1. Královská 10:1–29

10  Královna ze Šeby+ nyní slyšela zprávu o Šalomounovi ve spojitosti s Jehovovým jménem.+ Přišla jej tedy vyzkoušet matoucími otázkami.*+  Konečně dorazila do Jeruzaléma s velmi působivým průvodem,+ [s] velbloudy+ nesoucími balzámový olej+ a velmi mnoho zlata a drahokamů; a vešla k Šalomounovi a začala k němu mluvit všechno, co bylo blízké jejímu srdci.+  Šalomoun zase přikročil k tomu, aby jí pověděl o všech jejích záležitostech.+ Králi se neprokázala být utajena žádná záležitost, kterou [by] jí nepověděl.+  Když královna ze Šeby uviděla všechnu Šalomounovu moudrost+ a dům, který vystavěl,+  a jídlo* jeho stolu+ a rozsazení jeho sluhů a službu* jeho obsluhujících u stolu a jejich ošacení a jeho nápoje+ a jeho zápalné oběti, které pravidelně obětoval u Jehovova domu, pak se v ní neprokázal být již žádný duch.+  Řekla tedy králi: „Pravé se prokázalo být slovo, které jsem ve své vlastní zemi slyšela o tvých záležitostech a o tvé moudrosti.+  A neuvěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla, aby to viděly mé vlastní oči; a pohleď, nepověděli mi ani polovinu.+ V moudrosti a blahobytu jsi předčil to, co se proslýchá, čemu jsem naslouchala.+  Šťastní jsou tví muži;*+ šťastní+ jsou tito tví sluhové, kteří neustále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti!+  Kéž je požehnaný Jehova, tvůj Bůh,+ který v tobě nalezl potěšení,+ takže tě dosadil na izraelský trůn;+ protože Jehova miluje Izrael na neurčitý čas,+ takže tě ustanovil králem,+ abys vykonával soudcovské rozhodnutí+ a spravedlnost.“+ 10  Potom dala+ králi sto dvacet talentů zlata+ a velkou spoustu balzámového oleje+ a drahokamů. Už nikdy nepřišel podobný balzámový olej v tom množství, jaké dala královna ze Šeby králi Šalomounovi. 11  A Chiramovo loďstvo,+ které vozilo zlato z Ofiru,+ přivezlo z Ofiru také ve velmi velkém množství klády z algumových* stromů+ a drahokamy.+ 12  A král přistoupil k tomu, aby udělal z klád z algumových stromů opěry pro Jehovův dům+ a pro králův dům a také harfy+ a strunné nástroje+ pro zpěváky. Takové klády z algumových stromů nepřišly ani nebyly vidět až do tohoto dne. 13  A král Šalomoun dal královně ze Šeby všechno, co ji těšilo, oč požádala, kromě toho, co jí dal podle štědrosti+ krále Šalomouna. Potom se obrátila a jela do své vlastní země, spolu se svými sluhy.+ 14  A váha zlata,+ které přišlo Šalomounovi za jeden rok, dosahovala šesti set šedesáti šesti talentů zlata,*+ 15  kromě od cestujících a zisku od obchodníků a všech arabských+ králů+ a místodržitelů země. 16  A král Šalomoun přikročil k tomu, aby udělal dvě stě velkých štítů ze slitiny zlata+ (přistoupil k tomu, aby na každý velký štít vynaložil šest set [šekelů]* zlata)+ 17  a tři sta malých kulatých štítů ze slitiny zlata (přistoupil k tomu, aby na každý malý kulatý štít* vynaložil tři miny* zlata).+ Potom je král dal do Domu libanonského lesa.+ 18  Dále král udělal velký slonovinový+ trůn+ a potáhl jej přečištěným zlatem.+ 19  K trůnu bylo šest stupňů, a trůn měl za sebou kulatou stříšku, a u místa, kde se sedí, byla z této strany a z oné strany opěradla pro ruce, a vedle opěradel pro ruce stáli dva lvi.+ 20  A na šesti stupních stálo dvanáct lvů, na této straně a na oné straně. Žádné jiné království nemělo nějaký podobně udělaný.+ 21  A všechny nádoby na pití krále Šalomouna byly ze zlata a všechny nádoby Domu libanonského lesa+ byly z ryzího zlata.+ Nic nebylo ze stříbra; to se za Šalomounových dnů nepovažovalo vůbec za nic. 22  Král měl totiž na moři flotilu taršišských lodí+ spolu s flotilou Chiramových lodí. Jednou za tři roky přijížděla flotila taršišských lodí a přivážela zlato+ a stříbro, slonovinu+ a opice a pávy. 23  Král Šalomoun byl tedy v bohatství+ a moudrosti+ větší než všichni ostatní králové země. 24  A všechen lid země* hledal Šalomounův obličej, aby slyšel jeho moudrost, kterou mu vložil do srdce Bůh.*+ 25  A každý přinášel svůj dar,+ stříbrné předměty+ a zlaté předměty a oděvy a zbroj+ a balzámový olej, koně a muly,+ jako každoroční samozřejmost.+ 26  A Šalomoun stále shromažďoval více dvoukolých vozů a ořů;* a [nakonec] nabyl tisíc čtyři sta dvoukolých vozů a dvanáct tisíc ořů+ a držel je rozmístěné ve městech dvoukolých vozů a v blízkosti krále v Jeruzalémě.+ 27  A král učinil stříbro v Jeruzalémě podobné kamení+ a cedrové dřevo pro velké množství učinil podobné sykomorám, které jsou v Šefele.*+ 28  A vývoz koní, které měl Šalomoun, byl z Egypta, a společnost králových kupců brávala stádo koní za cenu.+ 29  A podle zvyku dvoukolý vůz vyjížděl a vyvážel se z Egypta za šest set kousků stříbra a kůň za sto padesát; a tak to bylo pro všechny krále Chetitů+ a syrské krále. Jejich prostřednictvím* prováděli vývoz.

Poznámky

Nebo „hádankami“.
Nebo „jídla“.
Dosl. „postavení“.
„Muži“, MVg; LXXSyIt „manželky“.
Heb. ʼal·mug·gimʹ. Srovnej 2Pa 2:8, ppč. „algumového“.
Asi 256 643 000 dolarů, při ceně asi 350 dolarů za jednu trojskou unci zlata.
„Šest set šekelů“, Vg; M „šest set“; Sy „šest set min“. Viz dodatek 8A.
„Na ... malý kulatý štít.“ Heb. ʽal-ham·ma·ghenʹ, štít menší než cin·nahʹ, „velký štít“, o němž je zmínka ve v. 16.
Viz dodatek 8A.
Dosl. „A celá země“, ale participium slovesa přeloženého „hledal“ je v mn. č.; LXXSy „A všichni králové země“.
„Bůh“, M(heb. ʼElo·himʹ)Vg; LXX „Jehova“.
Nebo „jezdců na koních“.
Nebo „nížině“.
„Jejich prostřednictvím“, M; LXX „Po moři“.