1. Královská 7:1–51

7  A svůj vlastní dům postavil Šalomoun za třináct let,+ takže dokončil celý svůj vlastní dům.+  A přistoupil k tomu, aby postavil Dům libanonského lesa+ dlouhý sto loket* a široký padesát loket a vysoký třicet loket, na čtyřech řadách sloupů z cedrového dřeva; a na sloupech byly trámy+ z cedrového dřeva.  A byl obložen cedrovým dřevem+ nahoře na nosnících, jež byly na těch čtyřiceti pěti sloupech. Bylo [jich] patnáct na jednu řadu.  Pokud jde o rámovaná okna, byly tam tři řady a byl tam osvětlovací otvor+ proti osvětlovacímu otvoru ve třech vrstvách.  A všechny vchody a dveřní sloupky byly čtverhranné [s] rámem*+ a také přední strana osvětlovacího otvoru proti osvětlovacímu otvoru ve třech vrstvách.  A Sloupovou síň udělal v délce padesáti loket a šířce třiceti loket; a před nimi byla jiná síň se sloupy a stříškou před nimi.  Pokud jde o Trůnní síň,+ kde soudíval, udělal síň soudu;+ a pokryli ji cedrovým dřevem od podlahy k trámům.*+  Jeho dům, kde měl bydlet, na tom druhém nádvoří,+ ten byl stranou od domu patřícího k Síni. Zpracováním se prokázal být jako tento. A byl tam dům jako tato Síň, jejž postavil pro faraónovu dceru,+ kterou si Šalomoun vzal.  Všechny byly [z] nákladných+ kamenů podle měr, tesaných, řezaných pilami na kámen, vevnitř i zvenčí, a od základu k zastřešení, a venku až po velké nádvoří.+ 10  A nákladné kameny položené jako základ byly veliké kameny, desetiloketní kameny a osmiloketní kameny. 11  A nahoře byly nákladné kameny podle měr, tesané, a také cedrové dřevo. 12  Pokud jde o velké nádvoří, kolem dokola byly tři řady+ tesaného kamene a řada trámů z cedrového dřeva; a taktéž pro vnitřní+ nádvoří Jehovova domu+ a pro síň+ domu. 13  A král Šalomoun přistoupil k tomu, aby poslal a dal přivést Chirama+ z Tyru. 14  Byl to syn ovdovělé ženy z kmene Naftali a jeho otec byl Tyřan,+ zpracovatel mědi;+ a byl plný moudrosti a porozumění+ a poznání, jak konat všelijakou práci s mědí. Přišel tudíž ke králi Šalomounovi a začal konat všechno své dílo. 15  Potom odlil dva měděné sloupy;+ výška každého sloupu byla osmnáct loket a každý z obou sloupů by kolem dokola změřila dvanáctiloketní šňůrka.+ 16  A udělal dvě hlavice lité z mědi, k nasazení na vrcholky sloupů.+ Výška jedné hlavice byla pět loket a výška druhé hlavice byla pět loket. 17  Pro hlavice, které byly na vrcholcích sloupů,+ byly síťky ze síťoví, kroucené ozdoby řetízkové práce;+ sedm* pro jednu hlavici a sedm pro druhou hlavici. 18  A přikročil k tomu, aby udělal granátová jablka* a dvě řady kolem dokola na jednom síťoví, aby pokryl hlavice, jež byly na vrcholku sloupů;* a to udělal i pro druhou hlavici.+ 19  A hlavice, jež byly na vrcholku sloupů u síně, byly liliové práce,+ čtyřloketní. 20  A hlavice byly na těch dvou sloupech, také nahoře těsně u vypoukliny, jež přiléhala k síťoví, a na každé hlavici bylo dvě stě granátových jablek+ v řadách všude kolem. 21  A přistoupil k tomu, aby postavil sloupy,+ jež patřily k síni+ chrámu. Postavil tedy sloup po pravé ruce* a pojmenoval jej Jakin* a pak postavil sloup po levé ruce* a pojmenoval jej Boaz.* 22  A na vrcholku sloupů byla liliová práce. A postupně byla práce na sloupech dokončena. 23  A přistoupil k tomu, aby udělal lité moře,+ deset loket od jednoho jeho okraje k druhému jeho okraji, kolem dokola okrouhlé; a jeho výška byla pět loket a bylo zapotřebí třicetiloketní šňůry, aby je obepjala kolem dokola.+ 24  A dole pod jeho okrajem byly tykvovité+ ozdoby+ obkružující je kolem dokola, deset na jeden loket, uzavírající moře kolem dokola,+ s dvěma řadami tykvovitých ozdob odlitých při jeho odlévání. 25  Stálo na dvanácti býcích,*+ tři obrácení k severu a tři obrácení k západu* a tři obrácení k jihu* a tři obrácení k východu; a moře bylo shora na nich, a všechny jejich zadní části byly směrem do středu.+ 26  A jeho tloušťka byla na šířku dlaně;*+ a jeho okraj byl jako zpracování okraje poháru, liliový květ.+ Vešlo se do něho dva tisíce měr bat.*+ 27  A přikročil k tomu, aby udělal deset měděných vozíků.+ Délka každého vozíku byla čtyři lokte a šířka čtyři lokte a výška tři lokte. 28  A to bylo zpracování vozíků: měly boční stěny, a boční stěny byly mezi příčnými rozpěrami. 29  A na bočních stěnách, jež byly mezi příčnými rozpěrami, byli lvi,+ býci+ a cherubíni,+ a tak to bylo nad příčnými rozpěrami. Nad a pod lvy a býky byly věnce+ závěsného díla.* 30  A ke každému vozíku byla čtyři měděná kola s měděnými nápravami; a jejich opěrou byly jeho čtyři rohové díly. Pod nádrží byly opěry, odlité s věnci napříč od každé. 31  A její dutina zevnitř k opěrám a nahoru [?] loket;* a její dutina byla okrouhlá, zpracování stojanu o jednom a půl lokti, a také na jeho ústí byly řezby. A jejich boční stěny byly čtverhranné, ne okrouhlé. 32  A čtyři kola byla dole pod bočními stěnami a opěry kol byly u vozíku; a výška každého kola byla jeden a půl lokte. 33  A zpracování kol bylo jako zpracování kola dvoukolého vozu.+ Jejich opěry a jejich ráfy a jejich loukotě a jejich náboje byly všechny odlité. 34  A na čtyřech rozích každého vozíku byly čtyři opěry; jeho opěry byly z jednoho kusu s vozíkem. 35  A na vrcholku vozíku byl [stojan]* vysoký půl lokte, okrouhlý kolem dokola, a na vrcholku vozíku byly jeho boky a jeho boční stěny z jednoho kusu s ním. 36  Dále vyryl+ na destičky jeho boků a na jeho boční stěny cherubíny, lvy a zobrazení palem podle volného prostoru [na] každé, a kolem dokola věnce.+ 37  Tak udělal těch deset vozíků;+ všechny měly jedno odlití,+ jednu míru, jeden tvar. 38  A přistoupil k tomu, aby udělal deset měděných nádrží.+ Do každé nádrže se vešlo čtyřicet měr bat.* Každá nádrž byla čtyřloketní. Pro těch deset vozíků byla jedna nádrž na každý vozík. 39  Potom dal pět vozíků na pravou stranu* domu a pět na levou stranu* domu;+ a moře dal na pravou stranu domu na východ, směrem k jihu.+ 40  A Chiram+ postupně udělal nádrže+ a lopatky+ a misky.+ Posléze Chiram dokončil+ všechnu práci, kterou dělal pro krále Šalomouna vzhledem k Jehovovu domu: 41  Dva sloupy+ a miskovité hlavice,+ jež byly na vrcholku těch dvou sloupů, a dvě síťoví,+ aby přikryla dvě okrouhlé hlavice, jež byly na vrcholku sloupů, 42  a čtyři sta granátových jablek+ pro ta dvě síťoví, dvě řady granátových jablek na každé síťoví, aby se přikryly ty dvě miskovité hlavice, jež byly na těch dvou sloupech;* 43  a deset vozíků+ a deset nádrží+ na vozících, 44  a jedno moře+ a dvanáct býků pod tím mořem;+ 45  a plechové nádoby a lopatky a misky a všechno to náčiní,+ jež udělal Chiram z leštěné mědi pro krále Šalomouna, pro Jehovův dům. 46  Král je odléval v hliněné formě* v Jordánské oblasti*+ mezi Sukkotem+ a Caretanem.+ 47  A Šalomoun nechal všechno náčiní+ [nezváženo] kvůli tak neobyčejně velikému množství.+ Váha mědi nebyla zjištěna.+ 48  A Šalomoun postupně udělal všechno náčiní, jež přináleželo Jehovovu domu, zlatý oltář+ a zlatý stůl,+ na němž byl chléb vystavení,* 49  a svícny,+ pět vpravo a pět vlevo před nejvnitřnější místností, z ryzího zlata,+ a květy+ a lampy+ a zhasínadla+ ze zlata, 50  a nádrže a kratiknoty+ a misky+ a poháry+ a nádoby na oheň+ z ryzího zlata, a zlaté důlky pro dveře+ vnitřního domu, totiž Nejsvětější,* a pro dveře+ domu chrámu.+ 51  Konečně byla všechna práce, kterou musel král Šalomoun vykonat, pokud jde o Jehovův dům, dokončena,+ a Šalomoun začal nosit dovnitř věci, [jež] učinil svatými jeho otec David;+ stříbro a zlato a předměty uložil do pokladů Jehovova domu.+

Poznámky

Viz dodatek 8A.
Na základě opravy v M „horní částí dveřního otvoru“. Viz 2Mo 12:7, 22, 23.
„Trámům“, na základě malé opravy; Sy „stropu“; Vg „vrcholu“; M „podlaze“.
„Sedm“, M; LXX „síť“.
„Granátová jablka“, dva heb. rkp.; M „sloupy“.
„Sloupů“, Sy a 50 heb. rkp.; M „granátových jablek“.
Nebo „jižní sloup“, tj. pravý při pohledu k východu.
Znamená „on pevně ustaví“.
Nebo „severní sloup“, tj. levý při pohledu k východu.
Možná znamená „v síle“ a mělo se číst po jménu druhého sloupu, tj. „Jakin“.
Nebo „[kusech] dobytka“.
Dosl. „k moři“, tj. Středozemnímu. Heb. jamʹmah.
Dosl. „k Negebu“. Heb. neghʹbah, „na jih“.
Asi 7,4 cm.
Asi 44 000 l. Pravděpodobně obvyklé používané množství. Srovnej 2Pa 4:5, ppč. „bat“.
Možná „perforovaného díla“.
V M není počet loket uveden.
„Stojan“, vloženo, protože toto slovo zřejmě v M chybí.
Asi 880 l.
Nebo „na jih“, tj. na pravou stranu při pohledu k východu.
Nebo „na sever“, tj. na levou stranu při pohledu k východu.
„Na těch dvou sloupech“, LXX; SyVg, „na vrcholech sloupů“; M „před sloupy“.
Nebo „v zemní huti“. Možná „u brodu v Adamě“, na základě malé opravy.
Viz 1Mo 13:10, ppč. „oblast“.
Nebo „chléb Přítomnosti“. Dosl. „chléb obličeje“. Heb. leʹchem hap·pa·nimʹ; Vg „chleby předložení“.
Nebo „totiž Svatou svatých“. Heb. leQoʹdheš haq·Qodha·šimʹ.