1. Královská 6:1–38

6  A stalo se ve čtyřstém osmdesátém roce* po tom, co izraelští synové vyšli z egyptské země,+ ve čtvrtém roce,+ v měsíci zivu,+ to je [ve] druhém měsíci,+ potom, co se stal Šalomoun králem nad Izraelem, že přistoupil k tomu, aby postavil dům Jehovovi.+  A dům, který král Šalomoun postavil+ Jehovovi, byl šedesát loket*+ na délku a dvacet na šířku a třicet loket na výšku.+  A síň+ před chrámem* domu byla na délku dvacet loket, před šířkou domu. Byla před domem do hloubky deseti loket.  A přikročil k tomu, aby nadělal pro dům okna se zužujícími se rámy.+  Mimoto u zdi domu všude kolem postavil postranní konstrukci, [u] zdí domu všude kolem chrámu a nejvnitřnější místnosti,*+ a nadělal všude kolem postranní místnosti.+  Nejnižší postranní místnost* byla pět loket na šířku a prostřední byla šest loket na šířku a třetí byla sedm loket na šířku; byla tam totiž odsazení,+ která dal domu zvenčí všude kolem, aby to nemělo uchycení ve stěnách domu.+  Pokud jde o dům, když se stavěl, stavěl se z již opracovaného lomového kamene;+ a pokud jde o kladiva a sekery nebo jakékoli železné nástroje, ty nebylo v domě slyšet,+ když se stavěl.  Vchod+ do nejnižší* postranní místnosti byl na pravé* straně domu a točitým schodištěm vycházeli do prostřední a z prostřední nahoru do třetí.  Mimoto, dále stavěl dům, aby jej dokončil,+ a pokryl dům trámy a řadami z cedrového dřeva.+ 10  Navíc postavil u celého domu postranní místnosti+ o výšce pěti loket a byly uchyceny na domě trámy z cedrů.+ 11  Mezitím přišlo k Šalomounovi+ Jehovovo slovo a říkalo:+ 12  „Pokud jde o tento dům, který stavíš, jestliže budeš chodit v mých ustanoveních+ a provádět má soudcovská rozhodnutí+ a skutečně dodržovat všechna má přikázání tím, že v nich budeš chodit,+ také jistě u tebe provedu své slovo, které jsem mluvil k tvému otci Davidovi;+ 13  a vskutku budu přebývat uprostřed izraelských synů+ a neopustím svůj lid Izrael.“+ 14  A Šalomoun dále stavěl dům, aby jej dokončil.+ 15  A přistoupil k tomu, aby postavil stěny domu uvnitř z cedrových prken. Od podlahy domu až k trámům* stropu jej zevnitř obložil dřevem; a přikročil k tomu, aby obložil podlahu domu jalovcovými prkny.+ 16  Mimoto, zastavěl dvacet loket na zadních stranách domu cedrovými prkny od podlahy k trámům a postavil pro něj vevnitř nejvnitřnější+ místnost, Nejsvětější.+ 17  A dům se prokázal být čtyřicetiloketní, totiž chrám+ před ní.*+ 18  A cedrové dřevo na domě uvnitř bylo s řezbami tykvovitých+ ozdob a květinových věnců.+ Všechno to bylo cedrové dřevo; nebylo vidět žádný kámen. 19  A nejvnitřnější+ místnost ve vnitřku domu uvnitř připravil, aby tam dal truhlu+ Jehovovy smlouvy.+ 20  A nejvnitřnější místnost byla dvacet loket na délku a dvacet loket na šířku+ a dvacet loket na výšku; a přistoupil k tomu, aby ji potáhl ryzím zlatem+ a aby obložil oltář+ cedrovým dřevem. 21  A Šalomoun přikročil k tomu, aby potáhl+ dům zevnitř ryzím zlatem+ a aby před nejvnitřnější místností dal natáhnout+ napříč zlatou řetízkovou práci+ a aby ji potáhl zlatem. 22  A celý dům potahoval zlatem,+ až byl celý dům dokončen; a celý oltář,+ který byl směrem k nejvnitřnější místnosti, potáhl zlatem.+ 23  Dále, v nejvnitřnější místnosti udělal dva cherubíny+ ze dřeva olejného stromu. Každý byl vysoký deset loket.+ 24  A jedno křídlo cherubína bylo pět loket a druhé křídlo cherubína bylo pět loket. Od konce jeho křídla ke konci jeho křídla bylo deset loket.+ 25  A druhý cherubín byl desetiloketní. Ti dva cherubíni měli stejnou míru a stejný tvar. 26  Výška jednoho cherubína byla deset loket, a tak to bylo u druhého cherubína. 27  Potom dal cherubíny do vnitřního domu, takže rozestřeli křídla cherubínů.+ Tak křídlo jednoho dosahovalo ke stěně a křídlo druhého cherubína dosahovalo k druhé stěně; a jejich křídla směřovala ke středu domu. Křídlo dosahovalo ke křídlu.+ 28  Navíc, cherubíny potáhl zlatem.+ 29  A všechny stěny domu kolem dokola vyřezal rytými řezbami cherubínů+ a zobrazeními palem+ a rytinami květů,+ zevnitř i zvenčí; 30  a podlahu+ domu potáhl zlatem uvnitř i venku. 31  A vchod do nejvnitřnější místnosti udělal se dveřmi+ z dřeva olejného stromu;+ postranní sloupy, dveřní sloupky [a] pětinu. 32  A ty dvoje dveře byly z dřeva olejného stromu a vyřezal na nich řezby cherubínů a zobrazení palem a rytiny květů a potáhl je zlatem; a přistoupil k tomu, aby cherubíny a zobrazení palem obil zlatem. 33  A tak to udělal pro vchod do chrámu, dveřní sloupky z dřeva olejného stromu, čtyřhranné. 34  A ty dvoje dveře byly z jalovcového dřeva.+ Dvě křídla jedněch dveří se otáčela na čepech a dvě křídla druhých dveří se otáčela na čepech.+ 35  A vyřezal cherubíny a zobrazení palem a rytiny květů a ta znázornění potáhl zlatou fólií.+ 36  A přikročil k tomu, aby stavěl vnitřní+ nádvoří se třemi řadami+ tesaného kamene a řadou trámů z cedrového dřeva. 37  Ve čtvrtém roce, v lunárním měsíci zivu,+ byl položen základ+ Jehovova domu; 38  a v jedenáctém roce, v lunárním měsíci bulu,* totiž v osmém měsíci, byl dům dokončen, pokud jde o všechny jeho podrobnosti a celý jeho plán;+ stavěl jej tedy sedm let.

Poznámky

„Čtyřstém osmdesátém roce“, MSyVg; LXX „čtyřstém čtyřicátém roce“.
Viz dodatek 8A.
„Chrámem.“ Heb. hé·khalʹ; řec. na·ouʹ; lat. temʹplum. Srovnej 2Kr 20:18 ppč. Viz Mt 23:16 ppč.
Nebo „a k nejzadnější místnosti“. Heb. welad·devirʹ; řec. da·birʹ; Sy „domu slitovnice“, tj. k Nejsvětější; lat. o·raʹcu·li, „orákulu“, což je založeno na nesprávné teorii, že heb. podstatné jméno devirʹ bylo odvozeno od slovesa da·varʹ, „mluvit“. Srovnej koptské ta·bir, „nejvnitřnější“; také arabské dub(u)r, „zadní“.
„Postranní místnost“, LXX; M „postranní konstrukce“.
„Nejnižší“, TLXX; MSyVg „střední“.
„Pravé“, tj. na jih, při pohledu k východu.
„Trámům“ na základě malé opravy; M „stěnám“.
„Chrám před dveřmi orákula (nejvnitřnější místnosti)“, Vg.
Viz dodatek 8B.