním.
„Krále.“ Heb. meʹlekh; první výskyt tohoto titulu, a to bez určitého členu, po něm však následuje vlastní jméno ve druhém pádě.
„Národů“, LXXVg.
Nebo „údolí Polí“.
Dosl. „Oni“, tj. vítězové.
Hebrejci.“ Heb. ha·ʽIv·riʹ; první výskyt; dále ve 39:14, 17.
Dosl. „majiteli (pány) smlouvy“. Heb. ba·ʽaléʹ verithʹ.
Dosl. „narozených jeho domu“. Byly to děti otroků, nebyli to lidé koupení.
Dosl. „vlevo“, z hlediska člověka, který je obrácen čelem k východu.
Nebo „údolí Roviny (Planiny)“. Toto údolí bylo blízko Salemu neboli Jeruzaléma.
„Knězem.“ Heb. kho·henʹ; první výskyt tohoto slova.
„Nejvyššího Boha.“ Heb. leʼElʹ ʽEl·jónʹ. Zde uvedené heb. slovo není ʼElo·himʹ, ale ʼEl bez určitého členu, ačkoli po slovu ʼEl následuje přídavné jméno ʽEl·jónʹ, „Nejvyšší“.
„Původce.“ LXXVg „ten, kdo stvořil“; ale ve v. 22 Vg uvádí „Vlastník“.
Dosl. „on“.
Nebo „desátek“. První zmínka o desátku neboli desetině.
„Ty duše“, M(heb. han·neʹfeš, j. č., ale použito kolektivně)SyVg; LXX „muže“.