1. Královská 4:1–34

4  A král Šalomoun dále kraloval nad celým Izraelem.+  A to jsou knížata*+, která měl: Kněz Azarjáš,* syn Cadokův;+  tajemníci+ Elichoref a Achijáš, synové Šišovi; zapisovač* Jehošafat,+ syn Achiludův;  a Benajáš,+ syn Jehojadův, byl nad vojskem,+ a Cadok a Abjatar+ byli kněžími;  a Azarjáš, syn Natanův,+ byl nad zmocněnci, a králův přítel+ Zabud, syn Natanův, byl knězem;  a Achišar byl nad domácností a Adoniram,+ syn Abdův, nad povolanými k nucené práci.+  A Šalomoun měl dvanáct zmocněnců nad celým Izraelem a opatřovali králi a jeho domácnosti jídlo. Každému příslušelo opatřovat jídlo jeden měsíc v roce.+  A to byla jejich jména: Syn Churův v hornatém kraji Efrajima;+  syn Dekerův v Makacu a v Šaalbimu+ a Bet-šemeši+ a Elon-bet-chananu; 10  syn Chesedův v Arubbotu (měl Soko a celou zemi Chefer+); 11  syn Abinadabův, celý horský hřeben Dor+ (jeho manželkou se stala Šalomounova dcera Tafat); 12  Baana, syn Achiludův, v Taanaku+ a Megiddu+ a celém Bet-šeanu,+ který je vedle Caretanu+ pod Jezreelem,+ od Bet-šeanu po Abel-mecholu+ ke kraji Jokmeam;+ 13  syn Geberův v Ramot-gileadu+ (měl stanové vesnice Jaira,*+ syna Manasseho, které jsou v Gileadu;+ měl kraj Argob,+ který je v Bašanu+: šedesát velkých měst se zdí a měděnou závorou); 14  Achinadab, syn Iddův, v Machanajimu;+ 15  Achimaac v Naftalim+ (také si vzal za manželku Šalomounovu dceru Basemat);+ 16  Baana, syn Chušaiův, v Ašerovi+ a Bealotu; 17  Jehošafat, syn Paruachův, v Isacharovi;+ 18  Šimei,+ syn Elův, v Benjamínovi;+ 19  Geber, syn Uriho, v zemi Gilead,+ zemi amorejského krále+ Sichona+ a bašanského krále+ Oga,+ a jeden zmocněnec byl [nad všemi ostatními zmocněnci], kteří byli v zemi. 20  Judy a Izraele bylo mnoho jako zrnek písku, jichž je množství u moře,+ jedli a pili a radovali se.*+ 21  Pokud jde o Šalomouna, ten se prokázal být panovníkem nade všemi královstvími od Řeky*+ po zemi Filištínů a po egyptskou hranici. Přinášeli dary a sloužili Šalomounovi po všechny dny jeho života.+ 22  A Šalomounovým jídlem na každý den* se pravidelně prokázalo být třicet měr kor*+ jemné mouky a šedesát měr kor mouky, 23  deset tučných [kusů] skotu a dvacet vypasených [kusů] skotu a sto ovcí, kromě nějakých jelenů+ a gazel+ a srnců a vykrmených kukaček. 24  Držel totiž v podřízenosti všechno na této straně Řeky+ od Tifsachu po Gazu,+ dokonce všechny krále na této straně Řeky;+ a v každém jeho kraji, všude kolem, pro něj nastal mír.*+ 25  A Juda+ a Izrael dále bydleli v bezpečí,+ každý pod svou vlastní révou a pod svým vlastním fíkovníkem,+ od Danu po Beer-šebu,+ po všechny Šalomounovy dny. 26  A Šalomoun nabyl čtyřiceti tisíc koňských stání+ pro své dvoukolé vozy+ a dvanácti tisíc jezdců na koních. 27  A tito zmocněnci+ zásobovali jídlem krále Šalomouna a každého, kdo se přiblížil ke stolu krále Šalomouna, každý ve svůj měsíc. Nenechali nic scházet. 28  A ječmen a slámu pro koně a pro koňská spřežení+ přinášeli, ať se to místo prokázalo být kdekoli, každý podle svého pověření.+ 29  A Bůh* dále dával Šalomounovi ve velmi velké míře moudrost+ a porozumění*+ a šíři srdce,+ jako písku, který je na mořském pobřeží.+ 30  A Šalomounova moudrost byla rozsáhlejší+ než moudrost všech Orientálců*+ a než všechna moudrost Egypta.+ 31  A byl moudřejší než kterýkoli jiný člověk,* než Ezrachovec Etan+ a Heman+ a Kalkol+ a Darda, synové Macholovi; a jeho věhlas* dospěl do všech národů všude kolem.+ 32  A mohl pronést tři tisíce přísloví+ a jeho písní+ bylo tisíc pět.* 33  A mluvíval o stromech, od cedru, který je v Libanonu,+ po yzop,+ který vzchází na zdi; a mluvíval o zvířatech+ a létajících tvorech+ a o tom, co se pohybuje,+ a o rybách.+ 34  A ze všech národů stále přicházeli, aby slyšeli Šalomounovu moudrost,+ dokonce ode všech králů země, kteří slyšeli o jeho moudrosti.+

Poznámky

Knížata.“ Heb. has·sa·rimʹ; lat. prinʹci·pes.
Heb. ʽAzar·jaʹhu.
Nebo „připomínatel“.
Nebo „měl Chavvot-jair“.
Kapitola 4 v M na tomto místě končí.
Tj. Eufratu.
Dosl. „Šalomounovým chlebem na jeden den“.
Kor se rovnal 220 l. Viz Ez 45:14.
„A v případě všech jeho sluhů všude kolem pro něj nastal mír“, mnoho heb. rkp. a vydání.
„Bůh“, MSyVg; TLXXSyHexapla „Jehova“.
Nebo „rozlišovací schopnost“.
Dosl. „všech synů Východu“.
Nebo „lidstvo“. Dosl. „pozemský člověk“. Heb. ha·ʼa·dhamʹ.
Dosl. „jméno“.
„Tisíc pět“, MSyVg; LXXVg12 mss „pět tisíc“.