1. Královská 16:1–34

16  A Jehovovo slovo nyní přišlo k Jehuovi,+ synu Chananiho,+ proti Baašovi a říkalo:  „Jelikož jsem tě vyzdvihl z prachu,+ abych tě učinil vůdcem nad svým lidem Izraelem,+ ale tys chodil Jeroboamovou cestou,+ a tak jsi způsobil, že můj lid Izrael hřešil, takže mě urážel svými hříchy,+  hle, čistě zametám za Baašou a za jeho domem a jistě učiním jeho dům podobným domu Jeroboama, syna Nebatova.+  Kohokoli, kdo Baašovi umírá ve městě, sežerou psi; a kohokoli, kdo mu umírá v poli, sežere nebeské ptactvo.“+  Pokud jde o ostatní Baašovy záležitosti a to, co činil, a jeho moc, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů?  Nakonec Baaša ulehl se svými praotci a byl pohřben v Tirce;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Elah.  A prostřednictvím proroka Jehua, syna Chananiho, také přišlo Jehovovo slovo proti Baašovi a jeho domu,+ jednak pro všechnu špatnost, které se dopustil v Jehovových očích tím, že ho urážel+ dílem svých rukou,+ aby se to stalo podobným domu Jeroboamovu, jednak protože ho* srazil.+  Ve dvacátém šestém roce judského krále Asy se v Tirce stal na dva roky králem nad Izraelem Baašův syn Elah.  A jeho sluha Zimri,+ velitel poloviny dvoukolých vozů, se proti němu spikl, zatímco byl v Tirce a opíjel+ se v domě Arci, který byl nad domácností v Tirce.+ 10  A Zimri přistoupil k tomu, aby vešel a srazil+ ho a usmrtil ho ve dvacátém sedmém roce judského krále Asy, a začal vládnout místo něho. 11  A když začal vládnout, jakmile dosedl na svůj trůn, stalo se, že srazil celý Baašův dům. Neponechal mu nikoho, kdo močí proti stěně,*+ ani jeho mstitele krve,*+ ani jeho přátele. 12  Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům+ podle Jehovova slova,+ které mluvil proti Baašovi prostřednictvím proroka Jehua,+ 13  kvůli všem hříchům Baaši a hříchům jeho syna Elaha,+ jimiž hřešili a jimiž působili, že Izrael hřešil tím, že uráželi Jehovu, BOHA Izraele, svými marnými modlami.*+ 14  Pokud jde o ostatní Elahovy záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 15  Ve dvacátém sedmém roce judského krále Asy se v Tirce stal na sedm dní králem Zimri,+ zatímco lid tábořil proti Gibbetonu, který patřil Filištínům.+ 16  Časem lid, který byl utábořen, slyšel, jak se říká: „Zimri se spikl a také srazil krále.“ Celý Izrael tedy udělal toho dne v táboře králem nad Izraelem velitele vojska Omriho.+ 17  Omri a s ním celý Izrael teď táhli od Gibbetonu a začali obléhat+ Tircu. 18  A jakmile Zimri viděl, že město bylo dobyto, stalo se, že pak vešel do obytné věže králova domu a spálil nad sebou ohněm králův dům, takže zemřel+ 19  pro své hříchy, jimiž hřešil tím, že činil to, co bylo špatné v Jehovových očích,+ že chodil Jeroboamovou cestou a v jeho hříchu, který učinil, když způsobil, že Izrael hřešil.+ 20  Pokud jde o ostatní záležitosti Zimriho a jeho spiknutí, jímž se spikl, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 21  Tehdy se začal izraelský lid dělit na dvě části.+ Z jedné části lidu se stali následovníci Tibniho, syna Ginatova, aby ho udělali králem, a z druhé části následovníci Omriho. 22  Nakonec lid, který následoval Omriho, přemohl lid, který následoval Tibniho, syna Ginatova; takže Tibniho potkala smrt, a Omri začal vládnout. 23  Ve třicátém prvním roce judského krále Asy se Omri stal králem* nad Izraelem na dvanáct let. Šest let vládl v Tirce. 24  A přistoupil k tomu, aby zakoupil horu Samaří* od Šemera za dva talenty* stříbra a začal [na] hoře stavět, a město, jež vystavěl, nazval jménem pána* hory Šemera, Samaří.+ 25  A Omri dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích, a činil hůře než všichni, kdo byli před ním.+ 26  A chodil celou cestou Jeroboama, syna Nebatova,+ a v jeho hříchu, jímž způsobil, že Izrael hřešil tím, že uráželi Jehovu, BOHA Izraele, svými marnými modlami.+ 27  Pokud jde o ostatní záležitosti Omriho, co činil, a jeho moc, s níž jednal, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 28  Nakonec Omri ulehl se svými praotci a byl pohřben v Samaří; a začal místo něho vládnout jeho syn Achab.+ 29  A pokud jde o Achaba, syna Omriho, ten se stal králem nad Izraelem ve třicátém osmém roce judského krále Asy; a Achab, syn Omriho, dále vládl nad Izraelem v Samaří+ dvaadvacet let. 30  A Achab, syn Omriho, přistoupil k tomu, aby činil v Jehovových očích ještě hůře než všichni ti, kteří byli před ním.+ 31  A [jako by to byla] pro něho naprostá malichernost,+ že chodí v hříších Jeroboama,+ syna Nebatova, stalo se, že si teď vzal za manželku+ Jezábel,+ dceru krále Sidonců+ Etbaala, a začal chodit a sloužit Baalovi*+ a klanět se mu. 32  Dále, postavil Baalovi oltář v Baalově domě,+ který vystavěl v Samaří. 33  A Achab přikročil k tomu, aby udělal posvátný kůl;*+ a Achab udělal více, aby urazil+ Jehovu, BOHA Izraele, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. 34  Za jeho dnů vystavěl Betelan Chiel Jericho. Jeho základ položil za [cenu] pozbytí svého prvorozeného Abirama a za [cenu] pozbytí svého nejmladšího, Seguba, zasadil jeho dveře, podle Jehovova slova, jež mluvil prostřednictvím Jozua,* syna Nunova.+

Poznámky

„Ho“, tj. Jeroboamova syna Nadaba. Viz 15:25–29.
„Močí proti stěně.“ Heb. idiom označující osoby mužského rodu.
Nebo „jeho goely“, M; SyVg „jeho příbuzné“.
Dosl. „svými marnostmi“.
„Stal králem“, tj. po smrti svého soupeře Tibniho se stal jediným vládcem.
Znamená „patřící rodu Šemera“. Heb. Šo·merónʹ.
Viz dodatek 8A.
Heb. ʼadho·néʹ, mn. č. od ʼa·dhónʹ, označuje vznešenost.
Dosl. s určitým členem. Heb. hab·Baʹʽal.
Nebo „Ašeru“. Heb. ha·ʼAše·rahʹ.
„Jozua.“ Heb. Jehó·šuʹaʽ, ‚Jehošua‘; LXX ‚Jesus‘.