1. Královská 15:1–34

15  A v osmnáctém roce krále Jeroboama,+ syna Nebatova,+ se stal králem nad Judou Abijam.+  Vládl v Jeruzalémě tři roky; a jeho matka se jmenovala Maaka,+ vnučka* Abišalomova.*+  A dál chodil ve všech hříších svého otce, které činil před ním; a jeho srdce se neprokázalo být úplné+ s Jehovou, jeho Bohem, jako srdce jeho praotce Davida.+  Kvůli Davidovi+ mu totiž Jehova, jeho Bůh, dal lampu+ v Jeruzalémě tím, že po něm vzbudil jeho syna a zachovával Jeruzalém,*+  protože David činil to, co bylo správné v Jehovových očích, a neodbočil od ničeho, co mu přikázal, po všechny dny svého života,+ jedině v záležitosti Chetity Urijáše.+  A mezi Rechoboamem* a Jeroboamem docházelo k válčení po všechny dny jeho života.+  Pokud jde o ostatní Abijamovy záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů? K válčení docházelo také mezi Abijamem a Jeroboamem.+  Nakonec Abijam ulehl se svými praotci a pohřbili ho v Městě Davidově;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Asa.+  Ve dvacátém roce izraelského krále Jeroboama vládl jako judský král Asa. 10  A vládl v Jeruzalémě jedenačtyřicet let; a jeho babička se jmenovala* Maaka,+ vnučka Abišalomova.+ 11  A Asa přistoupil k tomu, aby činil to, co bylo správné v Jehovových očích, jako jeho praotec David.+ 12  Přiměl tedy chrámové prostituty odejít ze země+ a odstranil všechny hnojné modly,+ které nadělali jeho praotcové.+ 13  Pokud jde dokonce o jeho babičku Maaku,+ přikročil k tomu, aby ji odstranil z [postavení] paní,+ protože udělala hroznou modlu posvátnému kůlu; poté Asa její hroznou modlu podsekl+ a spálil ji+ v říčním údolí Kidron.+ 14  A výšiny+ neodstranil.+ Nicméně Asovo srdce se prokázalo být úplné s Jehovou po všechny jeho dny.+ 15  A začal vnášet do Jehovova domu věci, které učinil svatými jeho otec, a věci, které učinil svatými sám, stříbro a zlato a předměty.+ 16  A mezi Asou a izraelským králem Baašou+ docházelo k válčení po všechny jejich dny. 17  Izraelský král Baaša tedy přitáhl proti Judovi a začal stavět Ramu,+ aby nedovolil nikomu vyjít ani vejít k judskému králi Asovi.+ 18  Na to vzal Asa všechno stříbro a zlato, které zbyly v pokladech Jehovova domu a pokladech králova domu, a dal je do ruky svých sluhů; a král Asa je nyní poslal syrskému+ králi Ben-hadadovi,+ synovi Tabrimmona, syna Chezjonova, který bydlel v Damašku,+ a řekl: 19  „Je smlouva mezi mnou a tebou, mezi mým otcem a tvým otcem. Tady ti posílám dar+ stříbra a zlata. Pojď, poruš přece svou smlouvu s izraelským králem Baašou, aby se ode mne stáhl.“+ 20  Ben-hadad tedy králi Asovi naslouchal a poslal velitele vojenských sil, které byly jeho, proti izraelským městům a srážel Ijon+ a Dan+ a Abel-bet-maaku+ a celý Kinneret až po celou zemi Naftaliho.+ 21  A jakmile o tom Baaša slyšel, stalo se, že okamžitě přestal stavět Ramu+ a dál bydlel v Tirce.+ 22  A král Asa, ten povolal celého Judu+ — nikdo nebyl vyňat — a přistoupili k tomu, aby odnesli kameny z Ramy a její trámy, z nichž Baaša stavěl; a král Asa z nich začal stavět Gebu+ v Benjamínovi a Micpu.+ 23  Pokud jde o všechny ostatní Asovy záležitosti a všechnu jeho moc a všechno, co činil, a města, jež vystavěl, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů judských králů? Jen v čase, kdy zestárl,+ dostal chorobu nohou.+ 24  Nakonec Asa ulehl se svými praotci+ a byl pohřben se svými praotci ve Městě svého praotce Davida;+ a začal místo něho vládnout jeho syn Jehošafat.+ 25  Pokud jde o Nadaba,+ syna Jeroboamova, ten se stal králem nad Izraelem ve druhém roce judského krále Asy; a dále vládl nad Izraelem dva roky. 26  A stále činil to, co bylo špatné+ v Jehovových očích, a dál chodil cestou svého otce+ a v jeho hříchu, jímž způsobil, že Izrael hřešil.+ 27  A spikl se proti němu Baaša,+ syn Achijáše z domu Isachara, a Baaša ho srazil u Gibbetonu,+ který patřil Filištínům, zatímco Nadab a celý Izrael Gibbeton obléhali. 28  Baaša ho tedy usmrtil ve třetím roce judského krále Asy a začal vládnout místo něho.+ 29  A jakmile se stal králem, stalo se, že srazil celý Jeroboamův dům. Nenechal z Jeroboamových nikoho, kdo dýchá,* dokud je nevyhladil, podle Jehovova slova, jež mluvil prostřednictvím svého sluhy, Šilonity Achijáše,+ 30  kvůli hříchům Jeroboama, jimiž hřešil+ a jimiž způsobil, že Izrael hřešil, [a pro] jeho urážení, jímž urážel Jehovu, BOHA Izraele.+ 31  Pokud jde o ostatní Nadabovy záležitosti a všechno, co činil, nejsou snad zapsány v knize+ záležitostí dnů izraelských králů? 32  A mezi Asou a izraelským králem Baašou docházelo k válčení po všechny jejich dny.+ 33  Ve třetím roce judského krále Asy se v Tirce stal na čtyřiadvacet let králem nad celým Izraelem Baaša, syn Achijášův.+ 34  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích,+ a chodil cestou Jeroboama+ a v jeho hříchu, jímž způsobil, že Izrael hřešil.+

Poznámky

Dosl. „dcera“. Heb. bath. Viz 2Pa 13:1, 2.
‚Absalomova‘ ve 2Pa 11:20, 21.
Dosl. „způsobil, aby Jeruzalém stál“. Srovnej 2Mo 9:16.
„Rechoboamem“, MVg; 12 heb. rkp. „Abijamem (Abijášem)“; Sy „Abijášem, synem Rechoboamovým“.
Dosl. „jméno jeho matky [bylo]“. Heb. ʼim·móʹ.
Dosl. „každý dech“, MLXX.